Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.
 
 

«З КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ»

        У Бібліотеці Верховної Ради України, з метою популяризації творчого доробку народних депутатів України та працівників Апарату Верховної Ради України, започатковано проект «З книжкової полиці», у якому буде представлено авторські твори у форматі персональних віртуальних книжкових виставок.
        Проект розпочато персональною віртуальною виставкою, присвяченій творчому доробку українського правознавця та політика, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, радника Президента України, представника Президента у Верховній Раді України, Першого заступника Голови Верховної Ради України  СТЕФАНЧУКА РУСЛАНА ОЛЕКСІЙОВИЧА.

І. БІОГРАФІЯ
 Руслан Стефанчук народився 29 жовтня 1975 року в місті Тернополі у сім`ї студентів-медиків. Має дві вищі освіти: за спеціальністю «правознавство» та «менеджмент виробничої сфери». Володіє англійською, польською, латинською, німецькою мовами.
З 29 серпня 2019 року - Перший заступник Голови Верховної Ради України. Позафракційний, не входить до складу будь-якого комітету (за посадою).
У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу” номером 2 у списку як безпартійний.
З 2019 року — радник Президента України, його представник у Верховній Раді. Того ж року був ідеологом виборчої кампанії кандидата у президенти України Володимира Зеленського, курував роботу експертних груп.
З 2016 року - проректор з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України. У 2014-2016 роках працював на тій же посаді у Національній академії прокуратури України, а з 2013 до 2014 року був завідуючим кафедри цивільно-правових дисциплін там само.
У 2011-2013 роках був завідувачем відділом проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України. У 6 скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Анатолія Матвієнка. У 2006 році балотувався до Хмельницької міської ради за списком УРП "Собор".
З 2005 до 2011 року - проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління і права. До того працював там асистентом кафедри, старшим викладачем, завідувачем кафедри, доцентом, професором кафедри цивільно-правових дисциплін. Займався адвокатською діяльністю.
Входив до складу Науково-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Член Навчально-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки України. Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з розробки Концепції розвитку юридичної освіти в Україні.
Член Координаційної ради Західного регіонального центру Національної академії правових наук України. Заступник голови Науково-консультативної ради Національної асоціації адвокатів України. Екс-радник першого віце-прем’єр-міністра України Степана Кубіва.
Головний редактор наукового фахового журналу “Law of Ukrainе”, перший заступник головного редактора юридичного журналу “Право України”, заступник головного редактора журналу “Університетські наукові записки”.
Член редакційних колегій наукових видань “Медичне право”, “Юридична освіта в Україні”, “Юридична наука”, “Юридична наука і практика”, “Приватне право”, “Вісник прокуратури”, “Правова держава”, “Вісник Укрдержреєстру”, “Вісник Національної академії прокуратури України”, “Журнал цивільного і кримінального судочинства”.
Член дисертаційних рад в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та в Інституті законодавства Верховної Ради України.
Закінчив Хмельницький університет управління і права за спеціальністю “правознавство” та Технологічний університет Поділля за фахом “менеджмент виробничої сфери”.
Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Заслужений діяч науки і техніки України.
Опублікував більше 500 наукових і навчально-методичних робіт. Напрямки наукової діяльності - проблеми загальної теорії приватного права, особисті немайнові права фізичних осіб, договірні і деліктні зобов'язання, право інтелектуальної власності, європейське громадянське право, діяльність Європейського суду з прав людини, медичне право, юридичну освіту і наука. В  бібліографічному  покажчику праць  Руслана Стефанчука представлені монографії, навчальні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань з  фондів бібліотеки парламенту, Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого та Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.
 
 

