Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.
 
 
"INOZEMKA"
          Сьогодні знання іноземної мови відкриває широкі можливості для людини. Зокрема, чим більше мов ви знаєте, тим вищі ваші шанси на успіх: на ринку праці, в подорожах, в спілкуванні з цікавими людьми з будь-якої точки світу. У сучасному житті знання іноземних мов не тільки дозволяє людині відчувати себе більш успішною, але і легко долає кордони і робить світ навколо неї цікавішим.

          Вивчення іноземних мов - непросте завдання, і для більшості вільне спілкування іноземною мовою повинно підтримуватися постійною практикою. Книга допомагає розвинути «відчуття мови».
Ви наочно будете бачити, як на практиці складаються мовні конструкції, як працює граматика. Чим більше ви будете практикуватися в читанні, тим природніше буде ставати логіка побудови речень і використання лексичних одиниць в англійській мові.

        Пропонуємо до вашої уваги твори художньої літератури серії «Folio World’s Classics», до якої увійшли кращі твори світової класичної прози англійською, німецькою та  французькою мовами. Мова представлених на виставці «Іnоzemka» творів – англійська  (рівень складності Intermediate (В1)). Виставка функціонує у читальному залі Бібліотеки Верховної Ради України.

Читайте та вивчайте іноземні мови із задоволенням!
          «A Study in Scarlet» is a detective story by Arthur Conan Doyle (1859—1930).
It is in this work that Sherlock Holmes first appears. Military doctor John Watson is looking for affordable housing. His flatmate turns out to be the mysterious Sherlock Holmes — a «consultant detective» capable of solving the most intricate crimes...

«Етюд у багряних тонах» — детективна повість Артура Конан Дойла (1859—1930). Саме в цьому творі вперше з’являється Шерлок Голмс. Військовий лікар Джон Ватсон шукає недороге житло. Його сусідом виявляється загадковий Шерлок Голмс — «детектив-консультант», здатний розкрити найзаплутаніші злочини...         «His Last Bow» is one of the short stories by the Scottish writer Arthur Conan Doyle (1859–1930).
This is
short stories about the famous detective Sherlock Arthur Conan Doyle (1859–1930) about the famous detective Sherlock a number of new crimes. Because Britain’s military secrets must not fall into the hands of the enemy.

«Його останній уклін» — одне з оповідань шотландського письменника Артура Конан Дойла (1859–1930) про відомого детектива Шерлока Голмса. Шерлоку Голмсу та його незмінному помічникові належить розкрити низку нових злочинів. Однак військові таємниці Великобританії не мусять потрапити до рук ворога.          «The Case-Book of Sherlock Holmes» is the latest collection of Scottish writer Arthur Conan Doyle’s detective stories (1859–1930) .
This
is the latest collection of Scottish writer Arthur Conan Doyle’s detective stories (1859–1930) about Sherlock Holmes. The characters of these works are thieving and unusual, and the gloomy mood of the stories refers to the horrors of the First World War.

«Архів Шерлока Голмса» — остання збірка детективних оповідань шотландського письменника Артура Конан Дойла (1859–1930) про Шерлока Голмса. Персонажі цих творів є злодійськими та незвичними, а похмурий настрій історій відсилає до жахіть Першої світової війни.          «The Sign of the Four» is a novel by the English writer Arthur Conan Doyle (1859—1930).
This is a novel by the English writer Arthur Conan Doyle (1859—1930) about the famous detective Sherlock Holmes. Who sends Miss Morstan the pearl boxes every year? Abloody trail stretches to the treasures, which can only be attacked by knowing what the «Sign of the Four» is and who are these four
...
«Знак чотирьох» — роман англійського письменника Артура Конан Дойла (1859—1930) про відомого детектива Шерлока Голмса. Хто щороку надсилає міс Морстен коробки з перлинами? До скарбів веде кривавий слід, на який можна натрапити, лише дізнавшись, що таке «Знак чотирьох» і хто ці четверо...


