Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.
 
 

 100 років першого українського парламенту

     У Києві 7 (за новим стилем –20) березня 1917 р. після відповідної підготовчої роботи зібралися представники українських політичних партій, професійних, культурних , студентських організацій і товариств, які вирішили утворити єдиний керівний орган для організації, репрезентації й координації національно-політичного життя України. Українська Центральна Рада стала широким представницьким органом, справжнім парламентом, де повинні були захищатися інтереси всіх націй, соціальних груп та верств населення України. Діяльність ЦР в часі була нетривалою, але її історичне значення виходить далеко за хронологічні рамки існування. Історія УЦР не належить якійсь одній політичній течії, це велике надбання українського народу, історичне явище, з яким пов’язуються глобальні процеси консолідації української нації, відновлення української державності, надання національній державі демократичних, парламентських форм.
    У запропонованих виданнях міститься інформація про теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму від найдавніших часів до сучасності, висвітлено найголовніші події та процеси української історії, надається інформація про  діячів УЦР. Крім того на виставці представлені матеріали науково-теоретичних читань та наукових конференцій.

1 КВІТНЯ 1917 р. ДЕМОНСТРАЦІЯ НА СОФІЙСЬКІЙ ПЛОЩІ В КИЄВІ НА ПІДТРИМКУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ. ЯК БАЧИМО, ПЛОЩА МАЙЖЕ ПОВНІСТЮ ЗАПОВНЕНА ВІЙСЬКОВИМИ
 

Документи з фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного
Книжкова виставка
Інтернет - матеріали про УЦР
 
 

Документи з фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Документи з фондів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного
про події Української революції 1917 - 1920 рр.

Документи української державності на початку ХХ ст.

Керівники та провідні учасники Української революції 1917-1921 рр.ХХ ст. //(Український мартиролог (Архівно-пошуковий проектАрхів новин Державного комітету архівів України http:Документальні виставки on-line://www.archives.gov.ua/Sections/)


