Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.

ДЕКЛАРАЦІЯ - ВИРІШАЛЬНИЙ КРОК ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ
(до ухвалення Верховною Радою Української РСР Декларації про державний суверенітет України – 1990 р.)

  30 років тому, 16 липня 1990 року, Верховна Рада УРСР конституційною більшістю у 355 голосів ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Декларація стала програмним, стратегічним і державотворчим документом, з прийняттям якого розпочався процес кардинального реформування всіх сфер життя українського суспільства. Спираючись на Декларацію, Верховна Рада схвалила 24 серпня 1991 року «Акт проголошення незалежності України», який реалізував споконвічну мрію українського народу про свободу і незалежність і тому переважною більшістю голосів був підтверджений під час Всеукраїнського референдуму в грудні того ж року. Декларація відіграла важливу роль у становленні в Україні конституційного ладу на демократичних засадах, заклала цінності, які стали підґрунтям для прийняття Конституції України 1996 року, визначила напрямок розвитку державно-правових процесів. Прийнятий документ не одержав статусу конституційного акту але започаткував процес новітнього державотворення в Україні, створив правові передумови відновлення незалежної української держави.
         На виставці представлені офіційні видання, монографії, аналітичні матеріали та матеріали конференцій, збірники, в яких висвітлюються події, пов’язані з прийняттям Декларації про державний суверенітет України, досліджуються проблеми та сучасний в стан забезпечення державного суверенітету України.
 

     1. Декларація про державний суверенітет України / Асоціація народних депутатів України. – К. : Вид-во "Депутат", 2000. – 48 с. – К-2 [34(С2) / Д28]. 
      У виданні представлений текст Декларації про державний суверенітет України, результати поіменного голосування депутатів за цей документ та звернення Асоціації народних депутатів України з нагоди 10-ї річниці Незалежності України.
        2. Декларація про державний суверенітет України : Історія прийняття, документи, свідчення / Ред. рада Асоціації народних депутатів України: О.Барабаш, Я.Зайко, І. Бойко та ін. – Житомир : Рута, 2010. – 868 с. – К-2 [34(С2) / Д28]. 
      До книги включені усі документи, що стосуються процесу прийняття Декларації - законопроекти, пропозиції, повні стенограми їх обговорення і постатейного прийняття, поіменні голосування, - а також аналітичні статті та особисті спогади народних депутатів Української РСР ХІІ-го скликання Верховної Ради УРСР (І скликання Верховної Ради України).
        3. Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції : Монографія / За ред. Ю.П. Битяка, І.В. Яковюка. – К. : Ред. журналу "Право України", 2013. – 336 с. – (Наук. зб. "Академічні правові дослідження". Дод. до юрид. журн. "Право України" ; Вип.15). – К-2 [34(С2) / Д36].
        У монографії з урахуванням сучасних методологічних позицій аналізуються сучасні теоретичні і практичні проблеми реалізації державного суверенітету, його співвідношення з суверенними правами , досліджуються особливості реалізації в умовах членства в Європейському Союзі та Раді Європи.
         4. Бондарчук А. Хроніка волинського "камікадзе". Бурхливих десять літ / А. Бондарчук. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2012. – 600 с. – К-2 [32С(С2) / Б81]. 
     Ця книга - живий подих історії, спогад і аналіз учасника бурхливих подій, які призвели до краху могутньої комуністичної імперії, її партії, народження незалежної держави Україна. Автор подає матеріали з епіцентру могутнього всенародного руху, яким на той час була Верховна Рада України, аналізує, розмірковує про причини, які завадили і заважають молодій державі стати до числа високо розвинутих, цивілізованих, правових країн Європи.
         5. Вовк Д.  Верховенство права і толерантність / Д. Вовк, Д. Бойчук. – Х. : ФОП. Лисенко І.Б., 2019. – 172 с. – К-2 [34С(С2) / В61].
         Розглядається історія розвитку ідей верховенства права, причини їх виникнення, засоби їх регламентації в законодавстві. Наведено аналіз як міжнародного, так і національного законодавства, що регламентує питання толерантності, як способу захисту прав людини. Проаналізовано актуальну судову практику у контексті питань толерантності.
      6. Головатий С. Верховенство права : У трьох книгах. Книга 3 : Верховенство права: український досвід / С. Головатий. – К. : "Фенікс", 2006. – 1747 с. – К-2 [34(С2) / Г61]. 