Видання з фонду бібліотеки парламенту

1. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях. Т.1 / За ред. Р.О. Стефанчука та М.О. Стефанчука. – К. : "Правова єдність", 2009. – 1168 с. – К-2 [34С4 / К57].
          Дане видання є єдиним у своєму роді та містить у собі найповніше зібрання кодифікованих актів цивільного законодавства, які були розроблені та діяли на українських землях, або просто існували на рівні проектів і не були введені в дію, однак дають уявлення про рівень розвитку цивільно-правової думки того часу. 
2. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях. Т.2 / За ред. Р.О. Стефанчука та М.О. Стефанчука. – К. : "Праова єдність", 2009. – 1240 с. – К-2 [34С4 / К57].
           Дане видання є єдиним у своєму роді та містить у собі найповніше зібрання кодифікованих актів цивільного законодавства, які були розроблені та діяли на українських землях, або просто існували на рівні проектів і не були введені в дію, однак дають уявлення про рівень розвитку цивільно-правової думки того часу. 
3. Личные неимущественные права: проблем теории и практики применения : Сборник статей и иных материалов / Под ред. Р.А. Стефанчука. – К. : Юринком Интер, 2010. – 1040 с. – (Актуальные проблемы гражданского права). – К-2 [34С4 / Л66].
         Издание является уникальным сборником материалов, посвященных проблеме личных неимущественных прав. В работе даны также выдержки из гражданского законодательства разных стран, регулирующего личные неимущественные правоотношения. 
4. Механізми забезпечення майнових прав та інтересів в Україні та Європейському Союзі в контексті концепції сталого розвитку / [Крупчан О. Д.,  Стефанчук Р. О.,  III. Білоусов Ю. В.] ; за заг. ред. О. Д. Крупчана ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. — К. : НДІ приват. права і підприємництва АПрН України, 2009. — 262 с. : табл. — Бібліогр. у підрядк. прим. [34С4 / М55].
          Монографію присвячено дослідженню механізмів, спрямованих на забезпечення реалізації і захисту майнових прав та інтересів суб'єктів як приватного, так і публічного права у контексті необхідності досягнення цілей, передбачених концепцією сталого розвитку, що на сучасному етапі є актуальним не лише для України,
а й держав - членів Європейського Союзу. 
5. Офіційні типові форми договорів / Уклад. Р.О. Стефанчук, М.О. Стефанчук. – К. : ЮрінкомІнтер, 2003. – 640 с. – К-2 [34С4 / О-91].
          Праця містить типові форми цивільно-правових договорів, що затверджені різними органами державної влади. Розглядаються типові форми договорів про передачу майна у право власності та інші речові права. 
6. Путівник по законодавству з інтелектуальної власності. Вип. 4 / О.Л.Копиленко, Б.В.Моркляник, Р.О.Стефанчук та ін.;Інститут законодавства Верховної Ради України, Нац. офіс інтелектуальної власності. – К. : Вид-во "Людмила", 2018. – 161 с. – К-2 [34С4 / П90].
          Системно викладаються основи законодавства у сфері інтелектуальної власності, запропонована методика організації пошуку правової інформації. Подається рубрикатор чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності. 
7. Стефанчук Р.О.  Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України : Монографія / Р. О. Стефанчук ; Академія правових наук України. – Хмельниц. : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2006. – 170 с. – К-2 [34С4 / С79].
          У роботі розкриваються філософські та історичні передумови цивільно-правового регулювання та охорони особистих немайнових відносин. 
8. Стефанчук Р.О.  Захист честі, гідності та репутації в цивільному правї : Монографія / Р. О. Стефанчук. – К. : Наук.світ, 2001. – 306 с. – К-2 [34С4 / С79]. 
              Книга присвячена розкриттю поняття честі, гідності та репутації як філософських категорій та особистих немайнових благ, аналізу права на честь, гідність та репутацію. 
9. Стефанчук Р.О.  Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : Монографія / Р. О. Стефанчук ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К. : "КНТ", 2008. – 626 с. – К-2 [34С4 / С79].
           Монографія присвячена проблемі особистих немайнових прав як системної сукупності суб"єктивних цивільних прав фізичних осіб. У ній на підставі детального аналізу розкриваються проблеми філософсько-історичної генези особистих немайнових прав фізичної особи, досліджуються питання  особистих немайнових відносин як складової предмета цивільного права, визначається правова природа, ознаки та галузева належність особистих немайнових прав фізичних осіб. 
10. Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права : Монографія / За заг. ред. Ю.В. Білоусова. [Р. О. Стефанчук та ін.] – К. : Ред. журналу "Право України", 2013. – 296 с. – (Наук. зб. "Академічні правові дослідження". Дод. до юрид. журн. "Право України" ; Вип.2). – К-2 [34С4 / Ц58]. 
          Монографію присвячено висвітленню теоретичних проблем розвитку доктрини приватного права у контексті використання тенденції розвитку законодавства Європейського Союзу та європейських країн. 
11. Цивільне право України : Навч. посібник / За ред Р.О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 536 с. – К-2 [34С4 / Ц58].
           У навчальному посібнику системно викладено загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права, речові права, права на об"єкти інтелектуальної власності, зобов"язального права, спадкового права та порівняльного (компаративістського) цивільного правознавства. 
12. Цивільне право України : Акад. курс: Підруч. Т. 1 : Заг. ч. / За заг.ред. Я.М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2003. – 520 с. – К-2 [34С4 / Ц58]. 
           Підручник підготовлений на основі цивільного законодавства України. У першому томі висвітлюються загальні положення щодо цивільного права, вчення про цивільне правовідношення. Значну увагу приділено особистим немайновим правам, правочинам, представництву і довіреності. 
13. Цивільне право України : Акад. курс: Підруч. Т. 2 : Особлива ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2003. – 408 с. – К-2 [34С4 / Ц57]. 
           Підручник підготовлений на основі цивільного законодавства України. Другий том присвячений окремим видам зобов’язань, до яких належать: договір купівлі-продажу, договір міни, договір дарування, договір довічного утримання (догляду), договори позики, кредиту, банківського вкладу тощо.