З книжкової полиці : 
Бібліографічний покажчик праць Стефанчука Р. О. 
станом на 29 жовтня  2020 року
 

Зміст
Монографії
Книги, навчальні посібники
Дисертації
Публікації із збірників наукових праць
Публікації в періодичних виданнях
Статті про діяльність Руслана Стефанчука на посаді Першого заступника Голови Верховної Ради України
 

Монографії

1. Стефанчук Р.О.  Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві : Монографія / Р. О. Стефанчук. – К. : Наук.світ, 2001. – 306 с. – К-2 [34С4 / С79].
2. Стефанчук Р.О. Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України : Монографія / Р. О. Стефанчук ; Академія правових наук України. – Хмельниц. : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2006. – 170 с. – К-2 [34С4 / С79].
3. Стефанчук Р.О.  Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : Монографія / Р. О. Стефанчук ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – Хмельниц. : Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2007. – 626 с. – К-2 [34С4 / С79].
4. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) / Р.О.Стефанчук ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К. : КНТ, 2008. — 624, [1] c. — Бібліогр.: с. 548-625 та у підрядк. прим. Б327727

Книги, навчальні посібники

5. Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : навч. посіб. для осіб, які виявили бажання стати адвокатом : у 17 кн. / Нац. асоц. адвокатів України, Вища кваліфікац.-дисциплінар. коміс. адвокатури, Вища шк. адвокатури Нац. асоц. адвокатів України, Громад. орг. ”Ліга професорів права” ; за наук. ред. О. Д. Святоцького, Р. О. Стефанчука, О. М. Дроздова. — Київ : Ін Юре, 2017. — (Бібліотека майбутнього адвоката). М3317
6. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст]. - Київ : Правова Єдність, 2009 . - ISBN 978-966-364-978-8 (Багатотом. вид.).Т. 1 / [уклад.: Ю. В. Білоусов та ін.] ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. Р. О. Стефанчука та канд. юрид. наук, доц. М. О. Стефанчука. - 2009. - 1157 с. - Дод. тит. арк. англ. - Текст частк. рос., латин. - Бібліогр.: с. 1152-1153. - 500 прим. - ISBN 978-966-364-979-5 [34С4 / К57].
7. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст]. - Київ : Правова Єдність, 2009 . - ISBN 978-966-364-978-8 (Багатотом. вид.).Т. 2 / [уклад.: Ю. В. Білоусов та ін.] ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. Р. О. Стефанчука та канд. юрид. наук, доц. М. О. Стефанчука. - 2009. - 1225 с. - Дод. тит. арк. англ. - Текст частк. рос. - Бібліогр.: с. 1220-1221. - 500 прим. - ISBN 978-966-364-981-8 [34С4 / К57].
8. Личные неимущественные права: проблемы теории и практики применения : сб. ст. и иных материалов / Нац. акад. прав. наук Украины, Хмельниц. ун-т упр. и права ; под ред. Р. А. Стефанчука. — К. : Юринком Интер, 2010. — 1034, [1] с. — (Серия ”Актуальные проблемы гражданского права”). — Бібліогр.: с. 995–1035 та у підрядк. прим. [34С4 / Л66].
9. Механізми забезпечення майнових прав та інтересів в Україні та Європейському Союзі в контексті концепції сталого розвитку / [Крупчан О. Д.,  Стефанчук Р. О.,  III. Білоусов Ю. В.] ; за заг. ред. О. Д. Крупчана ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. — К. : НДІ приват. права і підприємництва АПрН України, 2009. — 262 с. : табл. — Бібліогр. у підрядк. прим. [34С4 / М55].
10. Науково-практичний класифікатор цивільного законодавства : наук.-практ. посіб. / [О. Л. Копиленко,  О. В. Зайчук, Р. О Стефанчук та ін.] ; за ред. О. В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К. : Юрінком Інтер, 2013. — 435 с. : табл. — (Законодавство). Б339600
11. Офіційні типові форми договорів / Уклад. Р.О. Стефанчук, М.О. Стефанчук. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 640 с. – К-2 [34С4 / О-91].
12. Правова азбука для населення / [Олуйко В. М., Продан Н. В., Стефанчук Р. О.] ; за ред. В. М. Олуйка ; Хмельниц. ун-т упр. та права [та ін.]. — Хмельницький : Авіст, 2008. — 263 с. : іл., табл. А692021
13. Правове письмо : навч. посіб. / [Стефанчук Р. О., Монастирський Д. А., Рогожа В. Г., Ватрас В. А.] ; за ред. Р. О. Стефанчука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — К. : Правова єдність, 2011. — 147 с. — Бібліогр. у підрядк. приміт. А703140
14. Правове письмо : Навчальний посібник / За ред. Р.О. Стефанчука. – К. : Алерта, 2011. – 148 с. – К-2 [34(С2) / П68].
15. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді [Текст] : підручник / [Безмащук Ю. Ю. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, заслуж. юриста України Є. М. Блажівського, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України Р. О. Стефанчука ; Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2014. - 369 с. - Бібліогр.: с. 366. - 500 прим. - ISBN 978-617-7220-04-5 ВС59992
16. Проблеми систематизації приватного права України та Європи / [Довгерт А. С. Стефанчук Р. О., Білоусов Ю. В.] ; за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приват. права і підприємництва АПН України, Лаб. з пробл. адаптації цивіл. законодавства України до стандартів Європ. Союзу. — К. : НДІ приват. права і підприємництва АПрН України, 2009. — 203 с. — Бібліогр. у підрядк. приміт. А695128
17. Путівник по законодавству з інтелектуальної власності. Вип. 4 / О.Л.Копиленко, Б.В.Моркляник, Р.О.Стефанчук та ін.;Інститут законодавства Верховної Ради України, Нац. офіс інтелектуальної власності. – К. : Вид-во "Людмила", 2018. – 161 с. – К-2 [34С4 / П90].
18. Самбір О. Є.  Суброгація в цивільному праві України / О. Є. Самбір ; [за наук. ред. Р. О. Стефанчука] ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький : Мельник А. А., 2016. — 159 с. — Бібліогр.: с. 139-156. А773868
19. Спогади про людину, вченого, вчителя : (до 60-річчя від Дня народж. проф. Ірини Миколаївни Кучеренко) / Громад. орг. ”Ліга професорів права, докторів юрид. наук та докторів філософії у сфері права” ; [за заг. ред. Р. О. Стефанчука]. — Київ : АртЕк, 2016. — 304 с. : кольор. іл. — (Серія ”In memoriam”). — Бібліогр.: с. 282–304 та у підрядк. прим. А776984
20. Спогади про людину, вченого, науковця : (до 60-річчя від Дня народж. проф. І. В. Жилінкової) / Громад. орг. ”Ліга професорів права, д-рів юрид. наук та д-рів філософії у сфері права” ; за заг. ред. Р. О. Стефанчука. — Харків : Право, 2019. — 287 с., [8] арк. іл. — (Серія ”In memoriam”). — Бібліогр.: с. 264-287 та у підрядк. прим. А798446
21. Спогади про людину, вчителя, цивіліста-епоху : (до 85-річчя Дня народж. акад. Я. М. Шевченко) / Гром. орг. ”Ліга професорів права, д-рів юрид. наук та д-рів філософії у сфері права” ; [за заг. ред. Р. О. Стефанчука]. — Київ : АртЕк, 2017. — 388 с. : табл. — (Серія ”In Memoriam”). — Бібліогр. наприкінці ст. та у підрядк. прим. А783603
22. Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права / [Р. О. Стефанчук та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України. — Київ : Ред. журн. ”Право України”, 2013. — 295 с. : іл. — (Науковий збірник ”Академічні правові дослідження”; вип. 2). — Бібліогр. у підрядк. прим. А740139
23. Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. / [Білоусов Ю. В. та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука. - Київ : Прецедент, 2007. - 448 с. - (Юридична бібліотека). - Бібліогр.: с. 440-445. - 10000 (3-й з-д 5001-5500) прим. - ISBN 978-966-520-111-3 ВА806307
24. Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. / [Білоусов Ю. В. та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука. - Київ : Прецедент, 2005. - 448 с. - (Юридична бібліотека). - Бібліогр.: с. 440-445. - 10000 (2-й з-д 4001-5000) прим. - ISBN 966-520-083-6 ВА806319
25. Цивільне право України : навч. посіб. / [Білоусов Ю. В.,та ін.; за ред. Р. О. Стефанчука. — К. : Правова єдність, 2009. — 531, [1] с. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 491-515 та у підрядк. прим. — Покажч.: с. 516-522. А681863
26. Шевченко Я. М.  Вибрані праці / Я. М. Шевченко ; [відп. ред. Р. О. Стефанчук]. — Кам’янець-Подільський : Рута, 2012. — 401 с. : іл., табл. — (Класика української цивілістики). — Бібліогр.: с. 397–399 та у підрядк. прим.-Текст укр., рос. А723362
27. Щербина П. Ф.  Вибрані праці (історично-правовий цикл) / П. Ф. Щербина ; уклад. та відп. ред. Р. О. Стефанчук ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права, 2010. — 271 с. : портр., [1] арк. іл. — Бібліогр.: с. 270–271 та наприкінці лекцій і в підрядк. прим. А692392
28. Юридична дидактика : посіб. із викладання права та юрид. дисциплін / [Бігун В. С. та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука ; Амер. асоц. юристів ”Ініціатива з верховенства права”. — К. : Юсип’юк В. Д., 2009. — 191 с. : табл. — Бібліогр. у підрядк. прим. А716550
Дисертації

29. Стефанчук Р. Олексійович.  Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Стефанчук Руслан Олексійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 41 с., включ. обкл. Р592330
30. Стефанчук Р. О.  Цивільно-правовий захист честі, гідності та репутації : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.03 / Р.О. Стефанчук ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2000. — 17 с. Р548914
Публікації із збірників наукових праць

31.  Стефанчук Р. О. До питання стандартизації та вимірювання якості вищої юридичної освіти та науки в Україні / Стефанчук Р. О.  // Університетські наукові записки : часопис Хмельниц. ун-ту упр. та права / Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2014. — № 4 (52) С. 296-302. Бп15791-4(52)
32. Стефанчук Р. О. Розвиток доктрини особистих немайнових прав / Р. О. Стефанчук // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п’ятитомної монографії ”Правова доктрина України”, Харків, 20–21 листоп. 2013 р. — Харків, 2013. — С. 364–367. А740174
Публікації в періодичних виданнях

33. Стефанчук Р. «Скарбниця пам’яток українського права» — правова спадщина української державності / Р. Стефанчук // Голос України. – 2019. – № 217. - 13 листоп. – С. 1, 8-9.  Про завдання і перспективи реалізації проекту розповідають в інтерв’ю журналу «Право України» і газеті «Голос України» Голова Редакційної ради Руслан Стефанчук. – http://www.golos.com.ua/article/323912.