      У книзі третій аналізується перебіг процесу зародження українського конституціоналізму та розвиток новітнього конституційного процесу, в рамках яких мали місце спроби матеріалізувати принцип верховенства права в Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., в Конституційному договорі від 8 червня 1995 р. і в Конституції України від 28 червня 1996 р.
       7. Декларація про державний суверенітет України. AVE, UKRAINA! : Тритомний монолог-діалог з двоєдиною Україною. Т.1(ч.1-3)- 2(ч.1-3) : Декларація про державний суверенітет України / Відп. ред. Я.Зайко; Асоціація народних депутатів України. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : "Освіта України", 2011. – 1432 с. – (Літопис Українотворення). – К-2 [34(С2) / Д28]. 
      У книзі вміщено стенограму пленарних засідань Верховної Ради Української РСР ХІІ-го скликання з 28 червня по 16 липня 1990 року, проекти Декларації, фундаментальні статті, аналітичні матеріали народних депутатів Верховної Ради УРСР - народних депутатів України, урядовців, політичних діячів, роздуми тих, хто ухвалював Декларацію про державний суверенітет країни.
       8. Декларація про державний суверенітет України. AVE, UKRAINA! : Тритомний монологічний діалог з двоєдиною Україною. Т.2(ч.4)- 3(ч.1-6) / Відп. ред. Я.Зайко; Асоціація народних депутатів України. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : "Освіта України", 2011. – 1296 с. – (Літопис державотворення). – К-2 [34(С2) / Д28]. 
       У книзі вміщено стенограму пленарних засідань Верховної Ради Української РСР ХІІ-го скликання з 28 червня по 16 липня 1990 року, проекти Декларації, фундаментальні статті, аналітичні матеріали народних депутатів Верховної Ради РСР - народних депутатів України, урядовців, політичних діячів, роздуми тих, хто ухвалював Декларацію про державний суверенітет країни.
       9. Декларація про державний суверенітет України - передумова її незалежності та демократичного розвитку. – Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010. – 160 с. – К-2 [34(С2) / Д28]. 
      У збірнику подається стислий виклад доповідей і повідомлень науковців і викладачів наукових та освітніх закладів, а також практичних працівників на міжнародно-практичній конференції, яку було організовано з нагоди 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет України і 300-ї річниці прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика.
      10. Демчук А. Полустертая нация / А. Демчук. – К. : Истоки, 2009. – 100 с. – К-2 [9(С2) / Д31].
      Данное издание посвящено истории украинской нации. Автор в доступной форме излагает свои мысли о суверенной державе Украине, о статусе украинского языка в Украине, о самодостаточности нации.
           11. Дмитрієв А.І. Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві : Монографія / А. І. Дмитрієв. – К. : ТОВ "Юридична думка", 2005. – 312 с. – К-2 [34М / Д53]. 
     Монографія присвячена дослідженню процесу виникнення і трансформації інституту постійного нейтралітету в системі різних правопорядків. Висвітлені права та обов'язки першої постійно нейтральної країни - Швейцарії. Показані міжнародно-правові особливості та значення руху нейтралізації країн у ХІХ ст. Досліджено ставлення до постійно нейтральних країн у системі Ліги Націй. Всебічно проаналізована трансформація статусу постійно нейтральної держави у системі ООН. Розкритий внутрішній потенціал Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. стосовно постійного нейтралітету
         12. Іванишин П.  Свобода нації: герменевтика політичної та культурної дійсності : Вибрані твори / П. Іванишин. – Л. : ЛА "Піраміда", 2015. – 564 с. – К-2 [32С(С2) / І-19].
          Збірник вибраних творів відомого українського вченого, публіциста та політичного аналітика Петра Іванишина утворюють різножанрові праці, написані впродовж доби Незалежності. Крізь призму національно-екзистенціальної (націософської) герменевтики автор осмислює вельми складні та актуальні проблеми національного буття, проектуючи їх передусім на площини політики та культури: російсько-українська війна, загрози глобалізації, феномени націоналізму та імперіалізму, новітня бездержавність, пастки і перспективи виборів та ін.
       13. Кириченко Ю.  Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду : Монографія / Ю. Кириченко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 540 с. – К-2 [34С(С2) / К43].
        У монографії розглянуто права людини як складне, багатоаспектне суспільне явище та стан його наукового розроблення, особливості методології дослідження, джерела та класифікація прав і свобод людини і громадянина. Уперше в контексті європейського досвіду здійснено системний комплексний аналіз змісту конституцій України та 42 держав континентальної Європи, правові системи яких належать до романо-германської правової сім'ї.
