Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Віртуальні книжкові виставки
       Вашій увазі запропоновано віртуальні книжкові виставки Нових надходжень і  віртуальні виставки, які присвячено знаменним датам, ювілеям, окремим темам, визначним подіям вітчизняної та світової історії, науки і культури.
    Виставки адpесуються наpодним депутатам та пpацівникам Апаpату Веpховної Ради Укpаїни. Вони можуть бути також корисним для наукових пpацівників, викладачів, аспіpантів й шиpокого читацького загалу.
 
Віртуальна книжкова виставка нових надходжень
    Віртуальна експозиція найбільш цікавих надходжень за місяць. 
    З повним переліком Нових надходжень Ви можете ознайомитися на сторінці  нової  версії ВЕБ-сайту за адресою   http://lib.rada.gov.ua/ 
«Права людини в Україні»
        (до Всесвітнього дня прав людини)
10 грудня відзначається Всесвітній день прав людини. Права людини представляють собою певні можливості людини, необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, які об'єктивно визначаються досягнутим людством рівнем розвитку і мають бути рівними для усіх людей. Історія свята починається з 1950 року, коли Генеральна Асамблея ООН (Резолюція № 423-V) запропонувала всім державам і зацікавленим організаціям відзначати 10 грудня як День прав людини - в річницю прийняття Асамблеєю Загальної декларації прав людини 1948 року. Саме цього дня з’явився перший міжнародний документ, в якому були задекларовані права людини.
    Гідний внесок у становлення прогресивних уявлень про права людини зробив український народ. Ним була створена низка яскравих взірців правової думки і нормотворення, у яких отримали своє втілення такі найвищі суспільні цінності, як законність, свобода, рівність, повага до особи та ін. Чимало демократичних інститутів і гуманітарних ідей (народовладдя, відмова від смертної кари, віротерпимість, виборність суддів тощо) дістали розвитку саме на території України. Суттєво вплинуло на подальший розвиток прав і свобод людини і громадянина в Україні її прийняття 9 листопада 1995 р. у члени Ради Європи. Наша країна, ставши членом цієї організації, приєдналася до великої кількості відповідних багатосторонніх європейських конвенцій та взяла на себе конкретні зобов’язання щодо імплементації їх норм у національне законодавство.
    На виставці представлені нормативно-правові акти, матеріали доповідей правозахисних організацій, науково-практичних та міжвузівських конференцій, які присвячені стану з прав людини в Україні за останні роки, розгляду теоретичних та прикладних проблем захисту прав і свобод людини.
100 років першого українського парламенту
У Києві 7 (за новим стилем –20) березня 1917 р. після відповідної підготовчої роботи зібралися представники українських політичних партій, професійних, культурних , студентських організацій і товариств, які вирішили утворити єдиний керівний орган для організації, репрезентації й координації національно-політичного життя України. Українська Центральна Рада стала широким представницьким органом, справжнім парламентом, де повинні були захищатися інтереси всіх націй, соціальних груп та верств населення України. Діяльність ЦР в часі була нетривалою, але її історичне значення виходить далеко за хронологічні рамки існування. Історія УЦР не належить якійсь одній політичній течії, це велике надбання українського народу, історичне явище, з яким пов’язуються глобальні процеси консолідації української нації, відновлення української державності, надання національній державі демократичних, парламентських форм.
    У запропонованих виданнях міститься інформація про теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму від найдавніших часів до сучасності, висвітлено найголовніші події та процеси української історії, надається інформація про  діячів УЦР. Крім того на виставці представлені матеріали науково-теоретичних читань та наукових конференцій.
«КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ»
       Прийняття 28 червня 1996 року Конституції України стало знаменною подією, яка корінним чином вплинула на розвиток усіх суспільних процесів у нашій державі. Однак перетворення, що відбулися в країні і перспективи подальшого розвитку держави та суспільства потребували вже не часткового коригування Основного закону України, а повномасштабної конституційної реформи. Ціль реформи – створення системи вітчизняного конституціоналізму, гідного III тисячоліття людської цивілізації, і визначення найбільш ефективних засобів досягнення мети.
       Голова Верховної Ради Андрій Парубій  заявив, що буде спрямовувати всі зусилля на те, щоб Конституція України виконувалась та вдосконалювалась. «Я переконаний, що я, як Голова Верховної Ради і всі депутати цього Парламенту будуть робите все можливе, щоб Конституція, як основний закон, була головною базою для реформ Української Держави», - наголосив Голова Парламенту.
       На даний момент в Україні здійснюється конституційна реформа, яка  є вкрай необхідною для подальшого динамічного поступу Української держави. Конституційна реформа, відповідно до коаліційної угоди депутатських фракцій 2014 року, має бути спрямована на досягнення європейської якості життя громадян України, подолання бідності, розбудову конкурентоспроможної економіки, сталого розвитку суспільства, встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу, зниження безробіття та створення нових робочих місць, здобуття енергонезалежності, розвиток громадянського суспільства та гарантування свободи слова, боротьбу з корупцією та відновлення правосуддя, розвиток освіти і науки, культури та духовності. Основою реформи стане реалізація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
      На виставці представлені монографії, збірки, матеріали для громадських обговорень, інформаційно-аналітичних досліджень, науково-практичних конференцій та круглих столів стосовно актуальних питань конституційної модернізації в Україні. 
  «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ: ШЛЯХОМ МИРУ ТА СПІВПРАЦІ»
         На виставці представлені зібрання міжнародних договорів та основоположних актів Європейського Союзу, матеріали міжнародних «круглих столів» та науково-практичних конференцій, аналітичні доповіді, монографії, які присвячені розгляду проблем європейської інтеграції України до Євросоюзу у сферах економіки, політики, права, інформації, а також видання, в яких йдеться про розвиток та функціонування конституційно-правового забезпечення участі України та інших держав у процесах європейської міждержавної інтеграції.