Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.
 


30 років сучасного українського парламентаризму
 
 

        Виставка присвячена даті 15 травня 1990 року, саме в цей день, 30 років тому, вперше  в історії УРСР Верховна Рада почала працювати як постійно діючий парламент. Вибори до законодавчого органу відбулись на альтернативних засадах і до Верховної Ради вперше потрапили політики, безмежно віддані справі національного відродження, готові відстоювати її в гострій парламентській боротьбі. Ще до проголошення незалежності України Верховна Рада УРСР, по суті, трансформувалася в інститут парламентського типу.  Ця подія надала нового імпульсу всьому політичному життю республіки. З того пам’ятного дня, наче з чистого аркуша, народні обранці почали писати новітню історію України.

        На виставці представлені збірки виступів, інтерв’ю та аналітичних статей, альманахи, енциклопедичні видання, монографії, матеріали науково-практичних конференцій  та підручники, у яких висвітлено питання сутності і значення парламентаризму, особливості його становлення і розвитку, розглянуто теоретичні та практичні проблеми культури парламентаризму в Україні, надані дослідження українського досвіду парламентської інституціоналізації та сучасного стану національного парламентаризму, проблеми еволюціонування конституційно-правового статусу Верховної Ради України та особливості діяльності парламентської опозиції.
 
 

 1. Гошовська В.  Парламентаризм: Підручник = Goshovska V. Parliamentarism:Textbook / В. Гошовська. – К. : НАДУ, 2016. – 672 с. – К-2 [34С1(С2) / Г74]
          Ця книга присвячена українському парламентаризмові від його історичних витоків до наших днів. У ній розкривається поняття парламентаризму та історичні передумови його розвитку в Україні. 
 2. Журавський В.С.  Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми) / В. С. Журавський. – К. : Парлам. вид-во, 2002. – 344 с. – К-2 [34С1(С2) / Ж91].
         У монографії досліджуються теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму від найдавніших часів до сучасності, від найпростіших форм представницького правління до формування Верховної Ради України на демократичних засадах.
 3. Історія українського парламентаризму. Т1-ІІІ / Ред. рада.: В.М. Литвин (голова ред. ради), В.О. Зайчук, В.Б. Яловий; Ін-т історії НАН України. – К. : Дніпро, 2010. – 815 с. – К-2 [34С1(С2) / І-90].
       Третій том "Історії українського парламентаризму" - це унікальне енциклопедичне видання, присвячене народним депутатам Верховної Ради України. Короткі життєписи багатьох сотень парламентаріїв І-VI скликань складають у сукупності колективний портрет вищого законодавчого органу. 
 4. Кислий П.  Становлення парламентаризму в Україні на тлі світового досвіду / П. Кислий, Ч. Вайз ; ПСПУ. – К. : Абріс, 2000. – 414 с. – К-2 [34С1(С2) / К44].
         Книга охоплює широке коло проблем, які вирішує парламент у державному будівництві, становленні демократії, заохочені народу до управління державою через своїх представників - депутатів. Викладення всіх питань ведеться через призму діяльності Верховної Ради України з залученням матеріалів стосовно діяльності Конгресу Сполучених Штатів Америки та парламентів країн Європи. У книзі зроблена спроба розглянути весь спектр проблем, пов'язаних із практичною діяльністю парламенту, який є гарантом демократичного устрою держави.
 5. Парламентаризм в Україні: теорія та практика : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці з Дня проголошення незалежності України та 5-й річниці з Дня прийняття конституції України 26 червня 2001 року / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К. : Ін-т законодавства, 2001. – 657 с. – К-2 [34С1(С2) / П18].
          У збірнику висвітлюються загальнотеоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку парламентаризму в Україні, а також шляхи їх розв'язання.
 6. Парламентаризм та законотворення : Вибрані лекції / Упоряд.: О.Копиленко,Є. Бершеда, Ю.Волошин, І.Мищак. – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017. – 498 с. – К-2 [34С1(С2) / П18].
        Лекції присвячені сучасним теоретико-прикладним проблемам законотворення в Україні у контексті їх соціально-правового осмислення. Висвітлюються питання  становлення й розвитку  парламентаризму в Україні, міжпарламентського співробітництва, особливостей правового статусу парламентарія в державах-членах Європейського Союзу. Розкривається інституціональна специфіка Європейського парламенту, порядок його формування, структура, функції, повноваження.
 7. Словська І.Є.  Конституційно-правовий статус парламенту - Верховної Ради України : Монографія / І. Є. Словська. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 336 с. – К-2 [34С1(С2) / С48].
         У монографії досліджено теоретичні і практичні проблеми еволюціонування конституційно-правового статусу Верховної Ради України. Зокрема, проаналізовано теоретико-методологічні засади інституту парламенту, визначено основні підходи, що сформувалися в юриспруденції стосовно характеристики системи парламентаризму.
 8. Сучасний парламентаризм: український та світовий виміри : Монографія / Хмелько І., Бруслик О., Євсєєв О., Мукомела І. – Х. : Юрайт, 2018. – 200 с. – К-2 [34С1(С2) / С91].
        У монографії розглянуто особливості парламентської інституціоналізації через теоретико-прикладну призму. В роботі проаналізовані новітні теоретичні напрацювання західноєвропейських та американських дослідників парламентського права у сфері реформування та конструювання  представницькихтлегіслатур. Проведено дослідження українського досвіду парламентської інституціоналізації та сучасного становлення національного парламентаризму.
 9. Український парламентаризм: історія і сучасність / Фонд сприяння розвитку мистецтв України. – К., 1998. – 379 с. – К-2 [34С1(С2) / У45].
         Вагомим проблемам минулого і сучасного присвячено спеціальний випуск альманаху "Хроніка-2000 - Історія і сучасність українського парламентаризму". На сторінках альманаху представлені фундаментальні розвідки з історії української демократії і парламентаризму.
 10. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С.Шемшученка; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К. : Парлам. вид-во, 1999. – 368с. – К-2 [34С1(С2) / У45].
         У монографії висвітлено сутність і значення парламентаризму, розкрито його витоки, особливості становлення і розвитку представницьких органів державної влади в Україні. Показано організаційні засади, форми і методи діяльності Верховної Ради України в сучасний період.
 11. Юхновський І.  Україна - незалежна держава : Виступи, аналітичні статті / І. Юхновський. – Л. : Західний науковий центр АН України, 1994. – 128 с. – К-2 [32C (С2) / Ю94].