Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за квітень 2024 р.
 

1. Відновлення України: історичний досвід та перспективи після Перемоги : Матеріали Міжнародної наукової конференції (31 березня 2023 року). – К. : ВПЦ "Київський університет", 2023. – 153 с. – К-2 [9(С2) / В42].

У наукових статтях учасників конференції висвітлено історичний досвід повоєнної відбудови зарубіжних країн, перспективи відновлення та розвитку економіки, інфраструктури та культурної спадщини.


 

2. Головко-Гавришева О.  Реформування правової системи України в контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС: Завдання та цілі дослідження стану апроксимації національного законодавства до правових стандартів ЄС / О. Головко-Гавришева ; ЛНУ ім. Івана Франка, Центр досконалості імені Жана Моне "Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій". – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 40 с. – К-2 [34(С2) / Г61].
Присвячено аналізу національної практики реформування правової системи України в контексті забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з наголосом на вивченні передумов реформування правової системи України у контексті забезпечення європейської інтеграції, основних проблем взаємодії правової системи України та ЄС у довоєнний час, досягнень та викликів на шляху європеїзації.

 

3. Захист прав, свобод і законних інтересів людини, громадянина та держави в умовах збройної агресії проти України : Збірник наук. праць. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 жовтня 2022 р.) / Редкол.: О.В. Скрипнюк, І.Б. Усенко, Є.В. Ромінський та ін. – К. : Талком, 2023. – 107 с. – К-2 [34С(С2) / З-38].

У збірнику представлені доповіді та повідомлення, подані на ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції (Київ, 19 жовтня 2022 р.).4. Зеленко В.  Реформування пенсійної системи України у світлі європейських стандартів = Reforming Ukrainian Pension System in Light of European Standards : Монографія / В. Зеленко. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 202 с. – К-2 [36(С2) / З-48].
Монографія присвячена вирішенню наукових завдань, пов’язаних з розробленням теоретико-методичних та практично-орієнтованих рекомендацій щодо реформування пенсійної системи України через призму реалізації пенсійних реформ у Європейському Союзі. Проведено порівняльний аналіз формування, розвитку та удосконалення пенсійних систем держав – учасниць ЄС, на основі чого окреслено основні виклики, загрози та розроблено рекомендації для української системи пенсійного забезпечення.
          5. Інформаційна безпека України : Академічне видання. Т.1 : Захист персональних даних у євроінтеграційному правопорядку України. – К. : НА СБУ, НБП НАПрН України, 2023. – 240 с. – К-2 [002(С2) / І-74].
Академічне видання є першою спробою започаткувати серію наукових видань з актуальних питань у сфері забезпечення інформаційної безпеки як однієї з основних функцій держави. У першому томі проведено історико-правовий та системний аналіз актуальних проблем формування та розвитку правових основ  і системи захисту персональних даних у контексті євроінтеграції України. Обґрунтовано шляхи вирішення низки важливих проблем щодо використання хмарних технологій.6. Калитчак Р.  Європейські студіїв Україні: єдність в розмаїтті / Р. Калитчак ; ЛНУ ім. Івана Франка, Центр досконалості імені Жана Моне "Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій". – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 45 с. – К-2 [327 / К17].
Подано аналіз досліджень європейських студій в Україні, які проводились протягом її незалежності, зокрема множинність підходів до поняття європейських студій в Україні, їх становлення в контексті державної політики України та окреслено головні тенденції розвитку європейських студій після Майдану.


