Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за серпень 2023 р.
 

         


         Колективна монографія присвячена актуальній для українського суспільства проблемі - залежності між характером політичного правління і соціально-економічним становищем. Проаналізовано ступінь усвідомлення правлячим класом відповідальності за наслідки своїх дій.


          


 
2. Воєнно-історичний опис російсько-української війни (березень 2023 року) : Міністерство оборони України; Апарат Головнокомандувача Збройних Сил України; Центр досліджень воєнної історії Збройних Сил України. Вип.13. – К. : Ген. штаб Збройних Сил України, 2023. – 178 с. – К-2 [355(С2) / В63].

       У черговому випуску "Воєнно-історичного опису російсько-української війни 2022 року" проаналізовано воєнно-політичну, воєнно-економічну, воєнно-стратегічну обстановку та хід бойових дій упродовж березня 2023 року.


       
3. В'ятрович В. Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну / В. В'ятрович. – К. : Вид-во "Ранок", 2023. – 256 с. – ("HISTORY"). – К-2 [9(С2) / В99]. 
              Ця книга - це розповідь про війну, що з новою силою вибухнула 24 лютого, але триває вже століття, про історичне підґрунтя подій сьогодення крізь призму минулого, осмислення нашого історичного шляху.

 


          

       
 

4. В'ятрович В. (Не) історичні миті / В. В'ятрович. – Х. : КСД, 2023. – 222 с. – К-2 [9(С2) / В99].
       Це розповіді не про знайомі з підручників події минулого. Тут ідеться про ті, які можна назвати митями фокусування історії, коли в одній хвилині відбивається життя всього покоління.(Не)історичні миті, які лягли в основу цієї книжки, вихоплено з останнього століття української історії, героями яких є історичні постаті. 38 нарисів-миттєвостей, з майстерно підібраними історичними знімками, вкупі творять велике полотно історії України.

 


         


  5. Денисенко В. Як зруйнувати русскій мір / В. Денисенко. – К. : "Наш формат", 2023. – 208 с. – К-2 [327 / Д33].
       Автор досліджує виникнення, розвиток та функціонування "русского міра" від часів Івана Грозного до сучасності та намагається дати відповідь на запитання: як змінити ідеологію русского міра, як розвалити символічні структури, чи потрібна росіянам свобода? У цьому виданні автор звертає увагу передусім на утворення та функціонування механізмів управління російською імперією, які залишаються практично незмінними останні 400 років.

              


       У монографії проаналізовано процеси трансформації політичного режиму в Україні за період незалежності. Проаналізовано девіантне співвідношення проектного і робочого політичних режимів в Україні, специфіка системи державного управління, регіональні практики функціонування політичного режиму, характер політичних партій та громадянського суспільства, політичної культури та політичної свідомості громадян за наявного в Україні політичного режиму, роль фінансово-промислових груп у політичних процесах. Проаналізовано динаміку України у світових рейтингах демократії, сформульовано рекомендації щодо перспектив зміцнення демократії в Україні.  

 


           7. Конституційно-правові доктрини у судовій діяльності : Зб. тез круглого столу (10 грудня 2021 року, м. Харків) / За заг. ред. Т.М. Слінько; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : ТОВ Вид-во "Права людини", 2021. – 102 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
      У збірці містяться тези наукових доповідей і повідомлень учасників круглого столу що відбувся 10 грудня 2021 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.           

      

8. Кравчук Л. Одна Україна, єдиний народ : Бесіди з Леонідом Кравчуком / Л. Кравчук, О. Красовицький. – Х. : Фоліо, 2022. – 479 с. – К-2 [32С(С2) / К78].
      Леонід Макарович Кравчук (1934–2022) — перший всенародно обраний Президент України. Його біографія віддзеркалює шлях, який пройшла країна в радянський період і до своєї незалежності. Від 1970 року обіймав посади в апараті ЦК КПУ аж до секретаря ЦК КПУ з ідеології. Після серпневого заколоту 1991 року в Москві вийшов з комуністичної партії. Згодом зробив наступний крок: поставив свій підпис під документом про заборону її в Україні. У переломні для країни 1989–1991 роки був Головою Верховної Ради. Очолив процес становлення української державності. Про події, учасником і свідком яких був, Леонід Кравчук розповідає в нотатках, супроводжуючи їх ще й власними коментарями, а також під час бесід з головним редактором видавництва «Фоліо» Олександром Красовицьким.

  9. Огризко В. Доля недоімперії / В. Огризко. – К. : ДП "ГДІП", 2022. – 212 с. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; Вип. 25). – К-2 [32С / О-39].

      Книга "Доля недоімперії" є продовженням першої книги Володимира Огризка "Розпад Росії: загроза чи шанс". Це збірник його статей, думок, інтерв'ю, в яких автор ставить запитання: "Чому росія приречена?" та намагається знайти відповіді, як відновити справедливість після всіх тих злочинів, які рашисти скоїли проти цивілізації, проти світового порядку.       Обґрунтовано концепт правової політології як науково-пізнавальної системи, дослідницької парадигми, наукового напряму та навчальної дисципліни. Розкрито її теоретичний, аксіологічний, праксеологічний потенціал: визначено об'єкт, предмет, методологію. Принципи, функції, понятійно-категоріальний апарат. Досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід наукової, організаційної, навчальної інституціоналізації правової політології. Аналізуються проблеми концептуалізації політичного права як міждисциплінарного напряму наукових досліджень. Правова політика розкривається як практична реалізація політико-правової парадигми суспільного розвитку та інструмент модернізації суспільства


11. Тведт Т. Історія світу. Минуле як дзеркало сьогодення / Т. Тведт ; Пер. з норв. М.  Никончука. – Х. : КСД, 2023. – 368 с.: ч/б іл. – К-2 [9 / Т26].
       Автор пропонує дивитися в минуле, як у дзеркало. Не тлумачити історичні події з позиції сьогодення чи поширених донині поглядів на історію, а показати, як події минулого - злети та падіння цивілізацій, імперій, націй - та їхнє сприйняття у різні періоди вплинули на формування світу, яким він постав сьогодні.


12. Шевченко Л. Нові слова та фразеологізми в українських медіа : Словник. Ч.5 / Л. Шевченко, Д. Сизонов. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. – 359 с. – К-2 [4У(03) / Ш37].

       Четверта частина інноваційного словника об'єднує неолексику та неофразеологію сучасного вербального простору України, що представлена в медійних джерелах - газетах і журналах, на радіо та телебаченні, в інтернеті, рекламі за останні п'ять років. У словнику вміщено понад 1000 мовних одиниць, що репрезентують сучасний український медіапростір за цей період.


13. Ющик О. Спортивне право: поняття та формування в національній правовій системі : Монографія / О. Ющик. – К. : Парламентське видавництво, 2023. – 280 с. – К-2 [34(С2) / Ю99].

       Монографія присвячена теоретико-правовому аналізу спортивного права як явища і предмета дослідження юридичної науки. Розглянуто визначення поняття спортивного права, висвітлено підходи до нормативного регулювання сфери спорту, трактування спортивних відносин і актів спортивного права.