Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за листопад 2020 р.
 
1. Аврелій М.  Розмисли. Наодинці з собою / М. Аврелій ; Під заг. ред. П.А. Майбороди. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 208 с.:іл. – К-2 [1Ф / А21].
         Римський імператор Марк Аврелій розмірковує над сенсом життя і людським призначенням, пошуком власного шляху і вірних супутників, щоденним доланням перешкод і страху заради омріяної мети.
2. Балух В.  Середньовічна європейська культура : Підручник / В. Балух, В. Коцур. – Чернів. : Друк Арт, 2020. – 592 с.; іл. – К-2 [37И / Б20].
         Підручник містить системний виклад культурного поступу європейських країн  середньовічної епохи, починаючи від варварських завоювань континенту і завершуючи ранньоренесансним періодом (IV- ХV ст) .
3. Заходи державної політики із розбудови/відновлення довіри жителів тимчасово окупованих територій до Української держави, влади, суспільства : Аналітична доповідь / [В.Яблонський, Ю.Тищенко, О.Мартиненко та ін.]; за заг. ред. Ю.Тищенко. – К. : НІСД, 2020. – 104 с. – К-2 [32С(С2) / З-12].
         Доповіді  проаналізовано  заходи  з  відновлення/розбудови  довіри  жителів  тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та АР Крим, які можуть бути реалізовані Україною в рамках державних політик уже найближчим часом. Заходи охоплюють різні сфери, що стосуються, зокрема, забезпечення соціально-економічних та політичних прав жителів тимчасово окупованих територій, а також внутрішньо переміщених осіб. Надаються рекомендації щодо вкрай важливих  питань  перехідної  юстиції,  доступу  до  адміністративних  послуг,  компенсації  збитків постраждалим під час конфлікту, збереження правового зв'язку жителів ТОТ з Україною. 
4. Історія Литви кожному : Науково-популярне видання. – К. : ТОВ "Балтія-Друк", 2018. – 422 с. – К-2 [9(М) / І-90].
         Книга присвячена 100-річчю сучасної Литовської держави. Спираючись на численні джерела, документи та дослідження істориків, автори підготували  обгрунтовану коротку історію Литовської держави,  призначену для широкого кола  читачів.
5. Крупницький Б.  Основні проблеми історії України : Збірник праць / Б. Крупницький. – Вид. 2-ге. – К. : ВД "АДЕФ-Україна", 2020. – 388 с. – К-2 [9(С2) / К84].
         До збірки праць визначного українського історика увійшли дослідження про українську історичну науку в часи сталінського тоталітаризму, огляд історіознавчих проблем історії України, аналіз проблематичних сторінок української історії.
6. Мельник Т.  Гендер у термінах, правових актах і практиці перетворень : Словник-довідник / Т. Мельник, Л. Кобелянська. – К. : Логос, 2020. – 239 с. – К-2 [34С(С2)(03) / М48].
           Метою видання є визначення найбільш уживаних у сучасній суспільно-політичній лексиці понять у світлі сучасних знань з питань гендеру. Акцентується увага на міжнародних і національних документах, що висвітлюють гендерні проблеми.
7. Островська Б.  Міжнародно-правове регулювання права людини на життя в контексті біоетики : Монографія / Б. Островська. – К. : Логос, 2019. – 604 с. – К-2 [34М / О-78].
           В монографії висвітлюються міжнародно-правові проблеми, пов'язані з розвитком  науково-технічного прогресу в біології  та медицині, зокрема із застосуванням інноваційних біомедичних  технологій клонування людини.
8. Палюх Л.  Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя : Монографія / Л. Палюх. – Л. : ЛНУ ім.Івана Франка, 2020. – 744 с. – К-2 [34С5 / П14].
         Розглянуто проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, запропоновано шляхи їхнього вирішення. Досліджено методологічні засади, історичний розвиток, зарубіжний досвід регламентації та соціальну зумовленість кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя.
9. Почепцов Г.  Виртуальные войны. Фейки / Г. Почепцов. – Х. : Фолио, 2020. – 507 с. – (Современные технологии). – К-2 [002 / П65].
           Автор книги, доктор филологических наук, профессор, Георгий Почепцов рассматривает виртуальные войны как информационную технологию, влияющую на  формирование сознания людей, а иногда - и как важный фактор политики, способный изменить ход истории.
10. Право у сучасному політичному житті України : Наукове видання / Керівник авт. колективу А.О.Селіванов. – К. : Логос, 2020. – 407 с. – К-2 [34(С2) / П68].
          У монографії вперше обгрунтовано нову доктрину існування права у політиці, розглянуто актуальні проблеми їх взаємообумовленості та розуміння права в реаліях політичного життя  суспільства і держави.
 11. Яценко І.  Принцип поділу влади: ідейно-теоретичні засади та практика реалізації на прикладі Республіки Польща (Історико-правовий аналіз) : Монографія / І. Яценко. – К. : Юрінком Інтер, 2020. – 436 с. – К-2 [32И(И4)(Пол) / Я92].
        Видання присвячено поділу влади, що становить базовий принцип забезпечення демократії. У виданні поділ влади розглядається також як головний запобіжник узурпації влади, що захищає державний устрій, права і свободи громадян, впроваджує верховенство права. У дослідженні розглянуто історичні етапи формування та дієвість правової цивілізації на прикладі демократичної держави, якою є Республіка Польща.