Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження електронних книг за березень 2024 р.
 

1. Бевз Т. Регіональна політична еліта Сумщини: цінності, ідентичності, політична поведінка : Монографії / Т. Бевз. – К. : ІПІЕнД ім. І.Ф. Кураса, 2022. – 224 с. – К-2 [32С(С2) / Б36].
У монографії аналізуються джерельна та історіографічна база дослідження. На тлі аналізу загальноукраїнських процесів еліти досліджено становлення та розвиток регіональних еліт Сумщини у період з кінця 1991 до 2021 рр. Розкрито трансформацію ідентичностей регіональної політичної еліти та її політичних цінностей. Політика регіональної ідентичності обумовлена культурою регіональних еліт, їхніми уявленнями про минуле і майбутнє регіону, країни. Регіональні політичні еліти часто сприяють зростанню полярних і конфліктних ідентичностей.

2. Бичков І. Місце органів конституційної юрисдикції в механізмі стримувань і противаг демократичної правової держави : Монографія / І. Бичков. – Х. : "Право", 2022. – 216 с. – К-2 [34С(С2) / Б67].
Монографія присвячена проблематиці механізмів впливу конституційної юстиції на процеси збалансування влади у демократичній державі. Автором визначено основні функції органу конституційної юрисдикції в системі поділу влади, охарактеризоване місце Конституційного Суду України в механізмі стримувань і противаг за чинною редакцією Конституції України; розкрито специфічні функції конституційного контролю в умовах країн демократичного транзиту; сформульовано науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України в сфері конституційної юстиції.

      3. Кондратенко О. Україна у світових рейтингах демократії : Монографії / О. Кондратенко. – К. : ІПІЕнД ім. І.Ф. Кураса, 2023. – 176 с. – К-2 [32С(С2) / К64].
У монографії висвітлено питання політичного правління в Україні згідно зі світовими рейтингами демократії. До уваги взято наукові дослідження та аналітичні звіти таких міжнародних неурядових організацій, як "Freedom House", "The Economist Intelligence Unit", "Reporter without Borders" та ін. На основі аналізу цих матеріалів визначено динаміку індексу та рейтингу демократичності України на тлі стану глобальної свободи упродовж 1996-2021 рр. - періоду активного моніторингу українських політичних процесів.


4. Майборода О. Етнічні пастки деколонізації: африканський досвід : Монографія / О. Майборода. – К. : ІПІЕнД ім. І.Ф. Кураса, 2023. – 216 с. – К-2 [9И / М14].
У книзі розглянуто вплив етнічного чинника на такі аспекти постколоніального розвитку африканських країн, як відсутність помітного соціально-економічного прогресу, декоративний характер демократизації їхніх політичних систем, встановлення неопатримоніального стилю правління і пребендабельної економіки, етнізація політичного простору, генерування конфліктних ситуацій у внутрішньополітичному житті і у міжнародних відносинах, уповільнений процес націєбудівництва.

5. Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз : Національна доповідь / / ред. кол. С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Н. В. Хамітов, Є. І. Головаха, С. С. Дембіцький,
В. А. Смолій, О. В. Скрипнюк, С. В. Стоєцький / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Х. : ІПІЕнД ім. І.Ф. Кураса, 2022. – 552 с. – К-2 [32С(С2) / Н35].
Національна доповідь, підготовлена колективом фахівців Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, є спробою в сучасних геополітичних умовах обґрунтувати концепцію національної стійкості (резильєнтності) як стійкості цивілізаційної суб'єктності країни. Визначити її стратегію забезпечення збалансованості розвитку та успішної протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам, у тому числі гібридним. Досліджено питання взаємодії національної резильєнтності й національної безпеки держави, поставлено проблему інституційного забезпечення стратегії національної резильєнтності.

6. Новородовський В.  Національні меншини України в політичних процесах (1945- 1991): науковий дискурс : Монографія / В. Новородовський. – Х. : ІПІЕнД ім. І.Ф. Кураса, 2020. – 152 с. – К-2 [32С(С2) / Н75].
У монографії розглянуто науковий дискурс проблеми участі національних меншин у суспільно-політичному житті Української РСР 1945-1991 рр., систематизовано наявні наукові знання з цієї проблематики й узагальнено основні проблеми радянської національної політики. Здійснено комплексне дослідження радянської, сучасної української і зарубіжної наукової літератури, виокремлено основні напрями дослідження вчених і розкрито тенденції розвитку. Висвітлено ряд проблем історичної та етнополітичної науки, які порушувалися вченими.