Книжкова виставка
 
     1. Верстюк В. Діячі Української Центральної Ради: Бібліографічний довідник/ В.Верстюк, Т.Осташко. - К., 1998. - 256 с. - К-2 [9(С2)21(03)/В35]. 
        У довіднику подаються стисла характеристика діяльності Української Центральної Ради та біографії її діячів. Уміщено також списки членів Ради, її органів і структур, хронологію найважливіших подій 1917-1918 рр. та бібліографію.
      2. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: Навчальний посібник. - К.: Вид-во "Заповіт", 1997. - 344 с. - К-2 [9(C2)21/В-24].
        Пропонований навчальний посібник - один з перших, в якому робиться спроба системно викласти історію Центральної Ради - лідера українського національно-визвольного руху 1917 р., ініціатора й організатора проголошення Української Народної Республіки. Діяльність центральної Ради була короткою в часі, але надзвичайно складною, насиченою подіями, позначеною важливими для нашої держави політичними здобутками і втратами. Висвітлюються основні напрями діяльності УЦР, вміщуються її найголовніші документи. В окремому розділі подається хроніка найважливіших подій. 
       3. Гриценко А.П. Діяльність українських організацій на теренах Росії за добу Української Центральної Ради/ Ін-т історії України НАН України. - К., 1999. - 63 с. - (Історичні зошити). - К-2 [9(C2)21/Г85]. 
           У цьому випуску автор робить певний крок на шляху висвітлення важливого і практично не дослідженого питання про розгортання руху за національне відродження серед українців в місцях їх компактного проживання на теренах колишньої Російської імперії. Особлива увага приділяється з'ясуванню впливу на цей процес утворення і діяльності Української Центральної Ради, налагодження зв'язків з численними українськими організаціями Росії. 
        4. До питання про розстановку політичних сил на Україні в 1917-1920 рр./ Ред.кол.: І.М. Хворостяний, В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань та ін.; Ін-т історії НАН України. - препринтне вид. - К., 1988. - 32 с. - К-2 [9(С2)21/Д55]. 
        У препринтах друкуються насамперед матеріали з малодосліджених тем, які викликають нині жвавий інтерес громадськості, а саме: Кірсовщина: контрреволюція та профспілки, про анархо-махновщину та сторінки історії Української Центральної Ради. 
          5. Древаль Ю.Д. Парламентаризм у політичній системі України (політико-правовий аналіз): Монографія. - Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. - 280 с. - К-2 [34С1(С2)/Д73]. 
         У монографії на великому фактичному і аналітичному матеріалі комплексно висвітлено і проаналізовано основні здобутки й недоліки українського парламентаризму від початків його виникнення і до цього часу. Автор торкається багатьох теоретичних і практичних проблем політичного розвитку України, проводить переконливе розмежування парламентарної та радянської моделей представництва. Розкрито питання про місце українського парламентарного досвіду у світовому контексті, накреслено шляхи вирішення існуючих проблем і найближчі перспективи вітчизняного парламентаризму. 
              6. Єрмолаєв В.М. Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження): Монографія. - Х.: Право, 2005. - 272 с. - К-2 [34С1(С2)/Є-74].
         Монографія висвітлює витоки народовладдя і представницької влади на Русі. Автор аналізує виборче законодавство, склад представницьких органів влади, їх компетенцію, функцію та порядок роботи, формулює узагальнюючі висновки. Особлива увага приділена історії вищих представницьких органів доби національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. Досліджується і висвітлюється досвід першого вітчизняного тимчасового парламенту - Української Центральної Ради, виборча система, склад та законодавча діяльність Конґресу трудового народу (1919р.), УН Ради ЗУНР, системи радянських вищих представницьких органів. 
         7. Журавський В.С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми). - К.: Парлам. вид-во, 2002. - 344 с. - К-2 [34С1(С2)/Ж91]. У монографії досліджуються теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму від найдавніших часів до сучасності, від найпростіших форм представницького правління до формування Верховної Ради України на демократичних засадах. 
          8. Кислий П. Становлення парламентаризму в Україні на тлі світового досвіду/ П.Кислий, Ч.Вайз. - К.: Абріс, 2000. - 414 с. - К-2 [34С1(С2)/К44].
         Книга охоплює широке коло проблем, які вирішує парламент у державному будівництві, становленні демократії, заохочені народу до управління державою через своїх представників - депутатів. Викладення всіх питань ведеться через призму діяльності Верховної Ради України з залученням матеріалів стосовно діяльності Конгресу Сполучених Штатів Америки та парламентів країн Європи. У книзі зроблена спроба розглянути весь спектр проблем, пов'язаних із практичною діяльністю парламенту, який є гарантом демократичного устрою держави. 
         9. Копиленко О.Л. "Сто днів" Центральної Ради. - К.: Вид-во "Україна", 1992. - 204 с. - К-2 [9(С2)21/К65]. 
        Ця книга присвячена недовгій добі Центральної Ради, яка лишила непересічний слід в українській історії. Автор послідовно, на основі документів висвітлює ще донедавна "заборонені" питання : що стало передумовою виникнення першого Українського уряду, яким були його політико-правові принципи, до чого він прагнув і чиї інтереси захищав ?
