Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України

«Права людини в Україні»
(до Всесвітнього дня прав людини)


 

10 грудня відзначається Всесвітній день прав людини. Права людини представляють собою певні можливості людини, необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, які об'єктивно визначаються досягнутим людством рівнем розвитку і мають бути рівними для усіх людей. Історія свята починається з 1950 року, коли Генеральна Асамблея ООН (Резолюція № 423-V) запропонувала всім державам і зацікавленим організаціям відзначати 10 грудня як День прав людини - в річницю прийняття Асамблеєю Загальної декларації прав людини 1948 року. Саме цього дня з’явився перший міжнародний документ, в якому були задекларовані права людини. Цей документ є основою міжнародних стандартів у галузі прав людини. До його створення долучилися й українці. Автором першої статті Загальної декларації прав людини є український юрист-міжнародник, академік і вчений Володимир Корецький, іменем якого названий Інститут держави і права Національної академії наук України. Гідний внесок у становлення прогресивних уявлень про права людини зробив український народ. Ним була створена низка яскравих взірців правової думки і нормотворення, у яких отримали своє втілення такі найвищі суспільні цінності, як законність, свобода, рівність, повага до особи та ін. Чимало демократичних інститутів і гуманітарних ідей (народовладдя, відмова від смертної кари, віротерпимість, виборність суддів тощо) дістали розвитку саме на території України. Суттєво вплинуло на подальший розвиток прав і свобод людини і громадянина в Україні її прийняття 9 листопада 1995 р. у члени Ради Європи. Наша країна, ставши членом цієї організації, приєдналася до великої кількості відповідних багатосторонніх європейських конвенцій та взяла на себе конкретні зобов’язання щодо імплементації їх норм у національне законодавство.

росія, розпочавши збройну агресію проти України, порушила фундаментальні норми й принципи міжнародного права, низку двосторонніх і багатосторонніх договорів та угод. За період повномасштабної війни місія ООН з прав людини задокументувала докази тисяч порушень прав як цивільних громадян, так і комбатантів, зокрема права на життя, свободу та особисту недоторканність. росія мусить відповісти за скоєння воєнних злочинів та руйнування після створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів країни –агресора проти України!

На виставці представлені матеріали парламентських слухань, доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, наукові збірки, збірники матеріалів правничих форумів, монографії у яких розглянуто права людини як складне, багатоаспектне суспільне явище, класифікація прав і свобод людини і громадянина, проаналізовано національні, європейські та міжнародні нормативно-правові акти та досліджуються особливості конституційного права на звернення до Європейського Суду з прав людини.


Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Загальна декларация прав людини (1948 р.) 

Права людини// Офіційний Веб-сайт Організації Об'єднаних Націй 

Постанова Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів іноземних держав стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України»    

     1. Головін А.С. Захист прав і свобод людини і громадянина єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні : Монографія / А. С. Головін. – К. : Логос, 2012. – 384 с. – К-2 [34С(С2) / Г61].
Мета роботи - висвітлення ролі Конституційного Суду України щодо реалізації головного напряму діяльності держави - утвердження та забезпечення прав і свобод людини і громадянина.


    

     2. Захист прав внутрішньо переміщених осіб: Монографія. – Ужгород: РІК-У, 2018. – 268 с. – К-2 [34С(С2) / З-38].
Монографія присвячена проблемним аспектаму сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб на національному та міжнародному рівнях.


      

     3. Кириченко Ю. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду: Монографія / Ю. Кириченко. – К.: ЦУЛ, 2017. – 540 с. – К-2 [34С(С2) / К43].
У монографії розглянуто права людини як складне, багатоаспектне суспільне явище та стан його наукового розроблення, особливості методології дослідження, джерела та класифікація прав і свобод людини і громадянина. Уперше в контексті європейського досвіду здійснено системний комплексний аналіз змісту конституцій України та 42 держав континентальної Європи, правові системи яких належать до романо-германської правової сім'ї.


