Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.
 
 


 

“Місцеве самоврядування в Україні: від витоків до сьогодення”
(до Дня місцевого самоврядування)

 
    7 грудня в Україні відзначається День місцевого самоврядування. Це свято було встановлено згідно з Указом Президента України від 25 листопада 2000 року за номером 1250/2000 «враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності». День місцевого самоврядування це подія, що не лише яскраво підтверджує активну участь широких мас населення в управлінні державою, високу роль самоврядності як найдемократичнішої, наймасовішої форми управління в суспільстві, а й возвеличує чесну й самовіддану працю сільських, селищних, міських голів, депутатів і працівників виконавчих апаратів місцевих рад.
Місцеве самоврядування кожної країни відображає традиції народу, рівень розвитку суспільства та умови його існування. В Україні місцеве самоврядування пройшло відносно довгий і тернистий шлях. Становлення самоврядних традицій - особлива сторінка в історії українського державотворення. Управління в українських містах та регіонах традиційно базувалося на використанні різних історичних форм місцевого самоврядування (вічового права, магдебурзького права, козацького самоврядування, земства тощо), що відповідало загальним тенденціям розвитку європейської цивілізації. Сьогодні місцеве самоврядування стало основою народовладдя, одним з головних чинників розвитку громадянського суспільства, дійовим інструментом вирішення не лише регіональних, а й загальнодержавних завдань.
    У запропонованих виданнях подаються результати історичного та правового аналізу цього владного інституту, висвітлюються питання організаційно-правових, історико-духовних та матеріально-фінансових основ місцевого управління в Україні, досліджуються теоретичні та практичні проблеми конституційно-правового статусу депутатів місцевих рад в Україні. На виставці представлені також збірники доповідей, матеріали науково-практичних конференцій та наукових досліджень.
Електронні версії законодавчих актів
Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями.
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_106

Європейська хартія місцевого самоврядування, Страсбург, 15 жовтня 1985 року. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036

Закон України про асоціації органів місцевого самоврядування: прийнятий 16 квіт. 2009 р. №1275-VI. Із змінами
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1275-17

Закон України про місцеве самоврядування в Україні: прийнятий 21 трав. 1997 р. Із змін. та допов. В редакції від 12 груд.  2012  р. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0

Закон України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей в редакції від 19.12.2019, підстава - 364-IX https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1680-18#Text

Закон України про місцеві державні адміністрації: прийнятий 9 квіт. 1999 р. Із змін.  http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/586-14

Закон України про органи самоорганізації населення: прийнятий 11 лип. 2001 р. №2625-ІІІ. Із змінами
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2625-14

Закон України про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: прийнятий 22 верес. 1997 р. №539/97-ВР. Із змін. та допов. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=539%2F97-%E2%F0

Закон України про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: прийнятий 15 лип. 1997 р. №452/97-ВР.
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=452%2F97-%E2%F0

Закон України про службу в органах місцевого самоврядування: прийнятий 7 черв. 2001 р. №2493-ІІІ. Із змін. та допов. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2493-14

Закон України про статус депутатів місцевих рад: прийнятий 11 лип. 2002 р. №93-ІV. Із змін. та допов.
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=93-15

Закон України про стимулювання розвитку регіонів: прийнятий 8 верес. 2005 р. №2850-ІV. Із змін. та допов.
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2850-15

      1. Віліжінський В.  Реформування системи місцевого самоврядування в Україні з урахуванням національних традицій врядування : моногр. / В. Віліжінський, М. Попов. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 182 с. – К-2 [34С1(С2)].
         У монографії розглядаються теоретичні засади реформування системи місцевого самоврядування в Україні з урахуванням національних традицій врядування. 

 

     2. Громадівська модель самоврядування в Україні : Колективна монографія / За заг.ред. проф. Ю.М.Бардачова, І.П.Лопушинського, Р.М.Плюща. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 708 с. – К-2 [34С1(С2) / Г87].
            У монографії висвітлюються питання теорії та практики громадівської моделі самоврядування, даються поради у вигляді "доорожньої карти" (Road map) щодо перспективи розвитку цього інституту народовладдя в умовах децентралізації влади в Україні.
 
 

 

  3. Децентралізація влади. Законодавство. Роз'яснення. Зразки документів / за ред. В.В.Бондаренка. – К. : ЮрінкомІнтер, 2017. – 420 с. – К-2 [34С1(С2) / Д39].
      Пропонована збірка є першим глибоко систематизованим виданням, в якому надаються важливі нормативно-правові акти з питань децентралізації влади в нашій державі.
    4. Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи : Всеукр. наук.-практ. конференція за міжнародною участю (15 березня 2019 р., м.Львів) / За наук. ред. проф. П.Гураля, проф. О.Сушинського. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2019. – 148 с. – К-2 [34С1(С2) / Д39].
        Матеріали збірки присвячені розробці проблематики децентралізації публічної влади. Виокремлено певні проблемні питання концепції та практики децентралізації в Україні.