          10. Притуляк П.П. Україна і Брестський мир: від підписання до виконання (1917-1918 рр.): Монографія. - К.: Київ. - нац. торг. - екон. ун-т, 2004. - 217 с. - К-2 [9(С2)21/П77].
          У монографії розглядаються проблеми виходу України з Першої світової війни, підписання економічних договорів з країнами Четверного союзу на основі постанов Брестського миру та їх виконання обома сторонами в добу Української Центральної Ради та гетьманату П. Скоропадського. 
         11. Реєнт О.П. Робітництво України і Центральна Рада/ Ін-т історії України НАН України. - К., 1993. - 48 с. - (Історичні зошити). - К-2 [9(C2)21/Р33]. 
          Автор досліджує питання становища українського народу у складі Російської імперії, особливості формування національних кадрів робітничого класу України (ХVІІІ ст.-1917 р.) та ставлення робітництва України до Центральної Ради. 
          12. Реєнт О. Розвиток парламентаризму в Україні/ Ін-т історії України НАН України. - К., 2005. - 125 с. - К-2 [34С1(С2)/Р31].
         Брошура присвячена висвітленню актуальних проблем розвитку парламентаризму в Україні. Особлива увага приділена дослідженню витоків українського парламентаризму, новим підходам до вивчення соціального призначення українського парламентаризму, його місце і роль у конституційній системі країни. Узагальнено досвід роботи, а також конституційно-правовий статус парламенту - Верховної Ради України, вивчено її основні функції й повноваження, структуру і склад, конституційно-правові відносини Верховної Ради України з органами виконавчої та судової влади. 
          13. Українська революція і державність (1917-1920 рр.)/ Авт.кол.: Т.А. Бевз, Д.В. Ведєнєєв, І.Л. Гошуляк та ін.; Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України. - К.: Парламентське видавництво, 1998. - 248 с. - К-2 [9(С2)21/У45].
          Здійснено спробу комплексно дослідити всі форми державності України періоду визвольних змагань 1917-1920 рр.: Українську Народну Республіку доби Української Центральної Ради і часів Директорії, гетьманську Українську Державу, Західно-Українську Народну Республіку, а також Українську Соціалістичну Радянську Республіку. На основі принципів об'єктивності й історизму, враховуючи досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених, автори  висвітлюють події та явища в усій їх складності, постійній зміні й взаємозв'язку, аналізують альтернативи суспільно-політичного розвитку, що відкривались в той період перед Україною. 
          14. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали :У 2-х т../ Ред.кол.: В.А. Смолій, О.Д. Бойко, Ю.М. Гамрецький та ін.; Ін-т історії України НАН України. - К.: Вид-во "Наукова думка", 1996-1997. - (Пам'ятки історії. Джерела новітньої історії; V). - К-2 [9(С2)21/У-45]. 
         Т.1.: 4 березня - 9 грудня 1917р. - К., 1996. - 590 с.
          Т.2.: 10 грудня 1917 р. - 29 квітня 1918 р . - К., 1997. - 424 с.
       У першому томі збірника подаються протоколи засідань і сесій Української Центральної Ради й Малої ради, а також протоколи Генерального секретаріату. Публікуються І, ІІ, ІІІ Універсали, постанови, меморандуми, законопроекти, декларації, звернення, циркуляри - всього 250 документів УЦР, датованих 4 березня - 9 грудня 1917 р. У другому томі збірника подаються протоколи засідань VIII та ІХ сесій Української Центральної Ради та Малої Ради, протоколи Генерального секретаріату. Публікуються IV Універсал, текст Брестського мирного договору, закони УНР, декларації, звернення, циркуляри - разом 170 документів, датованих 10 грудня 1917 р. - 29 квітня 1918 р.
          15. Український парламентаризм: минуле і сучасне/ За ред. Ю.С. Шемшученка; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Парлам. вид-во, 1999. - 360с. - К-2 [34С1(С2)/У45].
       У монографії висвітлено сутність і значення парламентаризму, розкрито його витоки, особливості становлення і розвитку представницьких органів державної влади в Україні. Показано організаційні засади, форми і методи діяльності Верховної Ради України в сучасний період. 
          16. Центральна Рада і українська державотворчий процес ( до 80-річчя створення Центральної Ради): Матеріали наукової конференції (м. Київ, 20 березня 1997 р.): У 2-х частинах. / Відповід. ред. В.А. Смолій; Ін-т історії України НАН України. - К., 1997. - К-2 [9(С2)21/Ц-38].
        Ч.І – 234 с.
         Ч.ІІ – 410 с.
        Матеріали конференції, що друкуються, відбивають сучасний рівень дослідження наукових проблем, пов'язаних з подіями національно-визвольної боротьби українського народу 1917-1920 рр.
           17. Центральна Рада на тлі української революції: Науково-теоретичні читання в Інституті історії України НАН України (м. Київ, 16 березня 1995 р.)/ Відповід. ред. В.Ф. Верстюк. - К., 1996. - 132с. - К-2 [9(С2)21/Ц38].
         До збірника увійшли матеріали науково-теоретичних читань, які відбулися в інституті України НАН України. Розглянуто теоретичні і конкретно-історичні проблеми вивчення історії Центральної Ради. 

Інтернет - матеріали про УЦР
Українська Центральна Рада: Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії

УРЯД ЗАТВЕРДИВ ПЛАН ЗАХОДІВ З ВІДЗНАЧЕННЯ 100-РІЧЧЯ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 РОКІВ

Грицак Я. Нариси Історії України: Формування модерної української нації XIX-XX ст.
(повний текст книги Р.3 Розділ 3. У ВОГНІ ВІЙНИ І РЕВОЛЮЦІЇ: 1914-1921 Доба центральної Ради)