     

     4. Кірін Р.С. Право безпеки на постконфліктних територіях: сучасний стан, проблеми, сталий розвиток: Монографія / Р. С. Кірін. – К., Д.: Журфонд, 2022. – 408 с. – К-2 [34 / К43].
Досліджено сучасний стан, проблеми та перспективи правового забезпечення безпеки на постконфліктних територіях в умовах сталого розвитку. Проаналізовано національні, європейські та міжнародні нормативно-правові акти енергетичного, гуманітарного, житлово-комунального, муніципального та екологічного законодавства. Розглянуто наявний досвід у сфері відновлення життєдіяльності міст, що зазнали впливу воєнних дій.


     

     5. Конституційне право на приватну власність в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження: Монографія / Авт. кол.: А.М. Савченко, Ю.М. Бисага, В.В. Берч, Л.М. Дешко та ін. – Ужгород: ТОВ "РІК-У", 2021. – 204 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
Монографія присвячена комплексному порівняльно-правовому дослідженню особливостей конституційно-правового регулювання права на приватну власність в Україні та країнах Європейського Союзу.


     

     6. Конституційне право на приватну власність в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження: Монографія / Авт. кол.: А.М. Савченко, Ю.М. Бисага, В.В. Берч, Л.М. Дешко та ін. – Ужгород: ТОВ "РІК-У", 2021. – 204 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
Монографія присвячена комплексному порівняльно-правовому дослідженню особливостей конституційно-правового регулювання права на приватну власність в Україні та країнах Європейського Союзу.


     7. Міжнародно-правовий захист національних меншин: сучасний стан та перспективи розвитку (концептуально-методологічний аналіз). – Ужгород: ТОВ "РІК-У", 2019. – 140 с. – К-2 [34С(С2) / М58].
У збірнику представлено концептуально-методологічний аналіз міжнародно-правового захисту національних меншин. Зроблено висновки щодо тенденцій і подальших перспектив розвитку етнонаціональних процесів у контексті реалізації чинних нормативно-правових актів України та міжнародно-правових джерел.


  

    

     8.Моніторинг Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"; інструментарій і процес: Практичний посібник / Упоряд. О.Суслова; ПСПУ. – К., 2012. – 120 с. – К-2 [34С(С2) / М77].
Посібник складається з трьох частин - інструментарій, процес, нормативні джерела. В розділі нормативних джерел наводяться тексти міжнародних та українських нормативно-правових актів, які слід використовувати під час моніторингу.


      <>9. Парламентські слухання: Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та  громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної операції: Матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України 17 лют. 2016 р. / Верховна Рада України; Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. – К.: Парлам. вид-во, 2016. – 256 с. – К-2 [34С(С2) / П18].
         Видання містить офіційні документи, стенограму доповідей та виступів, тексти невиголошених виступів учасників слухань, а також інформаційно-аналітичні матеріали із зазначеного питання.

     

10. Права внутрішньо переміщених осіб: Навч. посібник / За заг. ред. О.Я.Рогача, М.В. Савчина. – Ужгород: РІК-У, 2017. – 436 с. – К-2 [34С(С2) / П68].
       У навчальному посібнику висвітлено порядок здійснення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб, міжнародні стандарти в сфері забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб, визначено організаційні та процедурні аспекти забезпечення прав і свобод ВПО.


      

11. Права людини в контексті загальної декларації прав людини: Наукова збірка за матеріалами міжвузівської конференції (м. Бердянськ, 10 грудня 2008 року) / За ред. В.А. Папанової, Т.К. Захарченко. – Бердянськ-Донецк: Норд-Прес, 2009. – 181 с. – К-2 [34С(С2) / П68].
       У виданні представлені матеріали конференції приуроченої до 60-річчя з дня прийняття Загальної декларації прав людини.


   

12. Права людини та публічне врядування: Збірник матеріалів ІІ Всеукр. правничого форуму, 15 травня 2019 р., м.Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; уклад. І. В. Ковбас, А. М. Худик, П. І. Крайній. – Чернів.: Технодрук, 2019. – 216 с. – К-2 [34С(С2) / П68].
      Збірник містить матеріали доповідей учасників II всеукраїнського правничого форуму «Права людини та публічне врядування». Всеукраїнський форум присвячено проблемам правового регулювання публічного врядування та його відповідність європейським правовим стандартам.