.
         14. Ковтун В. Гарантії державного суверенітету України: конституційні аспекти : Монографія / В. Ковтун. – Ужгород : "Фактор", 2014. – 216 с. – К-2 [34(С2) / К56].
      Монографія присвячена комплексному дослідженню гарантій державного суверенітету України з урахуванням новітніх конституційно-правових ідей і тенденцій розвитку теорії і практики.
       15. "Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави" : Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький. 19-20 жовтня 2018 року). – Хмельниц. : Хмельницький університет управління та права, 2018. – 411 с. – К-2 [34С(С2) / Л93].
           Розміщені у збірнику тези доповідей стосуються напрямів: "Людська гідність як фундаментальна конституційна цінність", "Людська гідність і права людини", "Проблеми захисту прав людини у правозастосовній практиці".
      16. Мірило правовладдя = European commission for democracy through law (Venice Commission). Rule of law checklist : Коментар. Глосарій. / Неофіц. переклад С.Головатого; Венеційська Комісія Ради Європи. – К. : ТОВ "ВАІТЕ", 2017. – 163 с. – К-2 [34М / М63].
           Документ  Європейської Комісії  "За демократію через право" (Венеційської комісії) розкриває взаємозв'язки між правовладдям - з одного боку,  та демократією і людськими правами - з іншого, розглядає різноманітні аспекти правовладдя, наводить найважливіші інструменти жорстокого та м'якого права, що стосуються питання правовладдя.Текст Rule of Law Checlist складено Радою Європи і використовується з її дозволу. Це неофіційний переклад з англійської Сергія Головатого, здійснений на замовлення USAID.
     17. Парадигми конституційного права: історія та сучасність: ХІІ Тодиківські читання : Зб. тез наук. доп. і повід. Міжнар. наук. конференції.(1-2 листопада 2019 року) / За заг. ред. А.П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : ТОВ Вид-во "Права людини", 2019. – 240 с. – К-2 [34(С2) / П18].
         У збірці містяться тези наукових доповідей та повідомлень учасників міжнародної наукової конференції, присвяченої пам'яті академіка права Ю.М. Тодики, що відбувалась 1-2 листопада 2019 року у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.
    18. Правове забезпечення державного суверенітету України : Монографія / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К. : "Юридична думка", 2011. – 300 с. – К-2 [34(С2) / П68]. 
      У монографії проаналізовано теоретико-методологічні засади, поняття та сутнісні ознаки державного суверенітету. Визначено сучасні концепції суверенітету держави в контексті глобалізацій них процесів, розглянуто його особливості в умовах європейської інтеграції України.
         19. Савчин М.В.  Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму : Монографія / М. В. Савчин. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 440 с. – К-2 [34С(С2) / С13].
        Монографія присвячена сучасним тенденціям глобалізації конституційного права. Розкрито основні методологічні аспекти розвитку сучасного конституційного права у контексті конституційної ідентичності, глобалізації та правового плюралізму.
      20. Сучасний вимір прав людини: конституційний вимір: ХІ Тодиківські читання : Зб. тез наук. доп. і повід. Міжнар. наук. конференції. (26-27 жовтня 2018 року) / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х. : "Права людини", 2018. – 316 с. – К-2 [34(С2) / С91].
          У збірці містяться тези наукових доповідей та повідомлень учасників міжнародної наукової конференції, присвяченої пам'яті академіка права Ю.М. Тодики, що відбувалась 26-27 жовтня 2018 року у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.
        21. Щербанюк О.В. Народний суверенітет і реалізація владоспроможності демократичної держави : Монографія. Кн.2 / О. В. Щербанюк ; За заг. ред. А.О. Селіванова. – К. : Логос, 2013. – 306 с. – К-2 [34С(С2) / Щ61].
            У монографії на основі комплексного аналізу народного суверенітету представлено системні характеристики принципу конституційного закріплення єдності народного суверенітету і влади народу, розкрито зміст народного суверенітету як джерела державного суверенітету.
       22. Янко В.  Кримінальна відповідальність за злочини проти основ суверенітету українського народу : Монографія / В. Янко. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2019. – 236 с. – К-2 [34C5 / Я82].
        У монографії на підставі результатів аналізу міжнародного та вітчизняного законодавства, спеціальної літератури досліджено питання кримінальної відповідальності за злочини проти основ суверенітету Українського народу (статті 109, 110 КК України). У роботі висловлено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства про кримінальну відповідальність.