7. Пилип В. Адміністративно-правовий статус учасника бойових дій ООС як спеціальний статус особи : Монографія / В. Пилип. – Х. : "Право", 2023. – 190 с. – К-2 [355(С2) / П32].
У монографії викладено підходи до розуміння поняття "адміністративно-правовий статус учасника бойових дій ООС". Проведено комплексне дослідження передумов та елементів змісту адміністративно-правового статусу учасників бойових дій ООС. Проаналізовано нормативно-правову базу, що стосується правового статусу учасників бойових дій оос, запропоновано класифікацію нормативних актів за територіальним принципом, що передбачає загальнодержавні та місцеві акти обов'язкової юридичної сили. Визначено напрямки взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та волонтерськими організаціями в забезпеченні адміністративно-правового статусу учасників бойових дій ООС. 

8. Смичок Є. Судові доктрини у податковому праві : Монографія / Є. Смичок. – Х. : "Право", 2023. – 336 с. – К-2 [336:34 / С50].
Монографія присвячена проблематиці судових доктрин у податковому праві. Сформульовано визначення поняття "судова доктрина у доктрині податкового права". Визначено суб'єктів формування судових доктрин у податковому праві. Описано алгоритми формування судових доктрин у податковому праві. Основну увагу в монографії при  ділено аналізу окремих судових доктрин у доктрині податкового права. Так, зокрема, було проаналізовано доктрини, що визначають концептуалізацію принципів податкового права та принципів доказування у податкових спорах, судову доктрину реальності господарських операцій, судову доктрину бенефіціарного власника доходу, судову доктрину податкових вигод, судову доктрину розумної економічної причини, судову доктрину по оскарженню податкових консультацій тощо.


9. Соборність України: історія та сучасність : Матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 19 січ. 2023 р. / / за ред. Ю. Ж. Шайгородського; упоряд.: З.В. Захожай, В. Д. Яремчук. ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.-Ніжин : ІПІЕнД ім. І.Ф. Кураса, 2023. – 208 с. – К-2 [9(С2) / С54].
Збірник містить матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Соборність України: історія та сучасність", яка відбулася в м. Києві 19 січня 2023 року й була присвячена Дню Соборності України. Науковий захід організовано й проведено Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України спільно з Таврійським національним університетом імені В. І. Вернадського.10. Сучасні теоретичні та прикладні засади права природокористування в національній еколого-правовій доктрині : Монографія. – Х. : "Право", 2023. – 912 с. – К-2 [333:34 / С91].
Монографію присвячено дослідженню концептуальних засад права природокористування в національній еколого-правовій доктрині. Проаналізовано правове забезпечення екологічної політики держави у сфері природокористування, безпекові еколого-правові аспекти використання природоресурсного потенціалу України, економіко-правові засади забезпечення збалансованого природокористування, правове забезпечення права природокористування, використання природних ресурсів на засадах впровадження екосистемного підходу. Суттєву увагу приділено висвітленню правових основ землекористування, водокористування, використання об'єктів рослинного і тваринного світу, водних біоресурсів, збереження та сталого використання компонентів біологічного різноманіття, розвитку ландшафтного законодавства й екологічного господарювання. Розглянуто особливості правового регулювання використання природних ресурсів у містах та інших населених пунктах, охорони та використання природних ресурсів в енергетичній галузі, користування природними ресурсами в умовах кліматичної кризи.11. Цивілізаційна ідентичність українства: історія і сучасність : Монографія / / авт. кол.: О. Рафальський (керівник), Я. Калакура (науковий редактор), О. Калакура, М. Юрій. – Х. : ІПІЕнД ім. І.Ф. Кураса, 2022. – 512 с. – К-2 [9(С2) / Ц58].
У монографії в контексті гуманітарної міждисциплінарності, поєднання історичних, філософських, політологічних, соціологічних і культурологічних методів пізнання, з позицій цивілізаційного, антропологічного та соціокультурного підходів розглядається феномен української цивілізаційної ідентичності, її витоки, становлення та сучасний стан. Висловлено низку пропозицій щодо подальшого дослідження проблеми, ролі держави та громадянського суспільства в активізації ідентифікаційного процесу в сучасній Україні та його перспектив.


12. Ясінська А. Поведінка виборців, що не визначилися в електоральних процесах в Україні та європейських країнах (2010-2019) : Монографія / А. Ясінська. – К. : ІПІЕнД ім. І.Ф. Кураса, 2022. – 328 с. –
К-2 [34С11(С2) / Я81].
У монографії досліджено поведінку виборців, що електорально не визначилися, на основі аналізу президентських та парламентських виборчих кампаній 2010-2019 рр. в Україні, Франції та Польщі. Визначено основні чинники впливу на формування електоральних преференцій громадян, на причини зростання електоральної невизначеності та абсентеїзму. Запропоновано рекомендації щодо зменшення рівня електоральної невизначеності серед населення України.