Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.

“КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ”


       Прийняття 28 червня 1996 року Конституції України стало знаменною подією, яка корінним чином вплинула на розвиток усіх суспільних процесів у нашій державі. Однак перетворення, що відбулися в країні і перспективи подальшого розвитку держави та суспільства потребували вже не часткового коригування Основного закону України, а повномасштабної конституційної реформи. Ціль реформи – створення системи вітчизняного конституціоналізму, гідного III тисячоліття людської цивілізації, і визначення найбільш ефективних засобів досягнення мети.
     Голова Верховної Ради Андрій Парубій  заявив, що буде спрямовувати всі зусилля на те, щоб Конституція України виконувалась та вдосконалювалась. «Я переконаний, що я, як Голова Верховної Ради і всі депутати цього Парламенту будуть робите все можливе, щоб Конституція, як основний закон, була головною базою для реформ Української Держави», - наголосив Голова Парламенту.
    На даний момент в Україні здійснюється конституційна реформа, яка  є вкрай необхідною для подальшого динамічного поступу Української держави. Конституційна реформа, відповідно до коаліційної угоди депутатських фракцій 2014 року, має бути спрямована на досягнення європейської якості життя громадян України, подолання бідності, розбудову конкурентоспроможної економіки, сталого розвитку суспільства, встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу, зниження безробіття та створення нових робочих місць, здобуття енергонезалежності, розвиток громадянського суспільства та гарантування свободи слова, боротьбу з корупцією та відновлення правосуддя, розвиток освіти і науки, культури та духовності. Основою реформи стане реалізація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
    На виставці представлені монографії, збірки, матеріали для громадських обговорень, інформаційно-аналітичних досліджень, науково-практичних конференцій та круглих столів стосовно актуальних питань конституційної модернізації в Україні.
           1. Конституція України : Відповідає офіц. тексту. Станом на 18 листопада 2015 р. / Відп. за вип. В.А.Прудников. – Х. : "Право", 2015. – 68 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
                У виданні представлена Конституція України станом на 18 листопада 2015 р.
        2. Висновок Венеціанської Комісії щодо Закону про внесення змін до Конституції України від 08 грудня 2004 року / на підставі коментарів: К. Туорі, С. Бартоле, Ф. Фланаган. – Б.в.д, 2005. – 7 с. – (веб-сторінка Лабораторії законодавчих ініціатив). – К-2 [34С(С2) / В53].
             У квітні 2003 року Венеціанська комісія активно включилась в процес конституційної реформи в Україні. У Висновках критикувалось багато аспектів кожного з проектів закону, особливо в частині мандата народних депутатів, роль Президента при призначенні Уряду та незалежності судової гілки влади. На підставі наведених у виданні міркувань, Комісія вважає, що слід продовжити обговорення Закону та його вдосконалення. http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/venez_konst.html.
       3. Волошин Ю.О. Конституційна реформа та модернізація в сучасній державі в умовах європейської інтеграції: проблеми теорії і практики : Монографія / Ю. О. Волошин, О. Пересада. – О. : Феникс, 2013. – 208 с. – К-2 [34М / В68].
              Монографічне дослідження присвячене аналізу  доктринальних та практичних аспектів реалізації конституційних реформ в сучасних державах.
          4. Vivat, Ukraina ! Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України : Т.1 / Упоряд. В.І. Севастьянов. – К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. – 816 с. – К-2 [32С(С2) / V79].
               Запропонований перший том  включає в себе маловідомі сторінки історії України кінця Х1Х - 1 половини ХХ століття, розпаду СРСР у 1991 році, набуття Україною незалежності.
         5. 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму. – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2016. – 320 с. – К-2 [34С(С2) / Д22]. 
               Збірка містить матеріали доповідей і тез виступів учасників всеукраїнської науково-практичної конференції, проведеної в Інституті законодавства України 22 червня 2016 року.
           6. Журавський В. Конституційна реформа в Україні: контент наукових підходів (пропозиції щодо внесення змін до Конституції України) / В. Журавський, Л. Журавський ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2015. – 32 c. – (Дискусійна трибуна). – К-2 [34С(С2) / Ж91].
             Це видання є першим у серії "Дискусійна трибуна", започаткованій Інститутом законодавства Верховної Ради України для обговорення актуальних питань конституційної модернізації в Україні, та вміщує пропозиції щодо внесення змін до Конституції України.
            7. Законотворчість: участь громадськості у законодавчому процесі : Інформаційно-аналітичне дослідження / ПСПУ. – К. : "Заповіт", 2008. – 96 с. – К-2 [34С1(С2) / З-19].
             Забезпечення діалогу суспільства та державних органів у процесі прийняття публічно-владних рішень є невід"ємною ознакою демократичного режиму, утвердження якого закріплено у Конституції України, як один із основних пріоритетів.
            8. Зелена книга української конституційної реформи : Матеріали для громадського обговорення. – К. : "Лікей", 2007. – 32 с. – К-2 [34С(С2) / З-48].