34. Стефанчук Р. Актуальні проблеми цивільного законодавства (до п"ятої річниці Цивільного кодексу України) / Р. Стефанчук // Українське право. – 2008. – № 1. – С. 123-127. Питання вдосконалення положень Цивільного кодексу України..
35. Стефанчук Р.  Возврашаясь к вопросу о легализации эвтаназии в странах СНГ: pro et contra / Р. Стефанчук // Государство и право. – 2008. – № 5. – С. 73-82.. – Анот.: Проблемы правового статуса человека и гражданина в последнее время приобретают огромную актуальность. Большинство стран СНГ признали, что основным ограничением права человека на жизнь  является смертная казнь.
36. Стефанчук Р. О. До питання про кодифікацію законодавства у сфері інтелектуальної власності / Р. О. Стефанчук // Право України. — 2016. — № 11. — С. 86-91. Розглянуто питання світового досвіду кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Проаналізована структура кодифікаційних актів у цій сфері деяких країн світу. Внесена пропозиція щодо проведення кодифікації законодавства про інтелектуальну власність в Україні.
37. Стефанчук Р. ”Запублічнення” приватного права: est modus in rebus / Р. Стефанчук // Право України. — 2016. — № 12. — С. 99-105. Досліджено надмірний вплив публічного права на приватноправову сферу. Розкрито основні способи, що сприяють процесу «запублічнення» приватного права: а) встановлення невиправданої домінанти публічного права у нормах приватного права; б) зниж ення рівня чи нівелювання обов’язків держави та інших публічних суб’єктів у сфері приватного права; в) копіювання публічно-правових механізмів регулювання суспільних відносин на приватні відносини; г) «законодавчі борги», наявність яких створює перешкоди у здійсненні приватного інтересу. У результаті робиться висновок про необхідність переосмислення засад правової політики, які б забезпечили баланс публічного та приватного інтересу.
38. Стефанчук Р. Інформаційні технології та право: quo vadis? / Руслан Стефанчук // Право України. — 2018. — № 1. — С. 30-50. Здійснено первинний аналіз стану готовності вітчизняної правової системи до змін соціальних відносин, що відбуваються у результаті бурхливого розвитку ІТ, а також прогностичному визначенні основних сфер суспільного життя, які мають бути максимально підготовлені до напрацювання та впровадження нових правових механізмів. Стан нормативно-правового забезпечення сфери ІТ в Україні має початковий рівень, який надає можливість лише доганяти розвинуті правові порядки, а не відігравати роль лідера.
39. Стефанчук Р. Кодифікація медичного законодавства в Україні: pro et contra / Руслан Стефанчук // Публічне право. — 2016. — № 3. — С. 27-34. Автор аргументує необхідність кодифікації медичного законодавства в Україні. Пропонується оптимальна структура проекту Медичного кодексу України. Наголошується, що охорона здоров’я повинна стати реальним пріоритетом національної політики і як наслідок сформувати відповідну правову політику в сфері охорони здоров’я.
40. Стефанчук Р.  Медичний кодекс України: вимога часу чи данина кодифікаційній моді? / Р. Стефанчук // Право України. – 2011. – № 11. – С. 38 - 44.  Аналізується сучасний стан медичного законодавства України.
41. Стефанчук  Р. Методика компенсації моральної шкоди: Unus Passus ad Creationem / Руслан Стефанчук // Право України. — 2019. — № 1. — С. 237-255. Досліджено зміст поняття ”моральна шкода”, зокрема з’ясовано сутність категорії ”страждання”, охарактеризовано різні методики, запропоновані науковцями для визначення розміру моральної шкоди, яка підлягає компенсації, а також розкрито підхід Європейського суду з прав людини з цього питання. Доведено, що ”моральна шкода” повинна охоплювати негативні наслідки немайнового характеру, що заподіяні фізичній особі внаслідок завданих їй фізичних, психічних, моральнісних та (або) соціальних страждань, що пов’язані з порушенням її прав чи охоронюваних законом інтересів, або загрозою вчинення такої поведінки.
42. Стефанчук Р. Проблеми юридичної методології та законодавчої техніки у новому Законі України ”Про прокуратуру” : на прикладі законодавчого закріплення реалізації функції представництва інтересів громадянина або держави в суді / Руслан Стефанчук, Марина Стефанчук // Вісник прокуратури. — 2014. — № 11. — С. 20-31.
43. Стефанчук Р. Проблеми якості законодавчої техніки нового Закону України "Про прокуратуру" / Р. Стефанчук // Право України. – 2015. – № 6. – С. 38 - 43. У статті аналізується зміст нового Закону України "Про прокуратуру" як передумови здійснення реформи вітчизняної прокуратури, розкриваються основні проблеми законотворчої техніки. Окрема увага приділена співвідношенню Закону з іншими нормативно-правовими актами, зокрема Конституцією України. Висвітлюються питання відповідності нового Закону європейським стандартам.
