Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.
 
 

«Європейська інтеграція: шляхом миру та співпраці»
(до Дня Європи)

           День Європи — свято, що відзначається в країнах Європейського Союзу 9 травня, а також офіційно в Україні щорічно у третю суботу травня з 2003 р. Рішення щодо відзначення цього свята в Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. Відтоді це свято відзначається кожного року. До 1997 року це свято мало переважно культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи долучилися держави-кандидати на вступ до ЄС. У цих країнах святкування набуло певного політичного забарвлення і було спрямоване на формування громадської думки стосовно підтримки вступу до Євросоюзу.
    Намагаючись інтегрувати в європейське товариство і Україна почала відзначати День Європи. Свято було встановлено в Україні «…враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію…» згідно з Указом Президента України «Про День Європи» від 19 квітня 2003 р. № 339/2003.
    На виставці представлені зібрання міжнародних договорів та основоположних актів Європейського Союзу, матеріали міжнародних «круглих столів» та науково-практичних конференцій, аналітичні доповіді, монографії, які присвячені розгляду проблем європейської інтеграції України до Євросоюзу у сферах економіки, політики, права, інформації, а також видання, в яких йдеться про розвиток та функціонування конституційно-правового забезпечення участі України та інших держав у процесах європейської міждержавної інтеграції.
 
 

