Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.
 
 

"Над пам'яттю роки не владні ..."
(до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні)      Виставка присвячена 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, яка назавжди залишиться символом величі духу й братерства народів, котрі врятували світ від коричневої чуми під час найжорстокішої із світових воєн, героїчною сторінкою нашого минулого. Багато років минуло від незабутнього травня 1945 року, але й сьогодні величний подвиг захисників і визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму, зразком самовідданого служіння не лише своєму народу, а й усьому людству.
      На виставці представлені офіційні видання законів України, монографії, матеріали семінарів, конференцій, збірники та довідники, в яких подаються відомості про історичні події 1941-1945 років, розповідається про втрати народів України під час війни, їхню героїчну боротьбу з німецько-фашистськими  загарбниками…

Україна. Закон про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років: Прийнятий 20 квіт. 2000 року N 1684-III // Відомості Верховної Ради.-  2000. -  N 30. - ст.239
 
    Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Станом на 14 квітня 2006 р. / Верховна Рада України: Офіц. вид.- К.: Парламентське вид-во, 2006.-36 с. («Закони України). - К-2 [36(С2)/З-19].
      Цей закон визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.
    Закони України «Про соціальний захист дітей війни», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні». За станом на 4 листопада 2005 р. /Верховна Рада України: Офіц. вид.-К.: Парламентське вид-во, 2005. 
-24 с. («Закони України). - К-2 [36(С2)/З-19].
      Закон України «Про соціальний захист дітей війни» установлює правовий статус дітей війни і визначає основи їх соціального захисту та гарантує їх соціальну захищеність шляхом надання пільг і державної соціальної підтримки. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» визначає основні засади державної політики щодо ветеранів праці, інших громадян похилого віку і спрямований на формування в суспільстві гуманного, шанобливого ставлення до них і забезпечення їх активного довголіття.
      Арсен Б.С. Моя гірка правда: Я і Холокост на Прикарпатті. - Надвірна: Надвірнянська друкарня, 2004. - 370 с. - К-2 [9(С2)27/А85].
     Автор книги прискіпливий дослідник "єврейського питання" і свої висновки будує на основі аналізу численних архівних матеріалів, офіційних документів, почерпнутих як із зарубіжних, так і вітчизняних джерел, та свідчень людей, передусім жертв Холокосту.
    Архіви окупації 1941-1944. Т.1/ Упоряд. Н. Маковська; Держ. ком. архівів України. - 2-ге вид. - К.: "Києво-Могилянська академія, 2008. - 872 с. - (Більше не таємно; Т.1). - К-2 [9(С2)27/А87]. 
     У книзі вперше представлено інформацію про так звані "окупаційні фонди" державних архівів України. Понад півстоліття цей потужний документальний масив був здебільшого засекреченим і недоступним для дослідників. Також його публікація слугуватиме розширенню джерельної бази дослідження Другої світової війни на українських землях, відкриє нові можливості для глибшого і детальнішого вивчення нацистської окупаційної політики, усіх сфер життя населення на окупованій території. Актуалізована інформація допоможе розкриттю маловідомих сторінок історії України 1941 - 1944 рр. у контексті загальнолюдської трагедії найжорстокішої зі світових воєн, що є важливим також з погляду міжнародного співробітництва.
      Визволення України: Велика Вітчизняна Війна. 1941 - 1945. Хронологічний довідник. До 55-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників/ Відп. ред. Е.А. Афонін. - К.: Парламентське видавництво, 1999. - 136 с. - К-2 [9(С2)27(083)/В42]. 
     У довіднику представлена хронологія подій, пов'язаних з визволенням України від німецько-фашистських загарбників: дата окупації та визволення населеного пункту, військові з'єднання та частини, які брали участь у боях.
       Віхи пам’яті на шляху до великої перемоги: Нариси та спогади/ Упоряд. В.І. Кучерявенко. - Д.: Пороги, 2004. - 178 с. - К-2 [9(С2)27/В54]. 
     У цій книзі розповідається про історичні віхи війни 1941-1945 років, про людей непохитної волі, мужності й відваги - воїнів - визволителів, які разом з усіма людьми трудового фронту, партизанами і підпільниками кували перемогу.
