Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за листопад 2022 р.
 

          


     

1. Бокоч В. Україна: перехрестя політики та релігії (суспільно-політичні детермінанти релігійно-церковних трансформацій) : Монографія / В. Бокоч. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2020. – 408 с. – К-2 [32С(С2) / Б78].
      
Монографія присвячена дослідженню взаємозв'язків політики і релігії, суспільно-політичних та релігійно-церковних трансформацій в Україні. Аналізується радянська релігійна політика та її спадщина в незалежній Українській державі.


          


    

2. Державно-правові основи реалізації стратегії національної стійкості в умовах існування гібридних загроз для української держави і суспільства : Аналітична записка. – К. : Ін-т держави і права імені В.М. Корецького, 2021. – 112 с. – К-2 [34(С2) / Д36].
         У результаті проведених дослідждень сформовано узгоджене комплексне розуміння поняття "національна стійкість", досліджено національну стійкість як стратегію збереження і розвитку держави, як стратегію відповіді на виклики та випередження гібридних загроз, вивчено взаємодію інституцій та суспільства у забезпеченні національної стійкості в умовах зовнішньої агресії.
        

    

3. Діяльність громадських організацій національних меншин як чинник консолідації українського суспільства : Колективна монографія / за заг. ред. д. держ. упр., доц. М. Токаря, і д.держ. упр., проф. П. Петровського; ЛРІДУ НАДУ, НДІ політичної регіоналістики УжНУ. – Л., Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2021. – 374 с. – К-2 [32С(С2) / Д50].
        Досліджено актуальні виклики діяльності громадських організацій національних меншин як чинника консолідації українського суспільства. Проаналізовано вплив демократичних процесів на згуртування та соціальну активність громадських об'єднань та перспективні орієнтири їх вмотивованого вдосконалення.


         


           

        

4. Крамар С. Українська політична еліта: "булава" або зрада / С. Крамар. – Хмельниц. : ФОП Мельник, 2021. – 420 с. – К-2 [9(С2) / К78].
      
У науково-популярному виданні «Українська політична еліта: «булава» або зрада» автором – українським правником, суддею, кандидатом юридичних наук – досліджується і аналізується вплив українського істеблішменту на історичні процеси, що відбувались на українських землях. Читачам пропонується об’єктивний погляд на окремі історичні події.

.

       


         


      

5. Конституційно-правові проблеми місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади в Україні : Монографія / За ред. доктора юрид. наук, професора О.В. Батанова; Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – К. : Талком, 2021. – 498 с. – К-2 [34С1(С2) / К64].
       
У монографії досліджено основні напрями децентралізації влади в Україні та її особливості в контексті реформи місцевого самоврядування, реформи адміністративно-територіального устрою та адміністративної реформи. Проаналізовано питання інформаційного забезпечення та націобезпекового виміру децентралізації.

 


          


       

6. Міжнародна та національна безпека: теоретичні і практичні аспекти : Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 11 березня 2022 року). – Д. : Дніпроп. держ.ун-т внутр. справ, 2022. – 464 с. – К-2 [34С33 / М58].
         Матеріали конференції охоплюють актуальні теоретико-прикладні проблеми міжнародної та національної безпеки.


       


          

7. Михайлів М. Правове регулювання відносин спадкування в міжнародному приватному праві : Монографія / М. Михайлів. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 520 с. – К-2 [34М / М69].
       Монографію присвячено дослідженню поняття та правової природи спадкування в міжнародному приватному праві, проведено характеристику джерел правового регулювання даних відносин та запропоновано механізми щодо колізійного регулювання даних відносин спадкування.

      


     


           

      

8. Народне вето як інститут безпосередньої демократії : Монографія / В.Ф. Харута, Д.М. Бєлов, М.М. Палінчак, І.Ю. Дір. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2021. – 256 с. – К-2 [32С(С2) / Н30].
        
У монографії встановлено етапи розвитку народного вето, його теоретико-правові засади. Розкрито поняття та зміст народного вето як інституту безпосередньої демократії та його співвідношення з народною ініціативою. Визначені принципи та функції народного вето та механізм їх реалізації в зарубіжних країнах.


 

  


            

 

9. Новак А. Як поставала "імперія зла"? Досвід Центрально-Східної Європи / А. Новак ; Переклад з пол. М. Яковина. – К. : Дух і Літера, 2021. – 352 с. – (Історична бібліотека Польського Інституту). – К-2 [92 / Н72]. Перша україномовна книжка польського історика, професора Анджея Новака містить розмаїті історично-есеїстичні тексти, в яких обговорюється широке коло питань історії Центральної і Східної Європи: постання й самопрезентацій Російської імперії та Радянського Союзу, витоки й еволюція польського «прометеїзму», парадокси й протиріччя розвитку американської славістики, а також місце й місія професійного історика в сучасних суспільних дебатах.

    


           


          

10. Палінчак М. Особливості процесу інституціоналізації політичних партій і партійної системи України в умовах демократичного транзиту : Монографія / М. Палінчак, Ю. Остапець, М. Лешанич. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2021. – 240 с. – К-2 [32С(С2) / П14].
          У монографії проаналізовано особливості процесу інституціалізації політичних партій і партійної системи України в умовах демократичного транзиту.

        


       

      
    
     

11. Простибоженко О. Правовий режим подружжя у праві України та країн Європейського Союзу (порівняльно-правове дослідження) : Монографія / О. Простибоженко ; Київ. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України; Центр сімейно- прав. дослідж. – Х. : Право, 2021. – 240 с. – К-2 [34С45 / П82].
        Монографія є комплексним порівняльно-правовим дослідженням інституту правового режиму майна подружжя. Проаналізовано та висвітлено підходи, які склалися в Україні та країнах ЄС щодо правового регулювання майнових відносин подружжя. Надані пропозиції з удосконалення національного законодавства та висловлено рекомендації щодо тлумачення окремих положень Сімейного кодексу України.


      
  12.  Режим воєнного стану: правове регулювання : М.Г .Коротюк, О.В. Коротюк. – К. : ОВК, 2022. – 49 с. – К-2 [355(С2) / Р33].

             У книзі представлено основні особливості режиму воєнного стану з урахуванням чинного законодавства України.       13. Створення та організація діяльності системи військової юстиції України : Матеріали круглого столу / Упоряд.: П.П.Богуцький, В.Г.Пилипчук, М.О.Теплюк, О.В.Лебединська, Л.В. Заславська. – К.-О. : Фенікс, 2022. – 160 с. – К-2 [355С(С2) / С78].
         У збірнику викладено матеріали круглого столу з проблемних питань формування та організації діяльності військових правоохоронних органів, спеціалізованої військової прокуратури та військових судів в Україні, запропоновано шляхи їх вирішення.       


14. Тихомиров Д. Теоретико-правовові засади державної політики у сфері безпеки : Монографія / Д. Тихомиров. – К. : ФОП Маслаков, 2020. – 346 с. – К-2 [355 (С2) / Т46].
        
У монографії розглянуто наукове і нормативно-правове розуміння державної політики у сфері безпеки в Україні, її теоретичні та правові засади формування, реалізації і забезпечення.                

15. Цікало В. Засада пропорційності здійснення корпоративних прав : Монографія / В. Цікало. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 588 с. – К-2 [34С4 / Ц59].
       Монографія, присвячена поглибленому вивченню питань здійснення і захисту  корпоративних прав, є комплексним дослідженням, результати якого мають як теоретичне значення для сучасної науки, так і практичну цінність з погляду правотворчості.