Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за березень 2023 р.
 

   1. Глобалізаційні виклики сучасності : Підручник / За заг. ред. Л.Г. Комахи. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. – 350 с. – К-2 [327 /Г54].

     У виданні комплексно досліджено теоретико-методологічні, правові та прикладні аспекти глобалізаційних викликів сучасності. Розглянуто проблеми трансформації функцій і суверенітету держави під тиском діяльності нових акторів міжнародного політичного простору, визначено пріоритети забезпечення національної безпеки України щодо сучасних глобалізаційних викликів.
    

2. Горінов П.  Волонтерська діяльність в Україні: соціально-правове дослідження : Монографія / П. Горінов, Р. Драпушко. – К. : Державний інститут сімейної та молодіжної політики, 2022. – 240 с. – К-2 [32С(С2) / Г69].     
          Волонтерська діяльність досліджується  як соціальний феномен і складова соціальної роботи, акцентується увага на підходах до розуміння волонтерської діяльності, класифікації та особливостей здійснення добровільної допомоги. Розглядаються державно-правові засади волонтерських організацій, міжнародний досвід волонтерства, напрями удосконалення нормативно-правового  й інституційного забезпечення такої діяльності.

 

             3. Ведєнєєв Д. Гострі кігті орла. Сили спеціальних операцій США: історія та сучасність : Монографія / Д. Ведєнєєв, Г. Биструхіна, А. Семука ; Український інститут військової історії. – К. : К.І.С., 2010. – 400 с. – К-2[355И / Г72].

            Монографія є першою в Україні узагальнювальною воєнно-історичною та воєнно-теоретичною працею, в якій на основі широкого кола джерел розкрито історію творення, організаційну структуру, бойові можливості, завдання, особливості комплектування та вишколу, тактику і способи дій, оснащення й озброєння підрозділів спецпризначення Сухопутних військ, Військово-морських сил і Військово-повітряних сил США

 


           

4. Економіка миротворення в системі економічної безпеки держави: подолання наслідків гібридної окупації : Монографія / за наук. ред. О.І. Іляш. – Х. : ФОП Лібуркіна Л.М., 2022. – 244 с. – К-2 [33С5(С2) / Е45].
            У монографії досліджено теоретичні та науково-методичні питання, пов’язані з генезисом взаємозв’язку економічної безпеки держави та економічних наслідків війни. Значну увагу присвячено дослідженню передумов становлення політики миротворення у процесі виникнення наслідків гібридних і збройних конфліктів. Обґрунтовано наукові засади формування державної політики становлення економіки миробудівництва як комплексної системної моделі. Визначено стратегічні пріоритети державної політики миротворення в Україні. Розроблено організаційно-економічний механізм реінтеграції країни в умовах гібридної окупації. Запропоновано інструменти стимулювання соціально-економічного розвитку постраждалих територій та відновлення потенціалу їх макроекономічного зростання.


  

5. Інновації у фінансовій сфері : Навч. посібник / Авт. Т.Д. Косова, Т.О. Гаврилко, О.Ю. Жам, О.М. Рибак. – К. : НАУ, 2022. – 136 с. – К-2 [336(С2) / І-66].
               Викладено особливості створення та впровадження інновацій в умовах здійснення трансформаційних процесів у фінансовій сфері.

      
           


 

6. Комнатний С. Філософсько-правові та нормативні засади реалізації житлової політики та права на житло в Україні : Монографія / С. Комнатний ; Наук. ред. М.В. Костицький. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2022. – 344 с. – К-2 [34С41 / К63].

             Автором монографії проаналізовано філософську суть права на житло як окрему категорію, досліджено історичні аспекти формування законодавчих актів, які регулюють суспільні відносини у сфері житла й спрямовані на забезпечення і захист права на житло, запропоновано напрями модернізації державної житлової політики відповідно до стандартів сталого розвитку та систем захисту прав людини, визнаних на рівні міжнародних декларацій і Конституції України.       


         


 

7. Нестеряк Ю.В. Національний інформаційний простір України: трансформації (1989-2019 роки) : Монографія / Ю. В. Нестеряк, Ю. М. Нестеряк. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2021. – 182 с. – К-2 [002(С2) / Н56].

