Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.
 
 

 День Соборності України

      День Соборності України – свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. Йому передувало ухвалення 22 січня 1918 р. ІV Універсалу Центральної Ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. Західноукраїнську Народну Республіку було проголошено в листопаді 1918 року. 24 січня 1919 року  було ухвалено закон про святкування 22 січня як Дня проголошення самостійності України. Акт злуки 22 січня 1919 р. – подія величезного історичного значення. Упродовж наступних десятиліть він виступав визначальним чинником національної консолідації та виявом прагнення нашого народу до національного й духовного єднання. З січня 1999 року цей день офіційно відзначався як День  Соборності України.
     Соборність для України – це об’єднання навколо спільного стрижня, яким є українська державність, в єдине державне ціле всіх земель, які заселяє український народ. Соборність не обмежується лише ідеєю збирання етнічних земель у рамках національної держави, а передбачає також духовне єднання всього населення країни незалежної від національності. Нарешті, соборність невіддільна від досягнення реальної державності, забезпечення справжнього суверенітету і незалежності народу, побудови процвітаючої демократичної національної держави.
         На виставці представлені видання, в яких здійснено комплексні дослідження проблем взаємовідносин УНР і ЗУНР у 1918-1920 рр., визначено передумови й причини об’єднавчого процесу, характеризуються події, пов’язані з умовами укладання Акту злуки, аналізуються основні аспекти й теоретичне осмислення незалежності й соборності України, простежується розвиток відповідних державотворчих ідей, розглядаються шляхи розбудови соборної України за сучасних умов. Крім того в експозиції представлені матеріали «круглих столів» та міжнародних конференцій.
 

Офіційні матеріали
Розвиток ідеї соборності в українській  суспільно-політичній думці
Історія боротьби за соборність українських земель
Українські визвольні змагання у контексті соборності
Соборно - державницькі питання
Офіційні матеріали

       Універсал Директорії УНР про злуку Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою. 22 січня 1919 р.// Конституційні акти України 1917-1920: Невідомі конституції України. - К.: Філософська і соціологічна думка, 1992. – С. 107. - К-2 [34C(C2)/К-65]

      

Інформаційні матеріали до 100-річчя проголошення Акта Злуки // Український інститут національної пам'яті


Мітинг на Софійській площі з нагоди проголошення Акта злуки ЗУНР і УНР. Київ, 22 січня 1919 р. ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. об. 0-183079
 
 
 
 
 


Члени делегації ЗУНР під час проголошення Акта злуки ЗУНР і УНР на Софійській площі. Київ, 22 січня 1919 р. ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. об. 0-183078
 

Розвиток ідеї соборності в українській  суспільно-політичній думці
 

     Конституційні акти України 1917-1920: Невідомі конституції України. - К.: Філософська і соціологічна думка, 1992. - 272 с. - К-2 [34C(C2)/К-65]. 
    Недосліджена царина української історії початку ХХ сторіччя подана під кутом зору становлення національної державності. Йдеться зокрема про правовий аспект, актуальність якого сьогодні очевидна. Пропонується архівний матеріал, що стосується конституційної нормотворчості в період 1917-1918 років, з коментарями фахівців - істориків і правознавців. 

Бойко М.П. Кирило-Мефодіївське товариство: філософські та культурологічні ідеї національної самосвідомості та державотворення: Монографія. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2006. - 452 с. - К-2 [9(С2)15/Б77].
     У монографії розглянуте питання формування соціально-політичних, філософських поглядів членів Кирило-Мефодіївського товариства. Значна увага приділена аналізу їх основних ідей з питань слов'янського федералізму, народної освіти, демократизації українського суспільства та соборності. Братчики вважали, що для вирішення всіх питань об’єднання слов’ян “повинен існувати загальний Слов’янський собор з представників усіх племен…” 

   Грушевський М. На порозі Нової України: Гадки і мрії/ Ред. В.П. Плачинда. - К.: Наукова думка, 1991. - 128 с. - К-2 [9(С2)/Г-91]. 
    Книжка становить собою збірник статей і промов українського вченого і державного діяча М. Грушевського, написаних і виголошених ним протягом 1917-1918 рр. Автор розкриває історичну неминучість перемоги українського народу в боротьбі за державність, соборність і незалежність, окреслює напрями розвитку всіх сфер життя Нової України, характеризує її державні символи, грошові одиниці, новий адміністративний поділ, розкриває демократичні здобутки Української Народної Республіки.