44. Стефанчук Р.  Шляхи реформування цивільного законодавства: погляд на Захід та Схід / Р. Стефанчук // Право України. – 2009. – № 8. – С. 53 - 61. Автор статті, розглядаючи питання формування правової політики України, вважає за необхідне враховувати тенденції світового глобалізму, особливо у сфері правової політики країн Західної Європи та Російської Федерації.
45. Стефанчук Р. Юридична природа народовладдя як політико-правової категорії / Р. Стефанчук // Право України. – 2019. – № 10 : Доктрина народовладдя: вчення про фундаментальний принцип. – С. 13-25. Метою статті є визначення місця і ролі народовладдя у палітрі юридичних явищ і процесів. Основними результатами дослідження стало дослідження народовладдя як, зокрема: правового принципу, правової гарантії, суб’єктивного права народу, об’єкта правовідносин та права, правового механізму і конституційно-правового інституту.– http://www.pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_2019_10/pravo_2019_10-s1/.
46. Стефанчук Р.  Юридичні підстави криміналізації неособистого голосування народними депутатами / Р. Стефанчук // Голос України. – 2019. – № 222. - 20 листоп. – С. 3. Порушення народними депутатами України обов’язку щодо особистого голосування суперечить природі закріпленого в Конституції України представницького мандата народного депутата України, за допомогою якого громадяни України реалізують своє конституційне право брати участь в управлінні державними справами і здійснюють народне волевиявлення. З огляду на вказане об’єкт злочину, відповідальність за який пропонується передбачити у ст. 364-2 КК України, займає чільне місце в ієрархії цінностей, передбачених у ст. 1 цього Кодексу, та потребує кримінально-правової охорони від злочинних посягань, оскільки є елементом системи конституційного устрою України. – http://www.golos.com.ua/article/324273.

Статті про діяльність Руслана Стефанчука на посаді Першого заступника Голови Верховної Ради України

47. Горбунова О.  Маємо робити все, щоб пишатися в подальшому своїм майбутнім, у тому числі у сфері нормотворчості / О. Горбунова // Голос України. – 2019. – № 227. - 27 листоп. – С. 3. Українська школа законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України розпочала навчальний цикл за програмою «Законотворча діяльність» та магістерською програмою «Європейське парламентське право». Вступну лекцію на тему: «Формування та здійснення правової політики як основа розбудови правової держави» учасникам прочитав Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України. Навчальний цикл організовано Українською школою законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України для народних депутатів України, їхніх помічників-консультантів та співробітників апарату Верховної Ради..– http://www.golos.com.ua/article/324566.
48. Горбунова О.  Один референдум — одне запитання Такий принцип закладено у законопроекті про народовладдя / О. Горбунова // Голос України. – 2020. – № 171. - 18 верес. – С. 3.  Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендуватиме парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому проект закону «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» (№ 3612). Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету, участь в якому узяв Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. – http://www.golos.com.ua/article/335949.
49. Горбунова О.  Парламент має стати більш ефективним, підзвітним та прозорим у виконанні своїх конституційних функцій / О. Горбунова // Голос України. – 2020. – № 175. - 23 верес. – С. 1-2.  У парламенті за участі Першого заступника Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука відбулась Дискусія високого рівня щодо посилення ролі Верховної Ради України у досягненні Цілей сталого розвитку. – http://www.golos.com.ua/article/336128.
50. Горбунова О.  Питання про народовладдя не вирішується лише одним актом про всеукраїнський референдум / О. Горбунова // Голос України. – 2020. – № 95. - 13 черв. – С. 3. В ефірі одного з телеканалів  Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, розповідаючи про законопроект «Про народовладдя через референдум» (№ 3612), внесений Президентом до парламенту і ви-значений ним як невідкладний,  зупинився на окремих положеннях законопроекту. – http://www.golos.com.ua/article/331926.
51. Горбунова О.  Руслан Стефанчук: «Потрібно переходити до фінальної версії законопроекту про всеукраїнський референдум та вносити його до Верховної Ради» / О. Горбунова // Голос України. – 2020. – № 87. - 28 трав. – С. 1-2.  Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук взяв участь у міжнародному експертному обговоренні проекту закону «Про всеукраїнський референдум». Він подякував усім причетним до опрацювання законопроекту — тим, хто формував ідею, надавав міжнародну підтримку, сприяв добрим словом, громадським організаціям, які долучилися до його покращення. Адже лише спільною працею ми зможемо створити якісний законопроект «Про всеукраїнський референдум». – http://www.golos.com.ua/article/331333.
52. Горбунова О.  Удосконалять правила проведення місцевих виборів / О. Горбунова // Голос України. – 2020. – № 46. - 11 берез. – С. 3.  У парламенті за участі Руслана Стефанчука відбулась дискусія: «Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори». «Тема, через яку ми зібралися, напрочуд актуальна, і не лише в межах нашої держави. Вона, як жодна інша, спрямована на реалізацію найважливішого принципу, який регламентовано статтею 5 Конституції, що народ є єдиним джерелом влади в державі. Ця влада визначається як на загальнодержавному рівні, так і на місцевому, і реалізується у формі і безпосередньої, і представницької демократії», — наголосив Руслан Стефанчук. – http://www.golos.com.ua/article/328732.
