Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України

«Права людини в Україні»
(до Всесвітнього дня прав людини)

    10 грудня відзначається Всесвітній день прав людини. Права людини представляють собою певні можливості людини, необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, які об'єктивно визначаються досягнутим людством рівнем розвитку і мають бути рівними для усіх людей. Історія свята починається з 1950 року, коли Генеральна Асамблея ООН (Резолюція № 423-V) запропонувала всім державам і зацікавленим організаціям відзначати 10 грудня як День прав людини - в річницю прийняття Асамблеєю Загальної декларації прав людини 1948 року. Саме цього дня з’явився перший міжнародний документ, в якому були задекларовані права людини.
    Гідний внесок у становлення прогресивних уявлень про права людини зробив український народ. Ним була створена низка яскравих взірців правової думки і нормотворення, у яких отримали своє втілення такі найвищі суспільні цінності, як законність, свобода, рівність, повага до особи та ін. Чимало демократичних інститутів і гуманітарних ідей (народовладдя, відмова від смертної кари, віротерпимість, виборність суддів тощо) дістали розвитку саме на території України. Суттєво вплинуло на подальший розвиток прав і свобод людини і громадянина в Україні її прийняття 9 листопада 1995 р. у члени Ради Європи. Наша країна, ставши членом цієї організації, приєдналася до великої кількості відповідних багатосторонніх європейських конвенцій та взяла на себе конкретні зобов’язання щодо імплементації їх норм у національне законодавство.
    На виставці представлені нормативно-правові акти, матеріали доповідей правозахисних організацій, науково-практичних та міжвузівських конференцій, які присвячені стану з прав людини в Україні за останні роки, розгляду теоретичних та прикладних проблем захисту прав і свобод людини.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини http://www.ombudsman.gov.ua/
Українська Гельсінська спілка з прав людини  http://www.helsinki.org.ua/
День прав человека// Офіційний Веб-сайт Організації Об'єднаних Націй  http://www.un.org/ru/events/humanrightsday/
Всеобщая декларация прав человека (1948г.) http://www.un.org/ru/documents/udhr/
Права человека// Офіційний Веб-сайт Організації Об'єднаних Націй http://www.un.org/ru/rights/
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека
       1. Конституція України : станом на 3 січня 2014 р. – К. : Алерта, 2014. – 76 с. – К-2 [34С(С2) / К65]. У виданні представлена Конституція України станом на 3 січня 2014 р.
       2. Загальна декларація прав людини/ М-во юстиції. - К.: ЛОГОС, 1998. - 8 с. - К-2 [34М/З-14]. 
      Загальна декларація прав людини прийнята і проголошена резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року.
       3. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини": Офіційне видання/ Верховна Рада України. - К.: Парламентське видавництво, 2006. - 20 с. - К-2 [34С(С2)/3-19]. 
       Дане видання містить текст Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".
       4. Парламентські слухання: Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, революції гідності та членів їх родин: стан і перспективи : Стенографічний звіт про парламентські слухання 19 жовтня 2016 р. / Верховна Рада України; Комітет Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю. – К. : Редакційний відділ, 2016. – 71 с. – К-2 [36(С2) / П18]. 
       5. Парламентські слухання: Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп : Стенограф. звіт про парлам. слух. 10 жовтня 2018 р. / Верховна Рада України; Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. – К. : Редакційне управління, 2018. – 64 с. – К-2 [П18].
       6. Парламентські слухання: Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист : Стенографічний звіт про парламентські слухання 12 жовтня 2016 р. / Верховна Рада України; Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. – К. : Редакційний відділ, 2016. – 75 с. – К-2 [34С45 / П18].

       7. Парламентські слухання : Стан дотримання прав людини в Україні : Стен. звіт, 12 черв. 2013 року / Верховна Рада України; Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; Ред. відділ. – К. : Ред. відділ, 2013. – 105 с. – К-2 [34С(С2) / П18]. 