      Головко М.Л. Громадські організації та рухи України в роки Другої світової війни: вітчизняна і зарубіжна історіографія: Моногр. - К.: ОЛАН, 2004. - 112 с. - К-2 [9(С2)27/Г61]. 
     У монографії на широкому історіографічному матеріалі комплексно досліджено думки вітчизняних та зарубіжних істориків, публіцистів, військових діячів щодо особливостей діяльності української громадськості за умов війни 1939-1945 рр. До історіографічного аналізу залучені основні публікації періоду 1942-2004 рр. Рівною мірою визначені оцінки, рекомендації авторів щодо місця громадського сектора у створенні концепції соціогуманітарного розвитку українського суспільства.
      Головко М.Л. Суспільно - політичні організації та рухи України в період Другої світової війни: 1939 - 1945 рр. - К.: Олан, 2004. - 704 с. - К-2 [9(С2)27/Г61]. 
    У монографії на широкому та історіографічному матеріалі досліджено період особливого стану українського суспільства, коли уряд країни лише разом із громадськістю міг захиститись від фашистської агресії, подолати труднощі, що виникли з розгалуженням військових дій. Виокремлено діючі із довоєнного часу суспільно-політичні організації,. нові громадські рухи, що виникли за ініціативою як людей, так і влади.
      Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944)/ Упоряд. М.Г. Дубик; Державний комітет архівів України, Український нац. фонд "Взаєморозуміння і примирення" при КМ України. - К., 2000. - 304 с. - К-2 [9(С2)27(083)/Д58]. 
      У довіднику подаються відомості про місцезнаходження та зміст архівних документів, які свідчать про місця примусового утримання цивільного населення та військовополонених на окупованій території України в 1941-1944 рр. На їхній підставі здійснено класифікацію таборів відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань". 
      Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 23-24 червня 2005 р., м. Київ / Редкол.: В.М. Воронін, І.Ф. Курас, О.Є. Лисенко та ін.; Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України, Ін-т історії України НАН України. - К.: Вид-во "Сфера", 2005. - 220 с. - К-2 [9(С2)27/Д76]. 
      У збірнику представлені матеріали досліджень складних питань історії нашої країни, а саме: міжнародні відносини в роки Другої світової війни, національно-визвольні рухи, національна політика держав Східної Європи на українських землях та інші питання, які висвітлювались на науковій конференції. 
      Друга світова війна і доля народів України: Тези доп. Всеукр. наук. конф. - К.: Сфера, 2005. - 76 с. - К-2 [9(С2)27/Д76]. 
     У збірці вміщено тези доповідей учасників всеукраїнської наукової конференції, які висвітлюють загальні процеси у житті народів України під час війни, проблеми міжнаціональних відносин, історію національно-визвольних рухів, різні сторони національного життя. Досліджено також національну політику Радянського Союзу, нацистської Німеччини і держав Східної Європи на українських землях наприкінці 1930-х - на початку 1950-х років.
       Захистимо правду історії: Матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів/ Відп. за вип. Б.Я. Молчанов, Є.А. Новицький. - К.: Парлам. вид-во, 2004. - 88 с. - К-2 [9(С2)27/З-38]. 
     У виданні представлені матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів на тему "Про стан виконання органами освіти і науки нормативно-правових актів України щодо необхідності правдивого висвітлення новітньої вітчизняної історії, подій Великої Вітчизняної війни".
       Иванов В.Б. Севастопольская эпопея 1941 - 1944 гг. в официальных документах: ( сводки, приказы, распоряжения, донесения, публикации ). - Севастополь: Библекс, 2004. - 320 с. - К-2 [9(С2)27/И20]. 
      Общественно-политическое издание является наиболее полным сборником официальных документов, в том числе и секретных, статей и различных материалов о героической обороне и освобождении Севастополя, в свое время изданных Ставкой, командованием СОРа и опубликованных центральной, местной и иностранной печатью.
      Ільюшин І.І. Волинська трагедія 1943-1944. - К.: Ін-т історії НАН України, 2003. - 312 с. - К-2 [9(С2)27/І43]. 
      У монографії висвітлюються причини і перебіг особливо трагічних подій на Волині 1943-1944 років, окупованій на той період гітлерівцями. Своє завдання автор вбачав у наданні відомої йому інформації про ті події, що міститься в доступних українських, радянських, польських архівних документах, та її аналіз.