53. Коваленко С.  Продемонстрували готовність вирішувати складні проблеми, які стоять перед державою / С. Коваленко // Голос України. – 2020. – № 82. - 20 трав. – С. 3.  Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував виконання обіцянок нової влади. Це був рік невтрачених надій, про що свідчить нинішній високий рівень довіри до Президента Володимира Зеленського. Таку думку щодо підсумків першого року роботи глави держави висловив під час брифінгу Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. Водночас він зауважив, що повноцінні повноваження обраний рік тому Президент отримав лише після того, як 29 серпня 2019 року була обрана та почала працювати Верховна Рада дев’ятого скликання.– http://www.golos.com.ua/article/331015.
54. Сміян Н.  Народовладдя — це не лише референдуми / Н. Сміян // Голос України. – 2020. – № 194. - 22 жовт. – C. 2.  Уже в листопаді українці зможуть отримати легітимні правові механізми, які стосуються народовладдя через проведення всеукраїнського референдуму. На цьому наголосив Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час прес-конференції на тему: «Чи можна в Україні провести референдум і що з цим робити?», яка відбувалася в онлайн-режимі. – http://www.golos.com.ua/article/337300.
55. Сміян Н.  Скільки отримує керівник «Укрпошти»? / Н. Сміян // Голос України. – 2020. – № 52. - 19 берез. – С. 2.  Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до генерального директора Публічного акціонерного товариства «Укрпошта» Ігоря Смілянського із депутатським запитом. У такий спосіб парламентарій сподівається отримати відповідь на запитання про розмір оплати праці самого гендиректора, його заступників та членів наглядової ради «Укрпошти». – http://www.golos.com.ua/article/329112.
56. Стефанчук Р.  Вітання Першого заступника Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з нагоди Дня захисника України / Р. Стефанчук // Голос України. – 2020. – № 189. - 13 жовт. – С. 1. – http://www.golos.com.ua/article/336980.
57. Шевченко А.  Законопроект про всеукраїнський референдум грунтується на вимогах Конституції / А. Шевченко // Голос України. – 2020. – № 96. - 16 черв. – С. 3.  Перший заступник Голови Верховної Ради України, Представник Президента України у парламенті Руслан Стефанчук на брифінгу окреслив принципові положення законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум (№ 3612), внесений главою держави як невідкладний. Р. Стефанчук зазначив, що законопроект буде винесено на голосування парламенту нинішнього тижня. Парламентарій нагадав, що перший український закон про референдум було прийнято в 1991-му, потім Конституція України 1996 року істотно змінила напрацювання щодо проведення всеукраїнського референдуму. У 2012-му було прийнято новий закон про всеукраїнський референдум, однак у 2017 році Конституційний Суд визнав його неконституційним. – http://www.golos.com.ua/article/331989.
58. Шевчук Ю.  Законотворення не може зупинятися навіть у період карантину / Ю. Шевчук // Голос України. – 2020. – № 95. - 13 черв. – С. 3.  У Верховній Раді відбулась міжнародна онлайн-конференція на тему: «Основні уроки та виклики сучасних парламентів в умовах пандемії коронавірусу», яку провели програма USAID РАДА за підтримки апарату Верховної Ради України. Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук у вступному слові від імені українського парламенту привітав представників міжнародних парламентських організацій та членів парламентів світу, громадськості. Руслан Стефанчук розповів про кроки, які було здійснено у Верховній Раді України ще на початку каденції дев’ятого скликання в напрямі діджиталізації. – http://www.golos.com.ua/article/331925.
59. Шевчук Ю.  Закон про Всеукраїнський референдум має стати ще одним кроком до народовладдя / Ю. Шевчук // Голос України. – 2020. – № 70-71. - 23 квіт. – С. 1-2.  Відбулося онлайн-обговорення законопроекту про Всеукраїнський референдум — першого законопроекту у сфері народовладдя та прямої демократії, підготовленого парламентською робочою групою. Перший заступник Голови Верховної Ради України, Представник Президента України у парламенті Руслан Стефанчук відзначив, що тривають активні дискусії щодо законодавчих механізмів проведення Всеукраїнського референдуму. «Ми свідомі того, що перед нами стоїть абсолютно новий виклик — запропонувати нову і якісну модель, яка дала б можливість повністю втілити ті повноваження, які передбачені Конституцією», — наголосив Руслан Стефанчук. Він нагадав, що у новообраному парламенті за розпорядженням Голови Верховної Ради було створено робочу групу з опрацювання питань, пов’язаних із розвитком законодавства про народовладдя. Метою такої робочої групи також є налагодження співпраці парламенту з громадянським суспільством. Прикладом такої співпраці стало напрацювання законопроекту про Всеукраїнський референдум. «Має бути великий і широкий діалог народних депутатів із громадянським суспільством, з фахівцями, представниками ЦВК, міжнародних інституцій», — відзначив Руслан Стефанчук.– http://www.golos.com.ua/article/330281.
