Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за червень 2022 р.
 

          


     

1. Білаш О. Правовий статус громадських об'єднань та релігійних організацій в Україні : Монографія / О. Білаш, М. Менджул. Ужгород : РІК-У, 2021. – 244 с. – К-2 [32С(С2) / Б61].
       У виданні висвітлено новітній історичний період розвитку правового регулювання громадських об’єднань та релігійних організацій в Україні, поняття та засади їх створення, а також їх участь у цивільних правовідносинах.

          


    

2. Гайдуцький П. Україна за президенства Л.Д. Кучми / П. Гайдуцький. – К. : ДКС Центр, 2021. – 608 с. – К-2 [32С(С2) / Г14].
       
Книга про політичні та економічні виклики, що випали на долю України за 30 років Незалежності. Основну увагу акцентовано на періоді президентства Л. Д. Кучми (1995-2005 рр.), коли було здійснено радикальні реформи, подано глибоку трансформаційну кризу, забезпечено рекордне зростання економіки, створено та утверджено інститути державності.        

    

3. Кармазіна М. Тридцять років української багатопартійності (кінець 1990-початок 2020 рр.) / М. Кармазіна. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2020. – 88 с. – К-2 [32С(С2) / К24].
    
У дослідження аналізуються особливості та етапи процесу становлення і розвитку політичних партій в Україні у період з кінця 1990 до початку 2020 рр. Окрему увагу приділено феномену перейменування партій (що сприяло, з-поміж іншого, своєрідному штучному збільшенню тривалості історії політсил, непрогнозованим змінам керівництва, як і програмним цілям та проголошеним ідеалам), специфіці постання у їх середовищі у той чи інший період творення багатопартійності «персональних», іменних та регіональних партій, деструктивному (у переважній більшості) явищу появи та функціонування партій, назви яких дублювали найменування хронологічно більш ранніх політичних утворень, діяльність яких з тих чи інших причин уже добігла кінця, тощо.


         


           

        

4. Конституційна традиція української державності / Відп. ред. С. Головатий; упоряд. О. Середа, М. Трофимчук, О. Трофимчук, Д. Гордієнко. – К. : Всеукр. правозахисна організація "Меморіал імені Василя Стуса. Юридичне вид-во "Право України", 2021. – 680 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
      
Видання є збірником вибраних конституційних актів XVIII-XXI ст. як важливих атрибутів української державності, джерел до пізнання духовних та соціальних цінностей, політичної волі української нації - її конституційної традиції. У книзі подано факсимільне відтворення текстів Домовленостей і Установлень про права і вольності Війська Запорозького 1710 р., конституційних актів доби Української національної революції 1917-1921 рр., Конституційних Законів Карпатської України 1939 р., Акта відновлення Української держави 1941 р., Декларації про державний суверенітет 1990 р., Акта проголошення незалежності України 1991 р., а також Конституції України 1996 р.

       


         


      

5. Національні меншини України в політичних процесах ХХ-ХХІ століть: стан і проблеми дослідження. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2020. – 624 с. – К-2 [902.7 / Н35].
        У книзі представлено результати дослідження досвіду формування, тенденцій, проблем і актуальних завдань розвитку наукового знання про місце і роль національних меншин України в політичних процесах ХХ – ХХІ століть, а саме: а) на початку ХХ століття, б) у роки Першої світової війни, Української революції та державотворення, в) у міжвоєнний період, г) під час Другої світової війни, д) в Українській РСР 1945-1990 років, е) у сучасній Україні.

 


          


       

6. Пархоменко-Куцевіл О.І. Інституційна розбудова антикорупційних органів державної влади: національний та закордонний досвід : Монографія / О. І. Пархоменко-Куцевіл, С. В. Сімак, Аюб К.М. Канан. – Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друкарня "Рута", 2021. – 200 с. – К-2 [34С3 / П18].
      
У монографії проаналізовано моделі формування та розвитку антикорупційних органів державної влади. Запропонована модель співпраці антикорупційних органів  державної влади через створення та реалізацію Національного проекту - формування ефективної антикорупційної комунікації антикорупційних органів державної влади.

       


          

      

7. Правове регулювання адміністративних послуг (у схемах) : Навч. посіб. / Авт. кол.: Брусакова О., Крут О., Панова І. та ін. – Х. : ХНУВС, 2021. – 120 с. – К-2 [34С3 / П68].
         У навчальному посібнику у вигляді структурно-логічних схем розкрито процедури надання адміністративних послуг посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розкрито теоретичні  та практичні аспекти проблематики адміністративних послуг з акцентом на створення та організацію центрів надання адміністративних послуг тощо.

     


           

8. Правові питання евтаназії: Україна та світовий досвід : Монографія. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 268 с. – К-2 [34С(С2) / П68].   Монографія присвячена проблемним аспектам правового регулювання евтаназії в зарубіжних державах та перспективі його запровадження в Україні. У виданні висвітлено право на смерть як правову категорію, історію виникнення та розвитку евтаназії, поняття, особливості та види евтаназії, порядок їх здійснення та правові наслідки.

