Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за жовтень 2020 р.
 
1. Батлер У.Е.  Мудрість порівняльного правознавства : збірник статей / У. Е. Батлер. – К. : Логос, 2019. – 572 с. – К-2 [34 / Б28].
      До збірника ввійшли праці заслуженого професора Лондонського університету, присвячені ідентифікації і розвитку права України, інших пострадянських і постсоціалістичних держав, теорії й історії порівняльного правознавства, порівняльного міжнародного права та історії міжнародного права, а також інтерв’ю У. Е. Батлера, вибрана бібліографія його праць і статті колег, які аналізують його внесок у розвиток юридичних наук.
2. Бортник Р.  Ксенофобия в Украине: причины, формы существования и последствия (2015-2018 гг.) / Р. Бортник, М. Семенов, Е. Антоненко. – К. : ФОП Маслаков, 2019. – 329 с. – К-2 [34С(С2) / Б83].
        Издание подготовлено на базе ежегодных исследований Украинского Института анализа и менеджмента политики и независимых экспертов. В динамике проанализирована ситуация с правами человека, деятельностью официальных  и публичных лиц в этой сфере в период с 2015 по 2019 гг., даны практические рекомендации по ее улучшению.
 3. Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. Експедиції.Торгівля. Утопії / За ред. Умберто Еко. – Пер. з італ. – Х. : "Фоліо", 2020. – 700 с.; іл. – К-2 [9(М) / І-90].
           Черговий том "Історії європейської цивілізації" охоплює період так званого Кватроченто та висвітлює події, що відбувалися в різних царинах європейської цивілізації протягом XV століття. Саме в цей період починається становлення модерної Держави в сучасному розумінні цього слова.
4. Клапків Ю.  Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку : Монографія / Ю. Клапків. – Т. : ТНЕУ, 2020. – 568 с. – К-2 [36(С2) / С83].
           Монографія присвячена дослідженню проблематики інституціонального становлення інфраструктурних складових ринку страхових послуг.  Досліджено сучасні реалії розвитку ринку страхових послуг, специфіку діяльності страхових посередників, страхових компаній та особливості державної фінансової підтримки. Виокремлено значення інновацій і цифрової трансформації на ринок страхових послуг, страхових технологічних підприємств (InsurTech), мобільних додатків, проаналізовано трансформацію страхових послуг та сформовано вектори їхньої модернізації.
5. Копитова О.  Теорія та практика судового правозастосування в Україні : Монографія / О. Копитова. – К. : ФОП Маслаков, 2020. – 378 с. – К-2 [34С6 / К65].
           У монографії здійснено комплексне дослідження  судового правозастосування в Україні. Проаналізовано правотворчі аспекти судового правозастосування в механізмі забезпечення верховенства права.
 6. Лок Д.  Два трактати про право / Дж. Лок ; Пер. з англ. П. Содомора. – К. : Наш Формат, 2020. – 312 с. – К-2 [32 / Л73].
         Англійський філософ Джон Лок виступає з критикою Богом даної абсолютної влади монарха, здійснюваної всупереч волі громадян. У першій розвідці автор аналізує погляди свого політичного опонента, теоретика-рояліста Роберта Філмера, заперечуючи божественне походження правителів та стверджуючи, що влада залежить від людської волі й підпорядковується природному закону.У другій розвідці філософ викладає новаторську на той час теорію про поділ влади на три гілки - законодавчу, виконавчу і федеральну, обстоюючи ідею конституційної монархії. Ця теорія про правовий ідеал держави стала основою для конституцій найуспішніших демократичних країн. Джона Лока називають батьком політичного лібералізму.
 7. Людський розвиток в Україні: пріоритети розвитку сільських поселень у контексті децентралізації управління / за ред. Е.М.Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України. – К. : Академперіодика, 2020. – 354 с. – К-2 [312(С2) / Л93].
         У монографії розкрито методологічні та методичні засади дослідження процесів розвитку поселень в умовах адміністративно-територіальної реформи з обґрунтуванням концептуальних засад їх пріоритизації. Здійснено прогнозні оцінки щодо перспектив розвитку сільських поселень різної людності в Україні залежно від темпів адміністративно-територіальних змін у країні.
8. Наїр Ч.  Держава сталого розвитку. Майбутнє урядування, економіки та суспільства / Ч. Наїр ; Пер. з англ.І.Гнатковська. – К. : Наш Формат, 2020. – 288 с. – К-2 [33 / Н20].
         Чандран Наїр - експерт у галузі екологічного консультування, засновник Глобального інституту майбутнього, член Римського клубу та Королівського товариства мистецтв,  переосмислює підходи та очікування стосовно розвитку та зростання країн, що розвиваються, а також закликає світових лідерів переглянути права та свободи країн, що розвиваються, в умовах загрози їхнього існування. 
 9. Фергюстон Н.  Глобальний занепад. Як помирають інститути та економіки / Н. Фергюстон ; Пер. з англ. К.Диса. – К. : Наш формат, 2020. – 192 с. – К-2 [33 / Ф43].
          Британський історик Ніл Ферґюсон розглядає причини застою у країнах по обидва боки Атлантики та робить спробу відповісти на питання «Що саме пішло не так у сучасному західному світі?». Як державний борг став способом, у який старше покоління живе за кошт молодих і ще ненароджених? Чому сучасне викривлене регулювання лише збільшує крихкість системи? Як юристи, що могли б стати революціонерами, перетворюються на паразитів? Та чому сучасне громадянське суспільство — це межа між інтересами корпорацій та держави? Ніл Ферґюсон розглядає ключові компоненти нашої цивілізації та роздумує, які наслідки може мати виродження інститутів й економічна стагнація західних країн. 
10. Фукуяма Ф.  Ідентичність. Потреба в гідності й політика скривдженості / Ф. Фукуяма ; Пер. з англ. Т.Сахно. – К. : Наш формат, 2020. – 192 с. – К-2 [1Ф / Ф94].
       Американський філософ, політичний економіст і публіцист, професор політології  досліджує як політика скривдженості впливала на історію. Френсіс Фукуяма переконаний: до змін і рухів призводять не так економічні важелі, як бажання, щоб ідентичність, гідність окремих людей чи груп було визнано. Як же прагнення до ідентичності надалі змінюватиме карту світу? Чи зможе суспільне різноманіття підтримувати ліберальну демократію, а не підривати? Відповіді на ці й низку інших питань намагається знайти автор книги, апелюючи до історії, філософії і здорового глузду. 
 11. Цивільний кодекс для Східної Галіції 1797 р. / Перекл. з лат. А.Гужви; за ред В. Зубара, О.Кутателадзе. – 3-тє вид., виправл. – К. : Юрид. вид-во "Право України", 2020. – 576 с. – (Скарбниця пам'яток укр. права, серія І "Книги-пам'ятки укр. права" ; 1). – К-2 [34С4 / Ц58].. – Анот.: Третє, виправлене видання Цивільного кодексу для Східної Галіції 1797 р. містить його повний латинський текст з паралельним перекладом на українську мову та коментарем провідних науковців України та Австрії. Пам'ятка стала однією з перших кодифікацій приватного права на території не тільки українських  земель у складі Габсбурзької монархії, а й Європи та світу..