 

     5. Демократія у самоврядуваннях (Децентралізація та місцеве самоврядування під час Української революції 1917-1921 років). У 2-х т. Т.1-2 / Всуп. слово А.Парубія, Голови ВР України; упоряд. Є.Р.Бершеда, В.О.Зайчук, О.Л.Копиленко, І.М.Мищак. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 336 с. – (Із першоджерел. ; Вип. VI). – К-2 [34С1(С2) / Д94].
      У виданні використані газетні публікації, що зберігаються у фондах Державної наукової архівної бібліотеки (м.Київ) та відділі газетних фондів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

 

       6. Дудінська І.  Децентралізація публічної влади у країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі Словаччини, Польщі та України) / І. Дудінська, М. Цірнер ; Монографія. – Ужгород : "Ліра", 2017. – 128 с. – К-2 [34И(И4) / Д81].
           Робота присвячена досвіду функціонування й динаміки запровадження адміністративно-територіальної реформи в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі Словаччини, Польщі та України). Розглянуто основні етапи децентралізації публічної влади в Словаччині та Польщі. Надані практичні рекомендації по ефективному процесу децентралізації в Україні.
       7. Маринів А.  Системно-структурна організація місцевого самоврядування у Французькій Республіці : Монографія / А. Маринів. – Х. : Право, 2020. – 208 с. – К-2 [34И(И4)Фр / М26].
       У монографії охарактеризовано історичний розвиток системно-структурної організації місцевого самоврядування Франції, з'ясовано її сучасну правову основу. Розкрито зміст конституційно-правового статусу територіальних колективів  у Франції. Визначено можливості вдосконалення організації місцевого самоврядування в Україні з погляду використання французського досвіду децентралізації.

 

      8. Міжнародні та європейські стандарти місцевого самоврядування: проблеми імплементації в Україні : Всеукр. наук. практ. конференція за міжнародною участю (20 грудня 2019 року, м. Львів) / за наук. ред. проф. М.Микієвича, проф. О.Сушинського, доц. Р.Бедрія. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2020. – 300 с. – К-2 [34С1(С2) / М58].
         Розглянуто проблеми імплементації міжнародних та європейських стандартів місцевого самоврядування в Україні в контексті децентралізації публічної влади. Проаналізовано теоретико-методологічні та практичні аспекти муніципальної реформи в Україні.
     9. Мочков О.Б.  Територіальна громада в реалізації місцевої демократії : Монографія / О. Б. Мочков ; За наук. ред. д. держ. упр. П.В.Ворони. – К. : ТОВ "Видавничий дім "АртЕк", 2019. – 268 с. – К-2 [34С1(С2) / Б28].
        У монографії розглянуто сучасний стан  та теоретико-методологічні основи публічного управління в умовах інституційних змін, що відбуваються у зв'язку з процесом його реформування та євроінтеграції.
10. Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості : Збірник тез доповідей Третьої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ, 06 грудня 2019 р.) / За заг. ред. Слобожана О.В, Кравченка В.В. – К. : ТОВ "ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС", 2019. – 228 с. – К-2 [34С1(С2) / М90].
          До збірника увійшли тези наукових доповідей, присвячених проблемам проведення муніципальної реформи в Україні.
      11. Овчаренко В.  Місцеве самоврядування в Україні: історичні витоки, становлення та перспективи : Монографія / В. Овчаренко. – К. : Логос, 2014. – 911 с. – К-2 [34С1(С2) / О-35].
          Ця книга - результат багаторічних досліджень закономірностей генезису інституту місцевого самоврядування європейських народів, які автор проводив з метою визначення ролі і значення цієї організаційної форми соціуму в процесі формування демократичного, правового та соціального суспільства.
      12. Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку : Монографія. – Х. : Друкарня Мадрид, 2019. – 238 с. – К-2 [34С3 / П69].
          Монографія присвячена розробці практичних рекомендацій щодо публічного управління та адміністрування в контексті сталого розвитку  в умовах глбальних викликів на регіональному, міському рівнях і рівні суб'єктів господарювання на основі забезпечення ефективної взаємодії з органами державної влади та реформування системи місцевого самоврядування.
    13. Собченко Л.  Проблеми функціонування органів самоорганізації населення в Україні та їх взаємодії з органами місцевого самоврядування : Монографія / Л. Собченко. – К. : К.І.С., 2014. – 174 с. – К-2 [34С1(С2) / С55].
            Монографія присвячена актуальним питанням взаємодії органів самоорганізації населення з органами місцевого самоврядування; здійснюється аналіз проблем нормативно-правового та організаційного характеру, що заважають якісному функціонуванню органів самоорганізації населення в Україні та активізації самоорганізаційного руху взагалі.
      14. Ставнійчук А.  Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою : Монографія / А. Ставнійчук. – Х. : Фактор, 2020. – 240 с. – К-2 [34С(С2) / С77].
           Монографію присвячено комплексному аналізу місцевого референдуму як форми безпосереднього здійснення муніціпальної влади територіальною громадою. Проаналізовано доктринальні підходи до формування та визначення поняття місцевого референдуму.
      15. Сушко Н.  Казначейське обслуговування державного і місцевих бюджетів: сучасний стан та реформування : Монографія / Н. Сушко. – К. : ДННУ "Академія фінансового управління", 2017. – 366 с. – К-2 [336.1(С2) / С56].
          У монографії обгрунтовано засади реформування системи казначейського обслуговування державного й місцевих бюджетів у контексті модернізації системи управління державними фінансами (СУДФ). Досліджено місію, мету, функції  Державної казначейської служби України (Казначейства) як суб'єкта обслуговування бюджетів і конкретні заходи, спрямовані на реформування СУДФ.
    16. Шандра В.  Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVIII початок- ХХ ст.) / В. Шандра. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2016. – 344 с. – К-2 [34С(С2)(09) / Ш20].
          З’ясовуються роль і місце соціально-історичних форм самоврядування, що їх продемонстрували станові органи влади українського міста ? цехові, ремісничі та міщанські управи. Аналізуються повноваження, структурні зміни, які відбулися з ними впродовж "довгого" XIX ст. Зберігаючи залишки магдебурзького права, вони одержали від держави нові завдання та стали виборними інституціями для справляння податків і соціального захисту міщанства.