       

  


            


     9. Савіньї Ф.К.ф. Право володіння : Цивілістичний трактат / Ф. К. Савіньї ; Пер. з нім. мови; Під ред. А. Ф. Рудольфа; Вступ д.ю.н., проф. Р.Стефанчука. – 7-е додаткове видання літературної спадщини автора з доп. ред.;. – К. : Юрид. вид-во "Право України", 2021. – 512 с. – (Скарбниця світової правничої думки). – К-2 [34И / С13].
       
Книга видатного німецького правознавця є одним із кращих досліджень інституту володіння. У праці досліджується генезис володіння, його поняття і захист. Книга є стереотипним виданням Віденського видання 1865 року.

     


           

10. Смирнова К. Основи права конкуренції Європейського Союзу та "європеїзація" конкуренційного права України : Навчальний посібник / К. Смирнова. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2021. – 223 с. – К-2 [34М / С50].
     
Висвітлено основні аспекти права конкуренції Євросоюзу на основі джерел правового регулювання політики конкуренції в європейському інтеграційному об'єднанні.

          

        


       

       <>11. Суб'єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози : Аналітична доповідь. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2020. – 88 с. – К-2 [34 / С89].
        У роботі розглянуто комплекс питань, пов’язаних з утвердженням цивілізаційної суб’єктності України на сучасному етапі – виявлено причини і чинники, якими гальмується утвердження геополітичної і геоекономічної суб’єктивності України, встановлено ступінь адаптованості вітчизняного законодавства і правоохоронної системи до європейської моделі, проаналізовано нові прояви у духовному житті і культурі України, розглянуто загальні перспективи утвердження України як суб’єкта західної цивілізації за визначальними політичними, соціально-економічними, правовими, духовними ознаками. Аналітичну доповідь підготовлена за результатами наукового дослідження «Суб’єктивність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози» за Конкурсом соціально-гуманітарних проектів НАН України.

    
     


      

12. Тубелець О. Реалізація кримінально-правової політики шляхом застосування кримінального закону : Монографія / О. Тубелець. – К. : Парламентське видавництво, 2021. – 424 с. – К-2 [34С5 / Т81].
        
Монографія присвячена дослідженню проблем реалізації державної кримінально-правової політики під час правозастосування.


       

13. Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції м. Ужгород 24 вересня 2021 року / В.І. Гиря, М.М. Вегеш. – Ужгород : ТОВ "РІК-У", 2021. – 396 с. – К-2 [327 / У45].
      
До наукового збірника увійшли матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав національних меншин та пандемії Covid-19".


       

14. Українсько-китайські відносини 1991-2020 : Науково-довідкове видання / Авт. кол.: В. Головко (відп. ред., кер. авт. кол.), І. Жигир, В. Мостова, К. Суворов. НАН України. Інститут історії України. – К. : Інститут історії України НАН України, 2021. – 463 с. – К-2 [327 / У45].
      Під однією обкладинкою зібрані фактографічні матеріали про відносини України та Китаю в новітній історичний період, тексти міждержавних угод та спільних заяв, статистична інформація про торговельно-економічну та інвестиційну взаємодію, а також аналіз динаміки співпраці України та КНР у 2020 р.


         

15. Човган В.П. Пенітенціарна система України та стандарти Європейського комітету з запобігання катування / В. П. Човган ; передм. М. М. Гнатовського. – Х. : Права людини, 2020. – 436 с. – К-2 [34С3 / Ч-75].
        Книга складається з трьох частин. У першій частині подається систематизований аналіз виконання рекомендацій, наданих Комітетом Україні за результатами 12 візитів до нашої країни з 1998 по 2017 роки. У другій частині пропонується переклад «пенітенціарних» частин нещодавніх доповідей Комітету за результатами візитів в Україну в 2012, 2013, 2014, 2016 та 2017 роках та коментарі автора до доповіді Комітету про візит у 2017 році. У третій частині публікується збірка основних «пенітенціарних» стандартів Комітету, викладених у його Загальних щорічних доповідях, які зазвичай є тематичними. В сукупності всі ці стандарти дають можливість комплексно зрозуміти вимоги, які ставляться Комітетом до пенітенціарної системи. У якості додатку ще подана доповідь, адресована уряду України за наслідками візиту до України ЄКЗК 6–13.08.2020 р.


      

16. Шляхтун П. Сучасний зарубіжний конституціоналізм (основні поняття та інститути) : Підручник / П. Шляхтун. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2021. – 512 с. – К-2 [34И / Ш70].
     
Розкрито зміст основних понять конституціоналізму як теорії державного правління, що ґрунтуються на конституції, та конституційно-правових інститутів зарубіжних держав.


     

17. Щербак Г. Докази присутності РФ у збройному конфлікті на сході України : Упоряд. Є.Ю. Захаров; ГО "Харківська правозахисна група, ГО "Мирний берег"" / Г. Щербак, Г. Овдієнко, Є. Захаров. – Х. : "Права людини", 2021. – 36 с. – К-2 [355 / Щ61]
     
Правозахисні організації "Харківська правозахисна група" та "Мирний берег" представляють доповідь, яка містить докази присутності РФ у збройному конфлікті на сході України у 2014-2020 рр.