      У виданні представлений стенографічний звіт про парламентські слухання на тему "Стан дотримання прав людини в Україні" , які відбулися у Верховній Раді України 12 червня 2013 року. – http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/parl_sluhan/13_prava.html.
       8.  Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні : Вступ. слово Уповн. Верховної Ради з прав людини В. Лутковської. – К. : Права людини, 2015. – 552 с. – К-2 [34C(C2) / Щ76]. 
        У доповіді представлена інформація про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні у 2014 р., вміщено приклади конкретних випадків порушень прав і свобод людини, щодо яких Уповноваженим вживались послідовні та цілеспрямовані заходи, а також висновки перевірок, здійснених Уповноваженим з прав людини.
       9. Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України / За заг. ред. М.В. Романова. – Х. : Права людини, 2015. – 480 с. – К-2 [34С5 / Д70]. 
        Робота присвячена розгляду питань, пов"язаних з дотриманням прав засуджених під час відбування ними кримінальних покарань в кримінально-виконавчих установах  Державної пенітенціарної служби України.
       10. Дроздов О.  Правові позиції Європейського Суду з прав людини : Аналітичний огляд / О. Дроздов, О. Дроздова. – Х. : Видавничий будинок "Фактор", 2018. – 624 с. – К-2 [34М / Д75].
         У науково-практичному виданні наведено правові позиції Європейського суду з прав людини. У посібнику містяться результати аналітичного дослідження окремих рішень у вигляді авторських коментарів, зокрема,  щодо застосування у національній правовій системі.
       11. Забезпечення соціального захисту населення в контексті активізації євроінтеграційних процесів : Монографія. – Хмельниц. : ХНУ, 2017. – 578 с. – К-2 [36(С2) / З12].
        Розкрито соціальні аспекти впливу людського потенціалу в умовах євроінтеграції, стан та перспекти соціальної регіональної політики в Україні, гарантії забезпечення  соціального захисту та політику формування трудових відносин, підвищення рівня людського капіталу в процесі активізації євроінтеграції та соціального розвитку.
       12. Захист прав внутрішньо переміщених осіб : Монографія. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 268 с. – К-2 [34С(С2) / З-38].
         Монографія присвячена  проблемним аспектаму сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб на національному та міжнародному рівнях.
       13. Караман І.В. ЄСПЛ, Європейська конвенція з прав людини та індивідуальні заяви: перше знайомство / І. В. Караман. – Х. : Фактор, 2014. – 80 с. – К-2 [34М / К21].
        Цей посібник представляє собою своєрідний "вступ" до Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.
       14. Магда С. Забезпечення прав, свобод та реалізація обов'язків громадян в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів : Монографія / С. Магда. – Х. : "Право", 2015. – 216 с. – К-2 [34С3 / М12].
       У монографії досліджено питання забезпечення прав, свобод та реалізація обов'язків громадян в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів. Значну увагу приділено міжнародно-правовим актам у сфері застосування надзвичайних режимів і правовим засадам регулювання реалізації надзвичайних адміністративно-правових режимів.
       15. Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти : Монографія / За заг. ред. О.Я.Рогача, М.В. Савчина, М.В.Менджул. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 348 с. – К-2 [34С(С2) / М55].
         Монографія присвячена міжнародним та національним аспектам забезпечення прав ВПО. У виданні висвітлено доктрину міжнародного права щодо переміщених осіб у контексті прав людини, здійснено порівняльний аналіз положення внутрішньо переміщених осіб в Україні та зарубіжних державах, визначено процедурні аспекти забезпечення прав ВПО.
       16. Політичні та міжнародно-правові механізми деокупації та відновлення територіальної цілісності держави: світовий досвід та Україна : Наукова доповідь. – К. : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2017. – 132 с. – К-2 [34С(С2)+34С3 / П50].
        Розглянуто теоретико-методологічні підходи до вирішення проблем відновлення територіальної цілісності держави та деокупації.Проаналізовано світову практику вирішення таких проблем.