    1. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями. - М.: ИНФРА-М, 2008 - 698 с. - К-2 [34М / Е24]. 
      В настоящем издании приводится полный перевод на русский язык основополагающего актов Европейского Союза в новейшей редакции, вытекающей из Лиссабонского договора от 13 декабря 2007 г.: "Договор о Европейском Союзе" и "Договор о функционировании Европейского Союза" с протоколами и приложениями, "Хартия Европейского Союза об основных правах" с официальным разъяснениями, "Лиссабонский договор" вместе с "Заключительным актом" и декларациями Межправительственной конференции государств - членов Европейского Союза 2007 г.
  2. Зібрання актів європейського права. Вип. 1-2 : Рада Європи / Упоряд.: А.Л. Федорова; за заг. ред. В.Г. Буткевича. – К. : Ред. журн. "Право України", 2012. – 615 с. – К-2 [34М / З-59].
    У виданні зібрані основоположні міжнародні договори Ради Європи. Ця перша публікація започатковує видання всіх конвенцій та інших правових документів Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, в якій зацікавлена вітчизняна громадськість.
3. Антропокультурні чинники європейського вибору України : Монографія / Авт. кол.: Є.І. Анрос, Г.І. Шалашенко, В.П. Загороднюк та ін. – К. : Наукова думка, 2014. – 303 с. – К-2 [1 / А72]. 
      У монографії представлено дослідження антропокультурних чинників європейського вибору України, зокрема проблеми облаштування внутрішньо українського буття згідно із засадничими європейськими цінностями, нормами і стандартами. Проаналізовано трансцендентний вимір сучасних ціннісних сподівань, альтернативні моделі розвитку України в контексті європейських цінностей, проблеми плюральності європейської людини як екзистенційно-антропологічного типу.
   4. Баровська А.В. Міфи щодо європейської інтеграції в офіційному дискурсі ЄС : Аналітична доповідь / А. В. Баровська ; НІСД. – К. : НІСД, 2013. – 72 с. – (Міжнародні відносини ; Вип.2). – К-2 [327 / Б25]. 
     В аналітичній доповіді порушено нову для вітчизняного наукового простору тему міфів щодо європейської інтеграції (увагу зосереджено на тих, що підтримуються офіційним дискурсом ЄС).
   5.  Віднянський С.В. Об"єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов ; Ін-т історії України НАН України. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2011. – 395 с. – К-2 [327 / В42]. 
     У книзі подані політичні біографії сімнадцяти політичних діячів, котрі відіграли суттєву роль в історії європейської інтеграції: німців, французів, британців, чехів, австрійця, італійця, поляка, росіянина. Своїми ідеями, поглядами та діяльністю у ХХ - початку ХХІ століть вони помітно вплинули на розвиток та формування сучасної моделі об'єднаної демократичної Європи.
    6. Волошин Ю.О. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти : Монографія / Ю. О. Волошин. – К. : Логос, 2010. – 428 с. – К-2 [34М / В68].
    Досліджено актуальні теоретичні проблеми становлення, інституціоналізації, розвитку та функціонування конституційно-правового забезпечення участі України та інших держав у процесах європейської міждержавної інтеграції. Визначені теоретичні засади. категоріально-понятійний апарат, система та гносеологічна цінність методологічного арсеналу дослідження.
   7. Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство / За ред. О.В. Зайчука; Ін-т законодавства ВР України. – К. : Ін-т законодавства ВРУ, 2013. – 546 с. – К-2 [34М / Є24]. 
     У виданні представлений аналіз відповідності законодавства України європейським стандартам у таких базових сферах суспільних відносин, як: права людини, вибори, соціальне забезпечення, охорона довкілля, правоохоронна та судова системи, боротьба з корупцією, енергетика, банківська та податкова сфери, сільське господарство.
    8. Європейські стандарти захисту прав і свобод людини у кримінальному судочинстві : Матеріали наук.-практ. конференції (м. Харків, 13 грудня 2013 року) / Відп. за вип. А.Г. Каткова, Д.О. Замай. – Х. : "Право", 2013. – 144 с. – К-2 [34М / Є24]. 
    У виданні представлені матеріали науково-практичної конференції, що відбулася в м. Харкові 13 грудня 2013 року з питань реалізації прав людини в Україні.
   9.  Інтеграція України в європейські правові, політичні та економічні системи : Монографія / За ред. Л.В. Губерського. – К. : ВПЦ "Київ. унів-т", 2007. – 319 с. – К-2 [327 / І-73].
     Досліджено процеси економічної, правової та інформаційної співпраці України з Європейським Союзом. Проаналізовано тенденції інтеграції України до Євросоюзу у сферах економіки, політики, права, інформації.
    10. Кавалеров А.І. Євроінтеграція: Болонський процес і Україна : монографія / А. І. Кавалеров, В. І. Ворніков. – О. : "Астропринт", 2012. – 232 с. – К-2 [37И / К12]. 
     В роботі на основі комплексного соціально-історичного, соціально-філософського аналізу розглянуто проблематику європейської інтеграції та інтеграції європейської вищої освіти. Особливу увагу приділено соціокультурним витокам і чинникам Болонського процесу, які суттєво взаємодіють з усіма сферами розвитку суспільства сучасної Європи..
    11.  Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : Навч. посібник / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; За ред. Л.В.Губерського. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : "Знання", 2012. – 759 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – К-2 [327 / К65].
