Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.

“КОНСТИТУЦІЯ – ШЛЯХ ДО УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”


       17 років тому, 28 червня 1996 року, Верховна Рада України прийняла нову Конституцію - Конституцію незалежної України. Ухвалення Основного Закону закріпило правові основи незалежності України, її суверенітет і територіальну цілісність. Цей день є державним святом - Днем Конституції України.
       Нині продовжується робота з вдосконалення головного закону країни - з 20 червня 2012 року офіційно розпочала свою роботу Конституційна Асамблея. Це допоміжний орган при главі держави, створений указом Президента України для підготовки законопроектів про внесення змін до Конституції України.
       На виставці представленні видання, у яких вміщені офіційні тексти та науково-практичні коментарі до Конституції України, проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодення, розглядаються проблеми конституційної процедури внесення змін до Основного Закону України, а також складові охорони Конституції України та механізми здійснення конституційних реформ.
   1. Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Станом на 1 жовтня. 2011р. – Х. : Фактор, 2011. – 128 с. – (Бібліотека законодавства). – К-2 [34С(С2) / К65]
      У книзі наведено Конституцію України, прийняту на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, норми дії якої як Основного Закону України мають найвищу юридичну силу. Текст Конституції (українською та російською мовами) наведено станом на 1 жовтня 2011 року.
     2. Конституція України : Науково-практичний коментар / Редкол. В.Я. Тацій, В.М. Литвин, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.; Передмова В. Ф. Януковича. – 2-е вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
      Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини та 15-річного досвіду застосування Конституції України.
.
     3. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України. / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2011. – 328 с. – К-2 [34С(С2) / К65]. 
      У збірнику вміщені у хронологічному порядку тексти чинної Конституції України та усіх інших українських конституцій і найважливіших актів конституційного характеру.
      4. Бабенко К.А. Конституційні засади розвитку і регулювання політико-правових відносин в Україні : Монографія / К. А. Бабенко. – К. : Ін Юре, 2008. – 480 с. – К-2 [34С(С2) / Б12]. 
      Монографія присвячена дослідженню Конституції України і сформованої на її основі системи конституційного права в процесі оформлення та розвитку політико-правових відносин як необхідного складового елементу суспільного життя. Автор висвітлює теоретико-методологічні основи дослідження конституційного регулювання політико-правових відносин.
     5. Відповідність розділу ІІ Конституції України "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина" міжнародним зобов'язанням України у сфері прав людини / Ред. рада: О.В. Лавринович, І.І. Ємельянова; Центр правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України. – К. : Фенікс, 2010. – 208 с. – К-2 [34С(С2) / В42]. 
      У коментарі аналізується відповідність норм розділу ІІ Конституції України нормам міжнародних договорів у сфері прав людини.
       6. "Договори і постанови..." / Упоряд. О. Алфьоров. - К.: Темпора, 2010. - 152 с. - К-2 [34С(С2) / Д59]. 
       Книга подає документи "Договорів і постанов…" - т. зв. "Бендерської теки", відомої в українській історіографії теж як "Бендерська конституція" або "Конституція Пилипа Орлика". Видання містить архівні фотокопії текстів, їхній переклад. Сюди увійшли також ратифікаційний акт Карла ХІІ та лист Карла ХІІ до кошового отамана Якима Богуша. Додаток містить факсимільне зображення опублікованих у ХІХ ст. латино мовного та російськомовного варіантів документів.
       7. Кармазін Ю.А. Конституція, яку ми захищаємо : Виступи народного депутата України на пленарних засіданнях Конституційного Суду України у зв'язку з прийнятими рішеннями / Ю. А. Кармазін. – К. : "Логос", 2011. – 203 с. – К-2 [34С(С2) / К24].
      Оригінальна праця народного депутата України Ю.А. Кармазіна складається з його виступів при розгляді справ у Конституційному Суді України. Автор ставив за мету відобразити законодавчу діяльність парламенту, що має відповідати принципу конституційності.
      8. Конституційна реформа в Україні: у пошуках політичного балансу. – К. : "Лікей", 2011. – 44 с. – К-2 [34С(С2) / К65]. 
      Дане дослідження продовжує серію аналітичних розвідок з актуальних проблем конституцієтворення в Україні, започаткованих проектами неурядових аналітичних центрів - Школи політичної аналітики, Українського незалежного центру політичних досліджень та Комітету виборців України у 2007 році.

