Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за січень 2022 р.
 

         


               

    1. Балух В.  Київська культурна традиція в контексті середньовічної європейської цивілізації / В. Балух, В. Коцур, М. Юрій. – Чернів. : "Друк Арт", 2021. – 688 с.:іл. – К-2 [37(С2) / Б20].
      Книга містить компаративний аналіз культурологічних проблем давньослов'янського та українського культурного середовища з подібними тенденціями  у європейських країнах в епоху Середньовіччя з метою довести присутність київської культурної традиції у європейському соціумі.


        
     

          


   

     2. Гуйван П.  Регулювання інформаційних відносин у суспільстві з точки зору європейської спільноти та українські реалії (питання колізії між свободою доступу до публічної інформації та захистом приватності особи ) : Монографія / П. Гуйван. – Х. : Право, 2021. – 568 с. – К-2 [34С(С2) / Г93].  
       У монографії здійснено комплексне дослідження правової природи такого основоположного права людини, як право на справедливий суд. Проаналізовано сутнісні та темпоральні його засади, визначено їхній вплив на забезпечення чесного, гуманного та справедливого правосуддя. Детально вивчено юридичні механізми, запроваджені в досліджуваній царині Європейською Конвенцією з прав людини і основоположних свобод, та прецедентний інструментарій, що використовується при практичному застосуванні конвенційних принципів Європейським судом з прав людини.

     
       


                   
 
     

   3. Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : Аналітична доповідь / за заг ред. О.М.Суходолі. – К. : НІСД, 2020. – 196 с. – К-2 [338:6П2(С2) / Е62].
        В аналітичній доповіді досліджено проблеми оцінювання та стратегування рівня енергетичної безпеки. Запропоновано модель оцінювання стану енергетичної безпеки в системі національної безпеки, формалізовано набір індикаторів оцінювання енергетичної безпеки, проведено розрахунки стану та загроз енергетичній безпеці України за сучасною методологією інтегрального оцінювання. Обґрунтовано стратегічні сценарії розвитку енергетичної безпеки в контексті сталого розвитку. Розроблено рекомендації щодо законодавчого регулювання діяльності суб’єктів у сфері забезпечення енергетичної безпеки.


    

  
         


     

    4. Збірник матеріалів і тез науково-практичних заходів конституційного тижня : З нагоди 25-ї річниці Конституції України. Част. перша : Міжнародна науково-практична конфернція на тему: "Конституція 1996 року: Україна в системі координат європейського конституціоналізму". – К. : Ваіте, 2021. – 184 с. – К-2 [34С(С2) / З-41].
        Збірник присвячений  25-й річниці ухвалення Конституції України та містить матеріали щодо актуальних питань діяльності Констиуційного Суду України та органів конституційної юрисдикції.

       

       


         
       

    5. Збірник матеріалів і тез науково-практичних заходів конституційного тижня : З нагоди 25-ї річниці Конституції України. Част. друга. – К. : Ваіте, 2021. – 186 с. – К-2 [34С(С2) / З-41].
         Збірник присвячений  25-й річниці ухвалення Конституції України та містить матеріали щодо актуальних питань діяльності Констиуційного Суду України та органів конституційної юрисдикції.

   

     6. Зленко А.  Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін / А. Зленко. – 2-ге вид., розширен. і допов. – Х. : Фоліо, 2021. – 591 с.: іл. – (Мемуари та щоденники). – К-2 [327 / З-67].
        Це нове видання, доповнене і розширене, книжки провідного дипломата і політика А. М.Зленка, який проаналізував зовнішньополітичну діяльність України за всі роки її новітньої історії, зробивши це через призму власного досвіду. Це — портрет України дипломатичної, написаний на тлі глобальних геополітичних змін, які відбуваються на наших очах, і водночас правда про зовнішню політику України, отримана з перших рук.


     7. Новіков В.  Дуальна освіта: інституціональні особливості реалізації в Україні : Колективна монографія / В. Новіков, Ю. Карягін, В. Черніченко. – К.-Варшава : Інститут демографії та соціальних досліджень, 2020. – 79 с. – К-2 [373.7(С2) / Н73].
      
В книзі обгрунтовано переваги дуальної освіти, акцентовано увагу на  необхідності нормативно-правового адміністрування дуальної моделі навчання.


    

    8. Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку : Монографія / редкол.: О.В.Петришин (голова редкол.), В.А.Журавель, Н.С.Кузнєцова; вступ. слово Р.Стефанчука; Нац. акад. прав.наук України. – Х. : Право, 2021. – 680 с. – К-2 [34(С2) / П68]. 
      
   Монографію присвячено 30-річчю незалежності України та 25-річчю Конституції України. У роботі розглянуто ґенезу та сучасний стан правової науки України, виклики, перспективи подальшого розвитку та еволюції наукових досліджень у галузі держави і права в контексті сучасних світових тенденцій та євроінтеграційних процесів. Окреслено проблеми формування державності та правової системи України, пріоритетні напрями розвитку українського конституціоналізму, забезпечення національної безпеки, адміністративно-правових перетворень, розроблення сучасних вітчизняних цивілістичної, екологічної та кримінально-правової доктрин.     9. СІПРІ 2020 : Щорічник. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнарод. ін-т дослідження миру; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О.Разумкова; Редкол. укр. вид. О.Мельник та ін. – Пер. з англ. – К. : Заповіт, 2020. – 632 с. – К-2 [327 / С39].  
      СІПРІ - незалежний міжнародний інститут з дослідження проблем миру та конфліктів, насамперед процесів контролю над озброєннями та роззброєння, забезпечує політиків, науковців, журналістів даними, аналітичними матеріалами та рекомендаціями, що грунтуються на відкритих джерелах.


    

    10. 30 років Незалежності України: наукове осмислення : Бібліографія / Упоряд. Д.Стегній, відповід. за вип. А.Скорохватова; М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка Укр., Ін-т історії України НАН України, Укр. ін-т книги. – К. : Вид. дім "Вініченко", 2021. – 640 с. – К-2 [9(С2) / Т67].
       Покажчик хронологічно охоплює період від початку демократизації українського суспільства, так званої "перебудови", до теперішнього часу і висвітлює важливі процеси розвитку держави.    11. Філатов Б.  Патріотизм в умовах сучасних політичних трансформацій: зарубіжний та український досвід : Монографія / Б. Філатов. – Д. : Ліра, 2020. – 380 с. – К-2 [32С(С2) / Ф51].
      
В монографії досліджується патріотизм у політичній ретроспективі, як чинник формування громадянського представництва в Україні та зарубіжних країнах, як чинник формування національної еліти і лідерства. Патріотизм розглядається у контексті реалізації політичних інновацій в Україні.
    12. Філенко В.  Партитура революції / В. Філенко ; Літературний запис та упорядкування О.Зінченка. – Х. : Фоліо, 2021. – 348 с. – К-2 [32С(С2) / Ф51]. 
     
Український політик, народний депутат кількох скликань, голова Партії демократичного відродження України, "польовий командир" Помаранчевого Майдану,  - про події, безпосереднім учасником і творцем  яких він був.