60. Шевчук Ю.  Реформи повинні забезпечувати баланс інтересів людини, суспільства і держави / Ю. Шевчук // Голос України. – 2020. – № 37. - 26 лют. – С. 2. Учора в Києві відбувся «Форум реформ: на шляху до Вільнюса». Форум проведений з ініціативи Реанімаційного пакета реформ та низки громадських і міжнародних організацій, під час якого політики та експерти обговорили прогрес впровадження реформ за перші півроку діяльності уряду та парламенту, а також пріоритети на 2020—2021 роки. Під час панельної дискусії щодо програми дій уряду і парламенту Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук відзначив, що за період роботи Верховної Ради дев’ятого скликання прийнято понад сто законодавчих актів. «Якщо запитати, чи всі з них були успішними і досягли своєї мети, то безперечно, ні. Ми аналізуємо це, бачимо, де припустилися помилок, хочемо виправити ситуацію, що склалася, — сказав Р. Стефанчук. — Де влізли в ті чи інші законодавчі акти якісь лобістські правки — будемо їх вичищати за допомогою в тому числі й Президента України, який деякі законодавчі ініціативи ветує, вказуючи Верховній Раді, що те чи інше положення не є обґрунтованим». – http://www.golos.com.ua/article/328193.
61. Важливо зберігати високий рівень якості роботи вищих органів аудиту / Прес-служба апарату Верховної Ради України. // Голос України. – 2019. – № 224. - 22 листоп. – С. 3. Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з Президентом Вищого аудиторського офісу Чеської Республіки, віцепрезидентом EUROSAI Мілославом Калою. Учасники зустрічі акцентували увагу на важливості обміну досвідом у сфері аудиту бюджетних коштів та підвищення ефективності парламентського контролю. – http://www.golos.com.ua/article/324381.
62. Верховна Рада розгляне найкращі пропозиції громад щодо впровадження ринку землі // Голос України. – 2020. – № 91. - 5 черв. – С. 12.  Днями відбувся Перший національний онлайн-форум для об’єднаних територіальних громад: «Земельна реформа в Україні та запровадження ринку землі 2020: новели законодавства та механізми їх реалізації, судова практика». Організаторами заходу виступили газета Верховної Ради «Голос України», загальнонаціональний юридичний журнал «Право України» та комунікаційна онлайн-платформа «Е-адвокат». Партнери форуму — адвокатське об’єднання «Юрлайн» та ТОВ «Надбужжя Плюс». З вітальним словом до учасників форуму звернувся Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. «Ми напрацювали і днями до парламенту буде внесено закон про всеукраїнський референдум. У ньому буде передбачено низку важливих етапів для впровадження в Україні прямої демократії», — наголосив політик, зауваживши, що це не єдиний законопроект, який парламент планує присвятити питанням народовладдя. – http://www.golos.com.ua/article/331631.
63. Випуск фахівців у сфері законотворчості // Голос України. – 2020. – № 114. - 9 лип. – С. 4.  В Інституті законодавства Верховної Ради України відбулися заключні атестаційні заходи 21-го випуску слухачів Української школи законотворчості. Уперше в історії школи цей навчальний курс, який розпочався 26 листопада 2019 року, відкривав Перший заступник Голови Верховної Ради України. Член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Руслан Стефанчук присвятив свій виступ проблемам формування та здійснення правової політики як основи розбудови правової держави, а також неформально спілкувався з аудиторією. – http://www.golos.com.ua/article/333016.
64. Високі стандарти етики та професійності в судовій системі є ключовими в питанні довіри до нас // Голос України. – 2020. – № 189. - 13 жовт. – С. 3.  Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук разом з головою парламентського Комітету з питань правової політики Андрієм Костіним узяли участь у засіданні Європейської Комісії «За демократію через право». Учасники заходу розглянули надану комісією оцінку відповідності європейським стандартам і цінностям проекту змін до закону про судоустрій і статус суддів та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування (реєстр. № 3711). – http://www.golos.com.ua/article/336994.
65. Впровадження інструментів прямої демократії в умовах цифровізації України // Голос України. – 2019. – № 213. - 7 листоп. – С. 3. Під головуванням Першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука відбулося перше засідання робочої групи з питань законодавчого впровадження інструментів прямої демократії (народовладдя) як однієї із програмних настанов Президента України. У заході взяли участь народні депутати України, представники Центральної виборчої комісії, Міністерства цифрової трансформації України, а також наукової юридичної спільноти. – http://www.golos.com.ua/article/323726.
66. Громадськість залучають до обговорення закону про всеукраїнський референдум // Голос України. – 2020. – № 44. - 6 берез. – С.3.  Проект закону «Про всеукраїнський референдум» винесено на громадське обговорення. Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про це на своїй сторінці у Фейсбуці. «Із текстом законопроекту кожен бажаючий може ознайомитися на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, — йдеться в повідомленні. — Усі пропозиції та зауваження до нього приймаються до 18 березня 2020 року включно в електронному вигляді за електронною адресою: nationalreferendum@ukr.net. Долучайтеся до обговорення»! – http://www.golos.com.ua/article/328640.
67. Дмитро РАЗУМКОВ: «Курс на ЄС і НАТО буде збережено» / Прес-служба апарату Верховної Ради України. // Голос України. – 2019. – № 173. - 12 верес. – С. 1, 3. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков та Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук провели зустріч з делегацією Світового Конгресу Українців на чолі з його Президентом Павлом Гродом. Під час зустрічі учасники обмінялися думками щодо продовження та посилення співпраці між парламентом України та Світовим Конгресом Українців. – http://www.golos.com.ua/article/321507.