             Монографія є першим комплексним науковим дослідженням національного інформаційного простору України в період 1989-2019 років у контексті суспільних відносин. У роботі обґрунтовано оригінальний науковий підхід до реалізації державної інформаційної політики як багатофункціональної комплексної  складової державного управління, спрямованої на формування й розвиток на демократичних засадах відкритого національного інформаційного простору.
     


           

      


8. Особливості адміністративно-територіального устрою в умовах децентралізації : Наукова записка / Інститут держави і права імені В.М. Корецького. – К. : Норма права, 2021. – 100 с. – К-2 [34С3 / О-75].

            Проаналізовано наслідки реалізації першого етапу децентралізаційної реформи та законодавча база щодо врегулювання відносин між новоствореними адміністративно-територіальними одиницями на різних рівнях управління. Досліджено європейський досвід управління територіями у контексті децентралізації та нової урбаністики.


 

  

  9. Пархоменко Н. Парадигма правового регулювання в Україні: змістовно-інструментальні виміри : Монографія / Н. Пархоменко. – К. : Парламентське видавництво, 2023. – 320 с. – К-2 [34(С2) / П18].
        Монографічне дослідження є спробою осмислення окремих проблематичних аспектів правового регулювання як у теоретичному, так і в практичному вимірах. З’ясовано сутність правового регулювання як феномену та чинники, які його визначають; проведено аналіз окремих аспектів правової реформи як інструменту правового регулювання, його соціального та соціологічного вимірів; охарактеризовано правову визначеність і дійсний зміст права в  аспекті його застосування; обґрунтовано твердження про розвиток законодавства як основу ефективного правового регулювання; з’ясовано роль громадянського суспільства за діяльністю органів державної влади, визначено особливості правового розвитку в умовах воєнного стану тощо.
10. Правові засади забезпечення ефективних комунікативних практик в сучасному інформаційному суспільстві: реалії та перспективи : Науково-аналітична доповідь / Інститут держави і права імені В.М. Корецького. – К. : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2021. – 92 с. – К-2 [002(С2) / П68].
          У результаті проведеного дослідження проаналізовано проблеми правового регулювання сучасного інформаційного суспільства; з’ясовано особливості соціально-правової комунікації у світлі розвитку інформаційного суспільства; визначено проблеми реалізації прав людини в інформаційному суспільстві; сформульовано пропозиції щодо удосконалення законодавчого регулювання комунікативних практик в сучасному інформаційному суспільстві в Україні.
11. Про стан розвитку громадянського суспільства України в 2021 році та його зміни на початку 2022 року : Матеріали щорічної доповіді / В. Потапенко, Ю. Тищенко, Ю. Каплан та ін.; НІСД. – К. : НІСД, 2022. – 56 с. – (Гуманітарний розвиток). – К-2 [32С(С2) / П78].
          Пропонована аналітична доповідь підготовлена на виконання затвердженої Президентом України Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки. Уміщено огляд основних аспектів розвитку громадянського суспільства в 2021 р.: інституційного, фінансового, нормативно-правового, державно-громадського партнерства, а також громадянської освіти як необхідної передумови подальшої демократизації українського суспільства. Окреслено основні напрями діяльності громадянського суспільства щодо зменшення негативних наслідків війни в умовах протистояння та відсічі повномасштабному вторгненню РФ на суверенну територію України. Схарактеризовано нові формати міжсекторальної взаємодії в умовах правового режиму воєнного стану. Висвітлено особливості трансформації та розвитку волонтерського руху в Україні, його перетворення на потужний загальнонаціональний громадський рух.12. Сучасні тенденції сталого розвитку: теорія, методологія, практика : Колективна монографія. – Х. : Друкарня Мадрид, 2022. – 347 с. – К-2 [33С5(С2) / С91].
         Монографію присвячено дослідженню проблем господарювання економічних агентів на всіх рівнях управління та питанням забезпечення на всіх рівнях управління та питанням забезпечення економічної безпеки діяльності окремих підприємств, галузей, регіонів та країни в цілому.