     

13. Право на навчання рідною мовою. Центрально-європейська традиція і приклад Закарпаття.: Ред.: М.Товт, С.Черничко. – Ужгород: "Аутдор-Шарк", 2018. – 64 с. – К-2 [34С(С2) / П-89].
      
Видання містить фрагменти законів, що регулюють право на навчання рідною мовою у практиці держав, до яких територія сучасного Закарпаття входило від 1867 року до незалежності України. Цитуються також законодавчі акти суверенної України, яким надавалося право представникам національних меншин на навчання рідною мовою. Також розглядається, як регулюють питання мови освіти у Словаччині, Угорщині та Румунії.


      

14.Право народу на спротив: конституційно-правове дослідження: Монографія. – Ужгород: РІК-У, 2020. – 232 с. – К-2 [34С(С2) / П68].
      
Монографія є комплексним конституційно-правовим дослідженням права народу на спротив, у якому сформульовано низку теоретичних положень, понять, висновків та практичних рекомендацій.


     

15. Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні: Монографія / За заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: Юридична думка, 2010. – 352 с. – К-2 [34С(С2) / П68].
       Монографія присвячена науковим проблемам забезпечення гендерної рівності в умовах демократичних змін. Особлива увага приділена трансформації шляхів розв'язання проблем рівних прав та можливостей статей, обґрунтуванню того факту, що на зміну концепції поліпшення становища жінок у світовій і національній свідомості приходить концепція гендерної рівності, прогресу і справедливості. Окремий вектор дослідження присвячений практиці реалізації сучасної гендерної політики в Україні.


     

16. Правові питання евтаназії: Україна та світовий досвід: Монографія. – Ужгоро: РІК-У, 2021. – 268 с. – К-2 [34С(С2) / П68].
      
Монографія присвячена проблемним аспектам правового регулювання евтаназії в зарубіжних державах та перспективі його запровадження в Україні. У виданні висвітлено право на смерть як правову категорію, історію виникнення та розвитку евтаназії, поняття, особливості та види евтаназії, порядок їх здійснення та правові наслідки.


      

17. Правові позиції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та судова практика щодо реалізації права на доступ до публічної інформації / Спеціальна програма ЄС та Ради Європи "Зміцнення інформаційного суспільства в Україні". – К.: К.І.С., 2015. – 170 с. – К-2 [34С(С2) / П68].
         Ця збірка є результатом роботи офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в справах щодо захисту доступу до публічної інформації та присвячена найбільш проблемним питанням застосування законодавства в сфері доступу до інформації в Україні.


      

18. Пушкіна О.В. Система прав і свобод людини та громадянина в Україні: теоретичні і практичні аспекти забезпечення / О. В. Пушкіна. – К.: Вид-во "Логос", 2006. – 416 с. – К-2 [34С(С2) / П91].
        Монографія присвячена аналізу системи прав і свобод людини і громадянина як категорії конституційного права. Автор надає історико-правовий та теоретико-правовий аналіз поняття системи прав людини, доводячи його фундаментальну роль як однієї з базових категорій сучасної науки конституційного права. На основі вивчення різних класифікаційних моделей реконструкції системи прав людини в роботі обґрунтовується положення про існування універсальних теоретико-методологічних засад. Окрема увага приділяється висвітленню стратегічних напрямів законодавчого забезпечення захисту прав людини в Україні, реформуванню органів державної влади, на які безпосередньо покладено виконання цих функцій, а також питанням реформи системи законодавства в контексті її адаптації до норм європейського і міжнародного права в галузі прав людини.


      

19. Реалізація конституційного права на свободу слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань: Монографія / К.І. Барніч, Ю.М. Бисага, В.В. Берч та ін. – Ужгород: ТОВ "РІК-У", 2021. – 220 с. – К-2 [34С(С2) / Р31].:                 Монографія є колективним комплексним дослідженням реалізації конституційного права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.


    

20. Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Реалізація права внутрішньо переміщених осіб на житло. – К.: Б.м.в., 2020. – 48 с. – К-2 [34C(C2) / С71].
         Доповідь підготовлена з використанням матеріалів дослідження щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб та компенсації за зруйноване й пошкоджене житло з урахуванням порівняльного європейського досвіду.