     У посібнику висвітлюється історія й аналізується сучасний стан європейської інтеграції. Особлива увага приділена проблематиці відносин України і Європейського Союзу.
    12.  Костюченко Я.М. Правове регулювання співробітництва України та Європейського Союзу : Монографія / Я. М. Костюченко. – К. : LAT&K, 2011. – 205 с. – К-2 [34М / К72]. 
     У монографії досліджено механізми правового регулювання співпраці України з Європейським Союзом. Проаналізовані теорії європейської економічної інтеграції, механізми таких зовнішніх політик Євросоюзу щодо України як Європейська політика сусідства та Східне партнерство.
    13.  Кристопчук Т.Є. Педагогічна освіта в країнах Європейського Союзу : Моногр. / Т. Є. Кристопчук. – К. : Волинські обереги, 2013. – 484 с. – К-2 [37И / К85].
     У монографії розкрито теоретичні засади дослідження розвитку педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу.
    14.  Марченко М.Н. Европейский Союз и его судебная система : Монография / М. Н. Марченко. – М. : Проспект, 2012. – 288 с. – К-2 [34М / М30]. 
     Работа посвящена изучению Европейского союза и его судебной системы с позиций теории государства и права и некоторых других юридических дисциплин. Особое внимание в ней уделено рассмотрению вопросов, касающихся структуры судебной системы Евросоюза, принципов ее деятельности, юрисдикции наднациональных судебных органов, характера их отношений с национальными судами..
    15. Марченко М.Н. Правовая система Европейского Союза : Монография / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. – М. : Норма, 2012. – 704 с. – К-2 [34М / М30]. 
      Наряду с традиционными вопросами, касающимися понятия, структуры, истории становления и развития, а также методологии познания Евросоюза и его правовой системы, рассматриваются проблемы конституционализации правовой системы данного надгосударственного образования, соотношения права Европейского Союза с международным правом, взаимосвязи и взаимодействия надгосударственного европейского права с внутригосударственным национальным правом.
     16. Національний Конвент України щодо ЄС. Рекомендації робочих груп / За заг. ред. В. Лупація, Ю. Тищенко; НІСД. – К. : Агентство "Україна", 2013. – 92 с. – К-2 [327 / Н35].
    Видання містить комплексні рекомендації щодо реалізації Порядку денного асоціації України та ЄС, регіонального розвитку і європейської інтеграції, економіки, енергетики, культури.
      17. Особливості формування воєнно-політичної стратегії України в контексті трансформації європейської архітектури безпеки : Аналітична доповідь / За заг. ред. О.В. Литвиненка; НІСД. – К. : НІСД, 2012. – 88 с. – К-2 [327 / О-75].
     В аналітичній доповіді визначено основні фактори, що матимуть найбільший вплив на формування воєнно-політичного складника європейської архітектури безпеки в коротко - та середньостроковій перспективах.
18. Розвиток європейської системи протиракетної оборони: позиція України : Аналітична доповідь / Авт. кол.: Є.В. Маляревський, А.І. Шевцов, Т.В. Брежнєва; НІСД. – К. : НІСД, 2011. – 56 с. – К-2 [327 / Р64]. 
       Розглянуто сучасну архітектуру європейської системи протиракетної оборони, яка була схвалена на Лісабонському саміті НАТО 2010 р. Наведена оцінка ядерної та ракетної програми Ірану, рівня загрози цієї країни для європейського континенту. Детально проаналізовано вплив системи ЄвроПРО на геополітичну ситуацію в регіоні, зроблено акцент на розбіжностях у питаннях розбудови системи ПРО між Росією та США (НАТО).
20. Сидорук Т. Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції без членства : Монографія / Т. Сидорук. – Л. : ПАІС, 2012. – 444 с. – К-2 [327 / С95]. 
     Монографія присвячена дослідженню теоретичних основ Європейської політики сусідства та практики її імплементації у країнах Східної Європи. Проаналізовано низку фундаментальних проблем, пов'язаних із концептуальним, правовим та інституційним аспектами Європейської політики сусідства.
    21. Україна та європейська інтеграція: публічно-правові аспекти: Монографія / За заг. ред. В.Б. Авер'янова, С.Ф. Демченка; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Преса України, 2010. - 632 с. - К-2 [34М / У45].
      Монографія присвячена висвітленню актуальних проблем реалізації євро інтеграційного курсу України, зроблено акцент на необхідності забезпечення публічно-правових аспектів сприйняття європейського досвіду.
   22. Чебан В. Конституційно-правовий статус суддів в Україні та державах Східної Європи (порівняльно-правовий аналіз) : Монографія / В. Чебан. – Чернів. : Технодрук, 2013. – 220 с. – К-2 [34С6 / Ч-34].
      Монографія на основі досягнень науки конституційного права, аналізу широкого кола нормативно-правових актів і відповідної практики державного будівництва містить порівняльно-правовий аналіз проблем статусу суддів в контексті державотворчих процесів як в Україні, так і інших країн Східної Європи.
23. Щербакова Ю. Цінності об"єднаної Європи : Монографія / Ю. Щербакова. – К. : ВЦ "Академія", 2014. – 208 с. – (Монограф). – К-2 [327 / Щ61].
      Монографія містить комплексний політологічний аналіз цінностей українського суспільства в контексті цінностей об'єднаної Європи. У дослідженні створено змістовний каркас спільних європейських цінностей, здійснено їх класифікацію, з'ясовано основні напрями їх еволюції, запропоновано сучасний узагальнений ціннісний політичний портрет українського суспільства.