7. Кордуба М. Територія і населення України: географічний і статистичний огляд = Le territoire et la population de l'Ukraine. Contribution geographique et statistique [ / М. Кордуба ; Пер. з фр. Н. Наумової. – К., Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друкарня "Рута", 2023. – ХХIV+112+96 с. + карта. – К-2 [91(С2) / К66].
Мирон Кордуба, на підставі офіційних даних переписів населення: 1897 р. - Російська імперія, 1910 р. - Австро-Угорська імперія, до складу яких на початку ХХ ст. входила Україна, обґрунтував межі українських етнографічних земель (розділ «Етнографічна територія України») і представив їх на «Carte de l'Ukraine», якою супроводжується видання. Видання подає оригінальний текст та переклад українською мовою. Автор подає детальний аналіз населення в повіті, губернії чи краї, його національний склад. Праця М. Кордуби, хоча й написана понад 100 років тому, переконливо спростовує химери «рускава міра» .
8. Краєвська О.  Імплементація освітньої політики Європейського Союзу в Україні в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / О. Краєвська ; ЛНУ ім. Івана Франка, Центр досконалості імені Жана Моне "Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій". – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 60 с. – К-2 [К78].
Проаналізовано особливості імплементації освітньої політики Європейського Союзу в Україні в контексті виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема інтеграції України в європейський освітній простір та запровадження основних принципів Болонського процесу.
9. Кузнєцова Є. Мова - меч. Як говорила радянська імперія / Є. Кузнєцова. – Глибока : Твоя Підпільна Гуманітарка, 2023. – 374 с. – К-2 [4У / К89].
Це науково-популярне видання для широкого кола читачів про мовні стосунки на тлі радянського періоду. Ця книга - це спроба відповісти на питання:  Чому якась мова комусь здається вищою, а якась - нижчою? Мова-меч у ста невеликих розділах описує мовну реальність СРСР. Мова-меч - це не заклик озброюватись мовою, як мечем.  Рідна мова у боротьбі з імперіями має стати щитом.10. Культурна експансія. – Глибока : Твоя Підпільна Гуманітарка, 2023. – 240 с. – К-2 [316(С2) / К91].
Культурна експансія - це процес повільної і поступової окупації Росією українського культурного життя, витіснення з української культури питомих явищ і або їх апропріація, або заміна своїм. Книга дає можливість зрозуміти масштаби цієї експансії та глибину російського впливу на кожну сферу культурного життя.  Ця антологія подає багатовимірну картину агресивної поведінки Росії в українському культурному полі - від 18 століття і до сьогодні, від архітектури церков до реклами на телебаченні.
11. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адміністративну процедуру" : авт. кол.: Андрійко О.Ф., Бевзенко В.М. та ін.; за заг ред. Тимощука В.П. – К. : Центр політико-правових реформ, 2023. – 562 с. – К-2 [34C4 / Н34].
У коментарі розкривається нова для українського законодавства термінологія, конкретні норми та їх зв'язок з принципами адміністративної процедури, а також у цілісному механізмі правового регулювання. Особлива увага приділяється поясненню мети кожної норми, наводяться приклади та моделі застосування відповідних норм з посиланням на поточну практику, а також на закордонний досвід.12. Остапенко Г. Принцип правової визначеності: теоретико-прикладні засади : Монографія / Г. Остапенко. – К. : Парлам. вид-во, 2023. – 460 с. – К-2 [34(С2) / О-76].

Монографія присвячена дослідженню принципу правової визначеності у теоретико-прикладному вимірі. Визначено поняття принципу правової визначеності, його правову природу та місце в системі принципів права. Проаналізовано зміст принципу через виділення його ціннісних елементів. Представлено галузевий аспект принципу правової визначеності та особливості його дії при застосування юридичної відповідальності.
13. Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану : Монографія. – Х. : Право, 2023. – 902 с. – К-2 [34(С2) / П68].
У роботі розглянуто стратегічні напрями розвитку української держави, правової науки, громадянського суспільства в період воєнного стану; теоретико-правові основи становлення і розвитку системи національної безпеки й оборони України; правові засади відновлення економіки України та відшкодування збитків, заподіяних державі, юридичним і фізичним особам, природним ресурсам; вектор європейської інтеграції як основний напрям розбудови українського законодавства; підстави і правові механізми притягнення осіб держави-агресора до кримінальної відповідальності за вчинення на території України воєнних злочинів.14. Савчук Р. Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів у контексті реформування правоохоронної системи України : Монографія / Р. Савчук. – Івано-Франків. : Супрун В.П., 2023. – 460 с. – К-2 [34С6 / С13].
У монографії комплексно досліджено поняття та систему правоохоронних органів, охарактеризовано сучасний стан нормативного регулювання їх адміністративно-правового статусу, розкрито сутність і пріоритетні напрями організаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів, визначено поняття ефективності їх діяльності і встановлено механізм її оцінювання та напрями підвищення, розкрито напрями впровадження в їх діяльність зарубіжного досвіду та міжнародних стандартів.
15. Санкції - інструмент безпекової політики держави : Збірник матеріалів наукового форуму, Київ, 12 вересня 2023 р. / Упоряд. А.М. Черняк, В.М. Гребенюк, Д.В. Беседа та ін. – К. : НА СБУ, НБП НАПрН України, 2023. – 148 с. – К-2 [34М / С18].
У збірнику наукового форуму зібрані актуальні проблеми застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та їх реалізації в умовах військової агресії.16. Чуєнко В. Правове регулювання статусу біженців в Європейському Союзі: сучасний стан та перспективи розвитку : Монографія / В. Чуєнко. – Х. : Право, 2023. – 284 с. – К-2 [34М / Ч-85].
У монографії досліджено особливості правового регулювання статусу біженців в Європейському Союзі на основі універсальних норм міжнародного права, права ЄС та національного законодавства держав-членів, а також визначення перспектив його розвитку під впливом європейської міграційної кризи 2015 р. Авторка розкриває основні положення Директиви Ради 2001/55/ЄС (Директиви про тимчасовий захист) у контексті визначення правового статусу українських переміщених осіб у країнах ЄС.