Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.

“КОНСТИТУЦІЯ – ШЛЯХ ДО УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”


      25 років тому, 28 червня 1996 року, Верховна Рада України прийняла нову Конституцію - Конституцію незалежної України. Цій доленосній події передували 6 років наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей. Схвалення Основного Закону стало точкою відліку нової епохи в історії нашої держави, що забезпечило стабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні. У ній є  взаємопов’язані норми юридичного та політичного характеру, що регулюють найважливіші відносини: права і свободи людини та подальший розвиток держави. Конституція остаточно закріпила правові основи нашої держави, її суверенітет і територіальну цілісність.
        На виставці представлені офіційні тексти та науково-практичні коментарі до Конституції України, конституційні проекти, проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодення, розглянуто проблеми конституційної процедури внесення змін до Основного Закону України, а також складові охорони Конституції України, механізми здійснення конституційних реформ та загальний стан конституціоналізму в Україні.

 
    1. Конституція України : Офіційне видання. / Верховна Рада України. – К. : Парламентське вид-во, 2017. – 66 с. – (Закони України). – К-2 [34С(С2) / К65].
           У офіційному виданні представлений текст Основного Закону України, прийнятий на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1998 року, в редакції від 2 червня 2016 року.
     2. Гетьман В.П. Як приймалась Конституція України: Нотатки учасника розробки Основного Закону України / Ред. В.П. Чудний. - К., 1996. - 128 с.К-2 [32С(С2) / Г44]. 
          Рідкий за жанром політичної публіцистики нарис В.П.Гетьмана — відомого фінансиста, політичного і державного діяча, народного депутата України — присвячений великій події в сучасній історії нашої молодої незалежної держави — прийняттю 28 червня ц.р. її Конституції.Книга цікава багатьма маловідомими фактами й свідченнями одного з активних учасників змальованих в ній подій. Зі сторінок нариса постає драматична картина напруженої боротьби патріотичних сил українського парламенту за створення справді демократичного Основного Закону України.
     3. 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму. – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2016. – 320 с. – К-2 [34С(С2) / Д22].
          Збірка містить матеріали доповідей і тез виступів учасників всеукраїнської науково-практичної конференції, проведеної в Інституті законодавства України 22 червня 2016 року. 
     4. Журавльова Г.  Принцип рівності та заборони дискримінації у конституційному праві : Монографія / Г. Журавльова. – Запоріжжя : Статус, 2017. – 324 с. – К-2 [34С(С2) / Ж91].
         Монографія присвячена аналізу забезпечення принципу рівності та заборони дискримінації  у конституційному праві, дослідженню витоків, еволюції та сучасних тенденцій розвитку принципу рівності та заборони дискримінації, формальних та змістовних аспектів цього принципу, розкрито окремі аспекти заборони дискримінації та доктрини стверджувальних дій держав. У монографії запропоновано конкретні шляхи вдосконалення законодавства та практики його реалізації.. 
     5. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : 2-ге вид., змінене і доп. / За ред. Ю.С. Шемшученко. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2006. – 310 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
           У збірнику вміщені у хронологічному порядку тексти чинної Конституції України та усіх інших українських конституцій і найважливіших актів конституційного характеру. 
     6. Конституційні акти України 1917-1920 : Невідомі конституції України. – К. : Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272 с. – К-2 [34C(C2) / К-65].
          Недосліджена царина української історії початку ХХ сторіччя подана під кутом зору становлення національної державності. Йдеться зокрема про правовий аспект, актуальність якого сьогодні очевидна. Пропонується архівний матеріал, що стосується конституційної нормотворчості в період 1917-1918 років, з коментарями фахівців - істориків і правознавців. 
     7. Конституції України ХІХ - ХХІ століть. : Збірник нормативно-правових актів. – К. : ОВК, 2020. – 510 с. – К-2 [34С(С2) / К69].
          Книга є збірником нормативно-правових актів  Конституцій України ХІХ-ХХ століть. У виданні вперше представлені тексти Конституцій Австрійської імперії і Республіки Польща, що діяли на українських землях, у перекладі на українську мову. Авторами надана загальна характеристика представлених нормативних актів. 
     8. Конституція як основа розвитку правової системи : VIII Тодиківські читання: Зб. тез наук. доп. і повідомлень Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 жовт. 2015 р. / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х. : ТОВ "Вид-во права людини, 2015. – 196 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
         У збірці містяться тези науоквих доповідей та повідомлень учасників Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, що відбулася 2-3 жовтня 2015 року у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 
     9. Перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік / Пер. з латин. та приміт. М.С.Трофимука. – К. : Веселка, 1994. – 77 с. – К-2 [34С(С2) / П27].
          Конституція 1710 року - це визначальний український народнополітичний документ. У ньому знайшли яскраве відображення тогочасні ідеали української нації. Тут відбилися також протиріччя між європейською традицією і новітніми на той час ідеями; протиріччя, які на початок ХVIII ст. роздирали саму Європу на непримиренні ворожі табори і якими жив у той час український народ. 
     10. Савчин М.В.  Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму : Монографія / М. В. Савчин. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 440 с. – К-2 [34С(С2) / С13].
         Монографія присвячена сучасним тенденціям глобалізації конституційного права. Розкрито основні методологічні аспекти розвитку сучасного конституційного права у контексті конституційної ідентичності, глобалізації та правового плюралізму.
     11. Стрєльцова О.  Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія і практика : Монографія / О. Стрєльцова ; За наук. ред. О.В.Марцеляка. – К. : Алерта, 2017. – 532 с. – К-2 [34С(С2) / С84].
         У монографії досліджено теоретичні та прикладні аспекти конституціалізації процесу асоціації України з ЄС. Визначено сутнісні риси конституціоналізації національної правової системи та проаналізовано наднаціональний вимір процесів конституціоналізації на прикладі правопорядку ЄС.
    12. Томенко М.  Історія української Конституції : Навчальний посібник / М. Томенко. – К. : Освіта, 2009. – 464 с. – К-2 [34С(С2) / Т56].
        У книзі зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодення. Структура книги побудована відповідно до наявних проектів конституцій та конституційних актів, що регулювали суспільно-політичне життя на українських теренах, починаючи з козацької доби. Автор намагався дослідити усі наявні проекти конституції, щоб продемонструвати цілісну картину зародження та розвитку традицій українського конституціоналізму.
     13. Якого хочемо ладу на Україні ( Конституційний процес часів революції 1917-1921 років) : Упоряд.: Є.Р.Бершеда, В.О.Зайчук,О.Л.Копиленко,І.М.Мищак. – Репринт. вид. – Х. : Фактор, 2018. – 96 с. – (Із першоджерел ; Вип. VII). – К-2 [34С(С2) / Я47].
          У видання використані газетні публікації, що зберігаються у фондах Державної наукової архівної бібліотеки (м.Київ) та відділі газетних фондів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.