       17. "Полуостров страха": хроника оккупации и нарушения прав человека в Крыму / Под ред. О.Скрипник, Т.Печончик. – Изд. 2-е, испр. и доп. – К. : "КБЦ", 2016. – 144 с. – К-2 [34С(С2) / П53].
        Данная публикация презентует результаты работы по сбору фактов нарушения международного права в связи с оккупацией территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя (Украина) войсками Российской Федерации, а также нарушений прав человека на временно оккупированной территории Крыма в период с февралая 2014 по февраль 2016 года.
       18. "Права людей з інвалідністю в умовах збройного конфлікту на Сході України" : Аналітичний звіт Української Гельсінської спілки з прав людини / за заг. ред. А.Бущенка. – К. : Румес, 2016. – 52 с. – К-2 [34С(С2) / П69].
         У попонованому виданні здійснено огляд становища осіб з інвалідністю, що проживають на території проведення АТО або є внутрішньо переміщеними особами. на підставі окреслення норм міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права в частині захисту людей з інвалідністю під час надзвичайного та воєнного станів, збройних конфліктів, терористичних актів, надзіичайних ситуацій та/або загрози їх виникнення здійснено аналіз відповідності національного законодавства міжнародним стандартам.
       19. Права людини в галузі охорони здоров'я - 2015 : Доповідь правозахисних організацій / За заг. ред. А. Раханського; Ін-т правових досліджень і стратегій. – Х. : "Права людини", 2016. – 128 с. – К-2 [61:34 / П68].
       У доповіді проаналізовано найбільш значущі події у сфері громадського здоров'я, що відбулися протягом 2015 року в Україні, з погляду дотримання прав людини у галузі охорони здоров'я, надано рекомендації, виконання яких сприятиме поліпшенню загального стану дотримання прав людини. У виданні також йдеться про новий напрямок правозахисної роботи - забезпечення права на медичну допомогу внутрішньо переміщених осіб із зони АТО.
         20. Права людини в контексті сучасного суспільствотворення : моногр. / М.Г. Вербенський, Т.О. Проценко, О.А. Мартиненко та ін. – Вінниця : "ТОВ Нілан-ЛТД", 2016. – 262 с. – К-2 [34С(С2) / П68].
           У монографії досліджуються злободенні проблеми загальнотеофретичної та управлінсько-правової думки.
          21. Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар.круглого столу, 27 жовт. 2016 року. – К. : Нац. акад. прокуратури України, 2016. – 148 с. – К-2 [34С(С2) / П78].
            У збірнику вміщено виступи і тези учасників круглого столу "Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців , а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення АТО". 
       22. Рішення Європейського суду з прав людини щодо порушення прав позбавлених волі в Україні на медичну допомогу / Упоряд. Є.Ю. Захаров, Г.В. Токарев. – Х. : Права людини, 2015. – 560 с. – К-2 [34М / Р57]. 
       Увазі читачів пропонуються переклади рішень Європейського суду з прав людини проти Україні за статтями 2 та 3 Конвенції відносно порушень права позбавлення волі на медичну допомогу.
        23. Ситуация с правами человека в Донецкой и Луганской областях (апрель-июнь 2016). – Х. : "Права человека", 2016. – К-2 [34С(С2) / С41]. 
           С 28 марта по 2 апреля и с 20 по 26 июня 2016 г. состоялись совместные поездки представителей российских и украинских неправительственных организаций, — членов Правозащитного центра (ПЦ) «Мемориал» и Харьковской правозащитной группы (ХПГ), — в зону АТО, в Луганскую и Донецкую области на территории, подконтрольные украинскому правительству.
          24. Ягунов Д.  Практика Європейського суду з прав людини (питання кримінального судочинства) / Д. Ягунов. – 2-е вид., перероб. і доп. – О. : Фенікс, 2015. – 384 с. – К-2 [34М / Я31].
             Це видання забезпечує готовим до використання узагальненням практики Європейського суду