68. Дорожня карта по законодавству // Голос України. – 2020. – № 191. - 17 жовт. – С. 1-2.  Днями Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук узяв участь в онлайн-презентації оновленого видання науково-практичного посібника «Путівник по законодавству України». .– http://www.golos.com.ua/article/337087.
69. Досягти ефективного врегулювання суспільних відносин // Голос України. – 2020. – № 123. - 21 лип. – С. 4.  9—10 липня 2020 року в Інституті законодавства Верховної Ради України за участі Першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука у дистанційному форматі відбулося експертне обговорення «Правовий моніторинг чи пост-законодавчий контроль: питання співвідношення та ефективності».– http://www.golos.com.ua/article/333488.
70. Думають над механізмами виявлення та усунення помилок у законодавстві / Інформаційне управління апарату Верховної Ради України. // Голос України. – 2020. – № 88. - 2 черв. – С. 3. –  Під головуванням Першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука відбулись експертнвобговорення рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності застосування законодавства. – http://www.golos.com.ua/article/331393.
71. «Енциклопедія міжнародного права» від А до Я // Голос України. – 2019. – № 194. - 10 жовт. – С. 1-2.  У залі засідань Вченої ради столичного Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАНУ відбулася презентація третього заключного тому «Енциклопедії міжнародного права». Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук привітав колектив інституту із завершенням цієї наукової праці та «появою в світі цього фундаментального тритомного наукового видання, можна сказати, подією в українському правничому житті». – http://www.golos.com.ua/article/322605.
72. Єдиний київський час зміцнить безпекові позиції та сприятиме деокупації // Голос України. – 2020. – № 188. - 10 жовт. – С. 2.  Учора Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроект «Про обчислення часу в Україні» (реєстр. № 4201). Учора Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроект «Про обчислення часу в Україні» (реєстр. № 4201), яким передбачається встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинників. – http://www.golos.com.ua/article/336915.
73. Законопроект «Про всеукраїнський референдум» доопрацюють у найкоротший термін // Голос України. – 2020. – № 30. - 15 лютог. – С. 1-2.  Відбулося чергове засідання робочої групи з розробки законопроектів у сфері народовладдя, на якому обговорювали остаточний текст проекту закону України «Про всеукраїнський референдум». Руслан Стефанчук запропонував першою чергою обговорити ті принципові питання, щодо яких у членів робочої групи немає однозначної відповіді. – http://www.golos.com.ua/article/327751.
74. Законотворення наближається до європейських стандартів / Інформаційне управління апарату Верховної Ради України. // Голос України. – 2020. – № 106. - 27 черв. – С. 2.  В Інституті законодавства Верховної Ради України відбулися заключні атестаційні заходи 21-го випуску слухачів Української школи законотворчості. Цей навчальний курс, який розпочався 26 листопада 2019 року, відкривав Перший заступник Голови Верховної Ради України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Руслан Стефанчук. Він присвятив свій виступ проблемам формування та здійснення правової політики як основи розбудови правової держави, а також неформально спілкувався з аудиторією. – http://www.golos.com.ua/article/332559.
75. Курс на набуття членства в НАТО залишається незмінним // Голос України. – 2020. – № 17 - 29 cіч. – С. 2. Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук в рамках візиту до Брюсселя (Бельгія) взяв участь у засіданні Міжпарламентської ради Україна—  НАТО (UNIC), яке відбулося на базі штаб-квартири НАТО. Про це йдеться на сторінці Руслана Стефанчука у Фейсбуці. – http://www.golos.com.ua/article/326919.
76. «Не збавляючи обертів, працюємо далі!» // Голос України. – 2020. – № 160. - 3 верес. – С. 4.  Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук підбив підсумки своєї діяльності за рік призначення його на посаду.– http://www.golos.com.ua/article/335267.
77. Опитування може стати основою референдуму // Голос України. – 2020. – № 192. - 20 жовт. – С. 3.   Всеукраїнське опитування, запропоноване Президентом на 25 жовтня, не несе юридичного характеру, а спрямоване на те, щоб дізнатися громадську думку. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук і зазначив, що в нашій державі головним джерелом влади є народ, і саме він повинен диктувати порядок денний і долучатися до прийняття рішень. Руслан Стефанчук повідомив, що у Верховній Раді України працює велика група, яка готує законодавчі ініціативи, й першою з них є закон про всеукраїнський референдум.  – http://www.golos.com.ua/article/337154.
78. Під час парламентських слухань обговорять напрями судової реформи / Інформаційне управління апарату Верховної Ради України. // Голос України. – 2020. – № 163. - 8 верес. – С. 1-2.  Комітет з питань правової політики підтримав пропозицію Першого заступника Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо проведення 18 листопада 2020 року парламентських слухань. Тема слухань: «На шляху до справедливого судочинства в Україні». – http://www.golos.com.ua/article/335469.
79. Привітання Першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з нагоди відзначення Дня юриста / Секретаріат Першого заступника Голови Верховної Ради України. // Голос України. – 2020. – № 187. - 9 жовт. – С. 3. – http://www.golos.com.ua/article/336866.