             У виданні вперше зроблено спробу винести на громадське обговорення основні проблеми та напрями здійснення конституційної реформи в Україні, представити читачеві експертне бачення провідними громадськими організаціями України актуальних проблем вітчизняного конституціє творення, спровокувати початок широкої експертно-наукової дискусії навколо наріжних питань удосконалення українського Основного Закону.
            9. Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика : Монография / Под ред. М.Ф. Орзиха. – К. : Юринком Интер, 2013. – 512 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
             Монография посвящена конституционным преобразованиям в Украине. Представлено изложение процессов подготовки и принятия Конституции Украины 1996 г., конституционно-проектных работ и конституционных преобразований после принятия Конституции Украины, содержание основных направлений конституционной модернизации на современном этапе и ее институционально-правового обеспечения.
            10. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України. / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2011. – 328 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
             У збірнику вміщені у хронологічному порядку тексти чинної Конституції України та усіх інших українських конституцій і найважливіших актів конституційного характеру.
             11. Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики : Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 24 червня 2015 р.) / Ін-т законодавства ВР України. – К., 2015. – 286 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
              Збірка містить матеріали доповідей і тез виступів учасників науково-практичної конференції, проведеної в Інституті законодавства Верховної Ради України 24 червня 2015 року, у рамках якої обговорювалися новітні проблеми реформування Конституції України.
           12. Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України : Навч.-метод. довідник / М. І. Малишко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2-ге вид., доп. – Київ : МАУП, 2000. – 72с. – К-2 [34И / М19].
             У довіднику розглянуто найважливіші питання конституціоналізму, що стосуються поняття конституції  як основного джерела національних правових систем. Наведено класифікацію конституцій залежно від форми та інших ознак. Подано порівняльний аналіз основних положень конституції України та інших країн за структурою, змістом та іншими ознаками.
           13. Нова редакція Конституції України та вдосконалення цивільного законодавства: проблеми гармонізації : матер. круглого столу, Одеса, 13 верес. 2013 р. / За заг. ред. Є.О. Харитонова. – О. : Фенікс, 2014. – 200 с. – К-2 [34С4 / Н72].
              У збірці містяться матеріали доповідей з теоретичних та методологічних проблем цивільного права, яку були оприлюднені на Круглому столі.
           14. Подорожна Т. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації : моногр. / Т. Подорожна ; Ін-т держави і права ім. . В.М. Корецького. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 536 с. – К-2 [34С(С2) / П45].
              У монографії на основі комплексного методологічного інструментарію обґрунтовано авторське бачення правового порядку як багаторівневого складного об"єкта як багаторівневого, складного об"єкта.
           15. Подорожна Т. Теоретико-прикладні засади конституціоналізації правової системи та модернізації Конституції України : Монографія / Т. Подорожна. – Л. : ПАІС, 2014. – 308 с. – К-2 [34C(C2) / П45].
             Автор монографії досліджує актуальні питання методології, теорії та практики сучасного конституціоналізму в контексті конституціоналізації правової системи і модернізації Конституції України. Розкрито питання історії Конституції України, періодизації конституційного процесу.
            16. Речицький В. Конституціоналізм. Коротка версія : Читанка з конституціоналізму для зацікавлених / В. Речицький. – Х. : Права людини, 2014. – 264 с. – К-2 [34С(С2) / Р46]. 
                  Видання являє собою збірку різностильових есе про зародження, еволюцію та сучасний стан конституціоналізму в Україні та євроатлантичному світі. Особливим предметом авторського зацікавлення є становлення органічного конституціоналізму на українських теренах, його деградація в радянський період, відродження верховенства права в Україні на початку ХХІ століття.
              17. Речицький В. Конституційне АБВ / В. Речицький. – Х. : Права людини, 2016. – 408 с. – К-2 [34С(С2) / Р46].
                Книга являє собою зібрання вибраних есе та памфлетів, написаних в різні роки української незалежності.
             18. Сазонов М.І. Український конституціоналізм: національне надбання чи гіркий досвід? / М. І. Сазонов. – Х. : Корпорація "Техностандарт", 2008. – 80 с. – К-2 [34С(С2) / С14]. 
               У представленій роботі дається критичний огляд конституційних засад новітнього етапу вітчизняного державотворення: від Декларації про державний суверенітет та Акту незалежності України до Конституції України з її чисельними змінами та доповненнями.
             19. Яневський Д. Загублена історія втраченої держави / Д. Яневський. – Х. : Фоліо, 2009. – 252 с. – (Історичне досьє). – К-2 [32С(С2) / Я60].
              Нова книга є навчальним посібником для політиків, журналістів, політологів та любителів з написання, переписування та удосконалювання Конституції України. На думку автора, вони - поза політичним зафарбуванням - не мають поняття, яку країну заповзято взялися розбудовувати і якою керувати.