         
          «The Valley of Fear»
is a detective story by the English writer Arthur Conan Doyle (1859–1930).
The last of the four Sherlock Holmes stories. The plot of the story is partially based on real events related to the activities of a secret society of Irish-born miners in the coal mines of Pennsylvania.
«Долина жаху» — детективна повість англійського письменника Артура Конана Дойла (1859—1930). Остання з чотирьох його повістей про Шерлока Голмса. Сюжет твору частково ґрунтується на реальних подіях, пов’язаних із діяльністю таємного товариства ірландських за походженням шахтарів на вугільних шахтах Пенсильванії.


          «The Scarlet Letter» by Nathaniel Hawthorne (1804—1864)
«The Scarlet Letter» can be called the first psychological American novel. Its heroine found herself at the pillory with her unfathered daughter in her arms. The tragedy discloses the innermost qualities of the novel’s characters...

«Червону літеру» Натаніеля Готорна (1804–1864) можна назвати першим психологічним американським романом. Його героїня опинилася біля ганебного стовпа із незаконнонародженою донечкою на руках. Трагедія оголює душевні якості героїв твору...


          «Cabbages and Kings» — a satirical novel by American writer O. Henry (1862—1910).
The work was written on the basis of the revised collection of adventurous and humorous stories of the same name. The action of the novel takes place in Latin America, and its characters evoke sincere sympathy, because they know how to overcome any adversity in life.

«Королі і капуста» — сатиричний роман американського письменника О. Генрі (1862—1910). Твір було написано на основі однойменної переробленої збірки авантюрно-гумористичних оповідань. Дія роману відбувається у Латинській Америці, а його герої викликають щиру симпатію, адже вони вміють долати будь-які життєві негаразди.


          Der philosophische Roman «Das Schloß» von Franz Kafka (1883–1924) wurde nicht vollendet und erst nach dem Tod des Autors veröffentlicht.
Die Handlung der Arbeit ist absurd, aber gleichzeitig glaubwürdig. Und die Satire auf das bürokratische System ist nur einer der Subtexte des Romans.

Філософський роман «Замок» Франца Кафки (1883—1924) був не закінчений і вперше опублікований після смерті автора. Сюжет твору абсурдний, але водночас правдоподібний. А сатира на бюрократичну систему — лише один із підтекстів роману.


          «Martin Eden» is a novel by the American writer Jack London (1876—1916).
It is about a young sailor who falls in love with a girl from a wealthy family. The hero of the work is trying to become a writer in order to find his own place in life. The work is, in a sense, autobiographical
.
«Мартін Іден» — роман американського письменника Джека Лондона (1876—1916). У ньому йдеться про молодого моряка, який закохується у дівчину із заможної родини. Герой твору намагається стати письменником, щоб знайти власне місце в житті. Твір у деякому сенсі є автобіографічним.


  

          «The Picture of Dorian Gray» Oscar Wilde. The most famous and popular novel of English writer Oscar Wilde (1854—1900).
 Dorian Gray is a very attractive young man who wishes to make a link between his soul and his portrait so that the picture gets old but he stays young forever. However, not only the picture gets older instead of him — it also shows the influence of all his actions on his soul.    
Єдиний роман та найвідоміший та найпопулярніший твір англійського письменника Оскара Вайльда (1854—1900). Доріан Грей, надзвичайно привабливий молодик, бажає прикувати свою душу до свого портрета, щоб портрет старів, а він  залишався молодим завжди. Картина старіє, до того ж на ній відображаються всі вчинки Доріана.


 

          «Pygmalion: A Romance in Five Acts» — one of the most famous plays by George Bernard Shaw (1856—1950).
The work is based on the Greek myth of the sculptor Pygmalion and his beautiful creation. This original and witty play, which touches on deep social issues, is relevant to this day
.
«Пігмаліон» — одна з найвідоміших п'єс Джорджа Бернарда Шоу (1856—1950). В основі твору лежить грецький міф про скульптора Пігмаліона та його прекрасне творіння. Ця оригінальна й дотепна п'єса, що зачіпає глибокі соціальні питання, актуальна донині.