    Реєнт О.  Україна соборна: Наукові розвідки і рецензії (до 15 - річчя незалежності України); Монографія/ Інститут історії України НАН України. - К.: Інститут історії України НАН України, 2006. - 131 с. - К-2 [9(С2)/Р31].
      У монографії аналізуються основні аспекти й специфіка теоретичного розуміння соборності України у ХІХ, ХХ та на початку ХХІ століть, а також проблеми, що постають у ході практичної реалізації національно-державницької ідеї.

    Сергієнко П.П. Соборна Україна: від ідеї до життя. - К.: Т-во "Знання" України, 1993. - 64 с. - К-2 [1ФС(С2)/С-32]. 
      Аналізується зміст поняття "соборність". Простежується розвиток ідеї соборності на різних історичних етапах. Розглядаються шляхи розбудови соборної України у сучасних умовах.

        Соборність як чинник українського державотворення ( до 90-річчя Акту злуки): Всеукраїнська наукова конференція Київ, 21 січня 2009 р./ Інститут історії України НАН України. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. - 230 с. - К-2 [9(С2)22/С54].
       В основу збірника покладено матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Соборність як чинник українського державотворення (до 90 - річчя Акту злуки") (м. Київ, 21 січня 2009 р.)

              

       Свято об'єднання України / Упоряд. О.Л. Копиленко; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – 2-ге вид., доп.; репринт. вид. – К. : Парламентське вид-во, 2015. – 112 с. – К-2 [9(С2)21 / С25].
      У виданні використані газетні публікації, що зберігаються у фондах Державної наукової архівної бібліотеки (м. Київ) та відділі газетних фондів Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського. Наведені у цьому виданні матеріали відображають ставлення оглядачів тогочасних українських газет та позицію окремих громадських діячів до факту проголошення незалежності України та Злуки УНР та ЗУНР.

Історія боротьби за соборністі українських земель
 

     Сеньків М.В. З історії соборності українських земель . 1917-1945. - Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження", 1999. - 164 с. - К-2 [9(С2)/С-31]. 
    У монографії автор робить спробу на основі багатого фактичного матеріалу висвітлити тернистий шлях боротьби народу західноукраїнських земель за злучення з Наддніпрянщиною.

   

Мельник Л. Утвердження ідеї українського національного самовизначення (кінець ХVІІІ- початок ХХ ст.) / Л. Мельник. – 2-ге вид., доп. – К. : ПП Сергійчук М.І., 2012. – 103 с. – К-2 [32С(С2) / М48].
   
У роботі йдеться про епоху становлення українського національного відродження, будування нації з його головним моментом - виробленням і розвитком національної самосвідомості, розглянуто процес вироблення української національної ідеї в період кінця XVIII - XX ст. Основну увагу звернуто на Україну в складі Російської імперії, оскільки головні явища становлення національної самосвідомості та формування національної історичної школи мали прояв саме в західноукраїнському регіоні.

Українські визвольні змагання у контексті соборності
 

        Винниченко В.  Відродження нації. Ч.ІІІ. Історія української революції (марець 1917 р. - грудень 1919 р.). - К.: Видавництво політичної літератури України, 1990. - 542 с. - (Бібліотека репринтних видань). - К-2 [9(С2)/В48].
      В мемуарно-публіцистичній праці одного з найпопулярніших політичних і громадських діячів, талановитого письменника, що присвятив найкращі роки свого життя боротьбі за національне відродження українського народу, йдеться про визначні події березня 1917 - грудня 1919 років. Зокрема про "свято поєднання двох століттями одірваних одна від одної галузів єдиного українського народу, - наддністрянців і наддніпрянців, Західної Української Республіки (Галичини) й Східної Української Народної Республіки (Великої України)".

    Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. – Л. : Видавнича фірма «ОЛІР», 1995. - 364 с. - К-3 [А2667/Л-64]. 
     Дослідження присвячено одному з найзвитяжніших періодів українських визвольних змагань 1918-1923 рр. На підставі колишніх спецфондів з архівів Львова, Києва, Москви, Варшави та Праги проаналізовано події Листопадового зриву 1918 р. у Львові, державотворчу діяльність уряду та Національної Ради ЗУНР, подано хроніку Українсько-польської війни.

     Рубльов О.С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. Т.10/ О.С. Рубльов, О.П. Реєнт; Ін-т історії України НАН України. - К.: Видавничий Дім "Альтернативи", 1999. - 320 с. - (Україна крізь віки). - К-2 [9(С2)/Р-82]. 
     Десятий том 15-томного видання "Україна крізь віки" присвячена буремним подіям 1917-1921 рр., коли Україна вперше в ХХ ст. намагалася вибороти незалежність.

       Сергійчук В. Українська соборність: Відродження українства в 1917-1920 роках. - К.: ТзОв "Українська Видавнича Спілка", 1999. - 416 с. - К-2 [9(С2)2/С-33].
       На великому архівному матеріалі, що раніше приховувався в спецфондах, професор В. Сергійчук засвідчує: українська душа невмируща, де б українці не були, вони завжди тягнуться до своєї Батьківщини. Особливо це виявилося 1917 року, коли українство взялося творити свою власну долю на своїй етнічній території. Тоді у визвольні змагання включилися не тільки на Великій Україні - скрізь, де вже розселився наш етнос, підтримували прагнення до творення Самостійної Соборної Держави. 

Соборно - державницькі питання
 

      

     Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991-2010 роки) : Збірник наукових статей / Авт. кол.: Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін.; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. – 261 с. – К-2 [9(С2) / Ж74]. 
     Представлені у збірнику матеріали містять авторські наукові інтерпретації стосовно дослідження різних концептуальних проблем новітньої історії України періоду незалежності, розвитку державотворчого процесу в модерному українському суспільстві (1991-2010 рр.), визначення головних тенденцій та найвагоміших політичних, економічних та соціальних чинників життєдіяльності українського суспільства на сучасному етапі.


     Україна соборна: Матеріали Сумської наукової конференції, присвяченої 85 річниці проголошення Акту Злуки ( м. Суми, 11 лютого 2004 року) / Відп. за вип. В.В. Бугаєнко. - Суми.: СумДПУ, 2004. - 64 с. - К-3 [А11623/У45]. 
      У збірнику подаються доповіді та повідомлення учасників наукової конференції, що відбулася 11 лютого 2004 року в м. Суми. Зокрема розглядаються питання діяльності В. Винниченка в контексті становлення соборності України, етнолінгвістичний коментар документа Акта Злуки та формування правового статусу Соборної України. 

    Українська соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.): Збірник / Ред.кол.: І.Ф. Курас, В.А. Смолій, В.І. Кучер та ін.; Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України, 1999. - 407 с. - К-2 [9(С2)22/У45].
       До збірника включено матеріали, які було обговорено на науковій конференції, проведеній в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України з нагоди 80-річчя Акту Злуки України 22 січня 1919 р. Порушуються актуальні проблеми дослідження ідейних засад соборницького процесу, історичного досвіду боротьби за об’єднання етнічних українських земель, різних гілок українського народу в єдиній державі. Особлива увага звертається на періоди Української революції та Другої світової війни, коли відбувалися найсуттєвіші зрушення у досягненні єдності українства. Ставляться важливі питання вивчення сучасного стану розвитку незалежної соборності Української Держави.

     Філософські, соціально-психологічні, історичні та моральні проблеми формування українського соборного суспільства: Збірник матеріалів круглого столу (м. Чернігів, 30 березня 2007 року)/ За ред. В.Ю. Кондовича. - Черніг.: Кп "Вид-во "Чернігівські обереги", 2007. - 140 с. - К-2 [9(С2)/Ф68]. 
      У матеріалах круглого столу представлені позиції авторів щодо культурного і духовного розвитку суспільства, ролі соціальних служб у вирішенні різноманітних проблем формування особистості, надання відповідної допомоги тим, хто її потребує. Також пропонується шляхи формування українського соборного суспільства як якісно нової соціальної основи усунення існуючих гострих сучасних проблем його функціонування та культурно-духовного розвитку.