      Київ у дні нацистської навали. За документами радянських спецслужб: До 60-річчя визволення України від гітлерівських загарбників: Наук. - док. вид./ Редкол.: В.М. Литвин та ін.; Ін-т історії України НАН України. - К., 2003. - 526 с. - К-2 [9(С2)27/К38]. 
       Метою даного видання є показати життя Києва у перші місяці війни, в період нацистської окупації і на завершальному етапі найбільшого в історії людства збройного конфлікту, висвітлити ті сфери суспільного життя, які донині здебільшого перебували за межами наукових студій, іншими словами, - розкрити маловідомі аспекти історії столиці України періоду Другої світової війни через документальні матеріали радянських спецслужб.
        Матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, присвяченого 60-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр.: Збірник наукових статей/ Відп. за вип. О.І. Сич; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернів.: Рута, 2005. - 160 с. - К-2 [9(С2)27/М34]. 
      У збірці подані матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, проведеного за участю викладачів, аспірантів, студентів і присвяченого актуальним і маловивченим аспектам історії Великої Вітчизняної війни радянського народу 1941-1945 рр. та Другої світової війни.
       Михненко А.М. Донбас в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945): Монографія. - Донецьк: Юго-Восток, 2000. - 153 с. - К-2 [9(C2)27/М69]. 
     Дана монографія є першою в українській історіографії працею з історії Донецького басейну періоду Великої Вітчизняної війни. У цьому дослідженні автором зроблено спробу на основі критичного аналізу дати сучасне трактування та своє бачення історичних подій 1941-1945 рр. на теренах одного з найбільш розвинутих індустріальних регіонів України. У роботі висвітлено політичні, воєнні, соціально-економічні, культурно-освітні та духовні аспекти життя донбасівців.
        Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине 1941-1944: В 2-х кн. Кн.1. Борьба в подполье/ В.Н. Немятый, Д.Ф. Григорович, В.А. Замлинський и др. - К.: Наукова думка, 1985. - 399 с. - К-2 [9(С2)277/Н30]. 
        В книге освещаются создание и укрепление на Украине партийно-комсомольского подполья, формы и методы идейно-воспитательной и организаторской работы подпольщиков среди населения, боевой деятельности подпольных диверсионных групп, их помощи партизанам и частям Красной Армии. Большое внимание уделено показу невооруженных форм борьбы населения, в частности срыву планов оккупантов по использованию промышленных природных и людских ресурсов республики.
      Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине 1941-1944: В 2-х кн. Кн.2. Партизанская война/ Ю.В. Бабко, Д.Ф. Григорович, И.Я. Жученко и др. - К.: Наукова думка, 1985. - 431с. - К-2 [9(С2)277/Н30]. 
          В книге рассматривается боевая и диверсионная деятельность партизанских отрядов и соединений Украины, рассматриваются взаимосвязь и взаимозависимость ее форм и методов в различные периоды войны. Освещается боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии на линии фронта, их разведывательная деятельность для советских войск, жизнь и быт в партизанских отрядах и соединениях, на конкретных примерах показывается дружба народов СССР в ходе вооруженной борьбы в тылу противника. Основное внимание уделяется партийному руководству партизанскими формированиями Украины.
    Перемога в ім’я свободи і майбутнього: ( до 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні ): Зб. ст. - К.: КНЕУ, 2005. - 187 с. - К-2 [9(С2)27/П27]. 
     Ця книга присвячена трагічним, водночас героїчним сторінках Великої Вітчизняної війни, звернена до молодого покоління. Автори сподіваються, що читачі пройдуть по її сторінках разом з воїнами-переможцями, відчуваючи разом з ними гіркоту відступів і поразок, невимовної скорботи по невиправдано великих людських втратах, а потім, після довгих днів і ночей, радість перемоги і впевненість у правоті своєї справи і неминучість перемоги над чорними силами зла.
     Подвиг всенародный: 60 лет Победы в Великой Отечественной войне/ Н.Л. Авилова, Е.Е. Александров, И.Е. Александрова и др. - Х.: НТУ "ХПИ", 2005. - 256 с. - К-2 [9(С)27/П44]. 