80. Проект закону про всеукраїнський референдум все ще потребує доопрацювання // Голос України. – 2020. – № 16 - 28 cіч. – С. 1-2. Під керівництвом Першого заступника Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука відбулося чергове засідання робочої групи із розробки законопроектів з питань народовладдя та прямої демократії. Під час наради обговорювали проект закону про всеукраїнський референдум. – http://www.golos.com.ua/article/326834.
81. Руслан Стефанчук відзначив особливу роль ПРООН в інтеграції Цілей сталого розвитку у процес стратегічного планування розвитку України. / Прес-служба апарату Верховної Ради України // Голос України. – 2019. – № 219. - 15 листоп. – С. 3. Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук у середу, 13 листопада, зустрівся з Помічницею Генерального секретаря ООН, Заступницею Адміністратора Програми розвитку ООН (ПРООН), Директоркою Регіонального бюро ПРООН для Європи і Співдружності Незалежних держав Міар’яною Сполярич Еггер.Ключовою темою розмови було обговорення шляхів подальшої співпраці Верховної Ради України з ПРООН у напрямі просування реформ в Україні, обговорення їх у суспільстві, переходу до електронного документообігу та цифровізації систем управління державою. – http://www.golos.com.ua/article/324068.
82. Руслан Стефанчук запропонував вибудувати дорожню карту співпраці з Парламентом Республіки Молдова / Прес-служба апарату Верховної Ради України. // Голос України. – 2019. – № 221. - 19 листоп. – С. 3.  Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук у п’ятницю, 15 листопада, провів зустріч із заступником Голови Парламенту Республіки Молдова Міхаілом Попшоєм. Учасники зустрічі обговорили питання щодо активізації співробітництва між Україною і Молдовою в парламентському вимірі та напрацювання нових напрямів взаємодії, які впливатимуть на позитивні відносини між країнами. – http://www.golos.com.ua/article/324208.
83. Руслан СТЕФАНЧУК: «Налаштовані на максимальне поглиблення співробітництва з ЄС» / Прес-служба апарату Верховної Ради України. // Голос України. – 2019. – № 235. - 7 груд. – С. 3.  Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з делегацією Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах.  – http://www.golos.com.ua/article/325046.
84. Руслан Стефанчук: На референдум треба виносити питання, які об’єднують націю // Голос України. – 2020. – № 136. - 5 серп. – С. 1-2. – http://www.golos.com.ua/article/334159.
85. Руслан Стефанчук провів робочу зустріч щодо законодавчого врегулювання народовладдя та прямої демократії / Прес-служба Першого заступника Голови Верховної Ради України. // Голос України. – 2019. – № 205. - 26 жовт. – С. 3.  24 жовтня в приміщенні Верховної Ради України відбулася робоча зустріч під головуванням Першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з представниками парламенту, Центральної виборчої комісії, органів виконавчої влади та громадськими організаціями з питань розвитку законодавства України щодо народовладдя та прямої демократії. – http://www.golos.com.ua/article/323249.
86. Сучасна пряма демократія // Голос України. – 2020. – № 42. - 4 берез. – С. 3. За ініціативи Посольства Швейцарії в Україні в кулуарах першого поверху будинку парламенту розгорнуто тематичну банерну експозицію «Сучасна пряма демократія». У відкритті виставки взяли участь Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд. – http://www.golos.com.ua/article/328497.
87. Угода про асоціацію з ЄС залишається дорожньою картою для впровадження амбітної програми реформ / За повідомленням секретаріату Першого заступника Голови Верховної Ради України // Голос України. – 2020. – № 195. - 23 жовт. – С. 1-2.  Від ефективного виконання Угоди про асоціацію залежать перспективи подальшого поглиблення відносин України з Європейським Союзом. На цьому наголосив Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час установчого засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Перший заступник глави парламенту наголосив на необхідності здійснювати оцінку впливу, проводити економічний, соціальний та політичний аналіз наслідків приведення законів та інших нормативно-правових актів у відповідність до acquis ЄС (правом Європейського Союзу). Важливо, за його словами, отримувати інформацію про те, чи погоджені законопроекти, що надходять до Верховної Ради й зазначаються як пріоритетні, з відповідними структурами ЄС на переговорному рівні. – http://www.golos.com.ua/article/337351.
88. Учитися на помилках один одного, водночас запозичуючи кращий досвід / Прес-служба апарату Верховної Ради України. // Голос України. – 2019. – № 172. - 11 верес. – С. 3. Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч з делегацією Республіки Молдова на чолі з Міністром закордонних справ і європейської інтеграції Ніколає Попеску. Учасники зустрічі обговорили питання двостороннього співробітництва на рівні парламентів обох країн та ратифікації угод і протоколів між урядами України та Республіки Молдова, зокрема, тих, які стосуються повітряного та міжнародного автомобільного сполучення. – http://www.golos.com.ua/article/321472.
89. Щоб завжди панувало добро // Голос України. – 2020. – № 69. - 22 квіт.   Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав неочікуваний подарунок — Великодню листівку. Її автор — дванадцятирічний хлопчик Антон Каленюк з Луцька. Листівка була виготовлена в рамках конкурсу для польських дітей по всій Україні, організованого з нагоди Великодніх свят за сприяння Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького.– http://www.golos.com.ua/article/330178.2020 © Апарат Верховної Ради України
Інформаційне управління
Відділ інформаційних ресурсів та відкритих заходів

2020 © Hаціональна бібліотека України  імені Ярослава Мудрого