     9.  Контроль за додержанням належної конституційної процедури : за матеріалами Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України / Авт. кол.: С.Л. Вдовіченко, В.М. Кампо, В.А. Овчаренко та ін. – К. : Алерта, 2011. – 94 с. – К-2 [34C(C2) / К65]. 
    У виданні розкриваються проблеми належної конституційної процедури внесення змін до Основного Закону України.
      10. Корогод Г.І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції: Навчальний посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 124 с. - К-2 [34С(С2)/К68].
      У посібнику розглянуті питання виникнення першої української політичної еміграції, появи Конституції України 1710 року, а також намагання Пилипа Орлика створити коаліцію європейських держав з метою звільнення України з-під впливу Росії.
.
      11. Наливайко Л.Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва ; Уклад.: Л.Р. Наливайко, М.В. Беляєва. – К. : "Хай-Тек Прес", 2013. – 408 с. – К-2 [34С(С2)(03) / Н23]. 
       Тлумачний термінологічний словник підготовлено на основі Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів України, енциклопедичних і наукових довідкових видань з урахуванням останніх законодавчих змін і новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки конституційного права.
    12. Проблеми розвитку конституційного законодавства України: збірник висновків Європейської Комісії "за демократію через право" (Венеціанської Комісії) / За заг. ред. В.М. Литвина; Упоряд.: В.О. Зайчук, С.В. Ківалов, О.Л. Копиленко та ін.; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - пер. з англ. – К.: Парламентське вид-во, 2010. - 498 с. - К-2 [34С(С2) / П78]. 
      У збірнику містяться висновки Венеціанської Комісії щодо Конституції, законів України, інших нормативно-правових актів та законопроектів з актуальних проблем державотворення в Україні.
     13. Селіванов А.О. Записки конституціоналіста. Досвід теоретичного осмислення конституційних проблем / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2013. – 170 с. – К-2 [34С(С2) / С29]. 
      Актуальна наукова праця вченого-конституціоналіста містить найбільш дискусійні теми, які відображають конституційну теорію та практику, коли створюються умови для реалізації прогресивних ідей і їх осмислення дозволяє оцінити нові наукові знання, а інколи й уникнути багатьох помилок і неправильних тлумачень людьми, які не звикли в сферах державного і суспільного життя мати справу з Конституцією.
    14. Селіванов А.О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права : Доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного конституційного правосуддя / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2012. – 152 с. – К-2 [34С(С2) / С29]. 
     У монографічній праці висвітлюються важливі для сучасної теорії права проблеми конституційного розвитку і категорії конституційного права як політико-правового процесу, визначаються складові охорони Конституції України, застосування конституційного правосуддя у механізмі забезпечення її стабільності як важливої умови проведення конституційної модернізації, доктринально непорушності конституційного ладу, демократичних основ держави.
     15. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України: Станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко; За ред. Мусіяки В.Л. - К.: ЦУЛ, 2011. - 544 с. - К-2 [34С(С2) / Т31]. 
      Наведено офіційний текст чинної Конституції України в редакції 1996 року, а також найновіші документи, що стосуються планованих конституційних змін станом на 1 грудня 2010 року.
     16. Томенко М. Історія української Конституції: Навчальний посібник. - К.: Освіта, 2009. - 464 с. - К-2 [34С(С2)/Т56]. 
     У книзі зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодення. Структура книги побудована відповідно до наявних проектів конституцій та конституційних актів, що регулювали суспільно-політичне життя на українських теренах, починаючи з козацької доби. Автор намагався дослідити усі наявні проекти конституції, щоб продемонструвати цілісну картину зародження та розвитку традицій українського конституціоналізму.
     17. Томенко М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : Монографія / М. В. Томенко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – 299 с. – К-2 [34С(С2) / Т56]. 
      Монографія присвячена актуальним питанням сучасного політичного конституціоналізму. Розглядаються етапи становлення конституціоналізму крізь призму пошуку стратегічних пріоритетів України, основні категорії і складові політологічного аналізу конституційних процесів.
    18. Треті Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів (м. Харків, 28-29 травня 2010 року) / За заг. ред. А.П. Гетьмана; ОБСЄ. - Х.: Права людини, 2010. - 492 с. - К-2 [34С(С2) / Т66]. 
     У збірці містяться тези наукових доповідей та повідомлень учасників міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої пам'яті академіка права Ю.М. Тодики, що відбулась 28-29 травня 2010 року у НЮАУ ім. Ярослава Мудрого.
    19. Шаповал В.М. Історія Основного Закону. Конституційний процес в Україні у 1990-1996 роках / В. М. Шаповал, А. В. Корнєєв. – Х. : Фоліо, 2011. – 111с. – К-2 [34С(С2) / Ш24]. 
    Становлення незалежної України як конституційної держави - основоположна мета у суспільній політико-правовій свідомості, програмне завдання демократичних партій, і це завдання вирішувалось у процесі створення принципово нового Основного Закону нашої держави.
  20. Якою могла бути українська Конституція: Проекти громадянського суспільства/ За заг. ред. Н.В. Линник; УНЦПД. - К.: "Лікей", 2008. - 64 с. - К-2 [34С(С2)/Я48]. 
     У дослідженні зроблено спробу представити читачеві бачення основних напрямків та механізмів здійснення конституційної реформи, запропонованих експертним середовищем і політичними партіями протягом 1990-2008 рр., ініціювати широку громадську дискусію навколо нагальних питань українського конституцієтворення.