      Книга посвящена памяти тех, кто ценой невероятных усилий и даже жизни на ратном поле и в глубоком тылу приближал День Победы. Это напоминание всем будущим поколениям о том, что только сильное, вооруженное первоклассной боевой техникой государство может быть гарантировано от порабощения.
     Стратегія Корсунь-Шевченківської перемоги. (до 60-річчя Корсунь-Шевченківської наступальної операції 24 січня - 17 лютого 1944 року): Воєнно-історичний нарис/ Центр. НДІ Збройних Сил України. - К., 2004. - 216 с. - К-2 [9(С2)27/С83].
      Книга присвячена одній із героїчних сторінок Великої Вітчизняної війни - Корсунь - Шевченківській операції. Увагу читачів привернуть яскраві приклади мужності та відваги бійців і командирів, виявлені під час визволення Лівобережної України від фашистських загарбників.
       Україна в полум’ї війни. 1941-1945/ П.П. Панченко, О.І. Уткін, В.І. Горєлов та ін. - К.: Вид-во "Україна", 2005. - 560 с. - К-2 [9(С2)27/У45]. 
У книзі розкриваються діяльність руху Опору, тактика козачих та кавалерійських формувань, що визволяли українську землю від ненависного ворога. На основі аналізу фактичного матеріалу, нових архівних джерел автори розглядають найважливіші операції Червоної армії на території України, що суттєво вплинули на подальший хід другої світової війни.
        Фоменко А. Усе таємне стає явним. Вигадки й правда про радянсько-німецьку війну 1941-1945 років: Історичний нарис. - Д.: ПП "Ліра ЛТД", 2006. - 200 с. - К-2 [9(С2)27/Ф76]. 
      У книзі на основі новітніх архівних та інших джерел дається критичний аналіз тих стереотипів, міфів і фальсифікацій про Другу світову війну та її складову - радянсько-німецьку війну 1941-1945 рр., які насаджувалися комуно-більшовицькою пропагандою у свідомості людей і мають ще значне поширення в умовах незалежної України. Із книги читач дізнається про безпосередніх ініціаторів війни й справжні причини грандіозних поразок Червоної Армії на першому етапі війни, а також: чому на кожного вбитого німця приходиться десять радянських бійців, чи можна вважати Й. Сталіна і Г. Жукова великими полководцями, чи змогла б Радянська Армія одна виграти війну з німцями, проти кого і за що боролася ОУН-УПА, яку участь брала Україна в цій війні.
      Червак Б. Битва за Волинь. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2003. - 48 с. - К-2 [9(С2)27/Ч-45]. 
      Битва за Волинь"- це український погляд на проблему відзначення 60-ї річниці так званої Волинської трагедії. Автор аналізує не лише наслідки, а й причини, що призвели до жорстокого протистояння у липні 1943 року між українцями і поляками. У брошурі розповідається про маловідомі епізоди національно-визвольної боротьби, яку вели ОУН і УПА під час Другої світової війни.
      Шиловцев Ю.В. Ми перемогли! Ми переможемо!: До 60-річчя Перемоги радянського народу над фашизмом у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр. - К., 2005. - 68 с. - К-2 [9(С2)27/Ш59]. 
       Автор - доктор історичних наук, професор, учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, член Ради організації ветеранів України висвітлює важливі питання історії Другої світової і Великої Вітчизняної воєн, спираючись на документи і факти, викриває ту фальсифікацію історії, яка є у вітчизняній учбовій і науковій літературі.
      Якупов Н.М. Подвиг Одессы: 60 - летию освобождения Одессы от фашистских захватчиков посвящается/ Н.М. Якупов, В.П. Щетников. - О.: КП ОГТ, 2004. - 232 с. - К-2 [9(С2)27/Я49].
      Книга написана на базе широкого круга источников. Показан беспримерный подвиг защитников Одессы - крепости на берегу Черного моря в период 73-дневной обороны города в 1941 году. Освещается полководческая мудрость военачальников, мужество и доблесть воинов всех родов войск 3-го Украинского фронта в ходе Одесской и Ясско-Кишеневской операций в 1944 году, когда была освобождена Одесса и Одесская область.