Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за вересень 2020 р.
 
1. Аджемоглу Д.  Вузький коридор. Держави, суспільства і доля свободи / Д. Аджемоглу, Дж. Робінсон. – К. : Наш формат, 2020. – 520 с.: іл. – К-2 [9М / А29].
          Cвoбoдa в icтopiї людcтвa зaвжди булa piдкicтю. Мiж гнiтoм дecпoтичнoї дepжaви й нacильcтвoм вiд бeздepжaв’я пpoлягaє вузький кopидop дo cвoбoди. Нa думку Дapoнa Aджeмoґлу i Джeймca Poбiнcoнa, caмe в ньoму дepжaвa й cуcпiльcтвo мaють вpiвнoвaжувaти oднe oднoгo. Як cтpимувaти дepжaву, щo мaє вeличeзний бюpoкpaтичний aпapaт i пoтужнe вiйcькo? Як пiдтpимувaти в cуcпiльcтвi cпiвпpaцю й зaxиcтити йoгo вiд мaнiпуляцiй пoдiлaми i вiдмiннocтями?У цiй книжцi дocлiдники дaють вiдпoвiдь нa питaння, чим є cвoбoдa i чoму oдним cуcпiльcтвaм вдaєтьcя її дocягнути, a iншим — нi. Aвтopи cвiтoвoгo бecтceлepa «Чoму нaцiї зaнeпaдaють», oпиcуючи icтopичнi пoдiї вiд згaдoк нa глиняниx тaбличкax i дo cучacнocтi, пoкaзують нa пpиклaдax, як piзнi cуcпiльcтвa пpoxoдять кpiзь вузький кopидop з piзними нacлiдкaми для ceбe.
2. Гантінгтон С.  Політичний порядок у мінливих суспільствах / С. Гантінгтон. – К. : Наш формат, 2020. – 448 с. – К-2 [32 / Г19].
          Книжка Семюела Гантінґтона стала однією з найвпливовіших праць політологічної та соціологічної науки. Це глобальна спроба пояснити суть світових змін і політичного розвитку другої половини XX століття.  У цій книжці американський політолог аналізує, яким є взаємозв’язок між політичним та економічним розвитком, яку роль відіграють суспільні зв’язки й залученість громадян у політику, як відбувається перехід від країн третього світу до розвинених і який вплив мають політичні інституції та форми правління на процеси становлення держав. .
 3. Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації : Монографія. Т.2 : Доктринальний вимір галузевих засад функціонування громадянського суспільства в Україні / За заг. ред. акад. НАН України Ю.С.Шемшученка та акад.НАПрН України О.В.Скрипнюка. – К. : Юридична думка, 2019. – 588 с. – К-2 [32С(С2) / Г87].
         У монографії комплексно досліджено сучасний стан та стратегію формування громадянського суспільства, перспективи його модернізації та подальшого розвитку в контексті європейської інтеграції України.
 4. Застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства. : Збірка наукових статей / За загальною редакцією д.ю.н., судді Верховного Суду С. В. Жукова. – К. : Алерта, 2019. – 216 с. – К-2 [34С4 / З-36].
         Видання створене за ініціативи судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС Касаційний господарський суд на основі матеріалів, надісланих від суддів, арбітражних керуючих, адвокатів та науковців.До збірки ввійшли статті щодо різних проблемних питань застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства. Викладено актуальні проблеми застосування нових норм Кодексу та зроблені відповідні висновки, що дозволяють зрозуміти зміни у законодавстві про банкрутство та їх вплив на майбутнє процедур банкрутства. Кожен із авторів зазначеної збірки статей висвітлив певне сприйняття окремих інститутів банкрутства та окреслив важливі підходи та індивідуальні шляхи удосконалення новел Кодексу.– http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Jukov_Zbirka_Bankrut_v2_191007_out.pdf.
5. Історія цивілізації. Україна. Т.1 : Від кімерійців до Русі (Х ст. до н.е. - ІХ ст.) / Упорядник Михайло Відейко. – Х. : Фоліо, 2019. – 586 с.: іл. – К-2 [9(С2) / І-90].
           На сторінках цього видання постають два тисячоліття історії на теренах сучасної України. Книга поділена на дві частини: перша охоплює період від Х до ІІІ ст. н. е., друга — від ІІІ ст. до ІХ ст. Зміст книги було розроблено з метою залучення до її написання широкого кола фахівців, які найкраще дослідили та розуміються на окремих питаннях. Під однією обкладинкою зібрані відомості про мову, релігію, міфологію, технічні досягнення, економіку, мистецтво та військову справу давніх часів. Книга містить чимало унікальної інформації, результати новітніх досліджень, деякі розділи стали першими ластівками у висвітленні певних тем у такому обсязі. 
 6. Курилюк Ю.  Державний кордон і правопорядок (законодавство, теорія, практика) : Монографія / Ю. Курилюк ; відп. ред. В. К. Матвійчук. – К. : ВД "Дакор", 2020. – 446 с. – К-2 [34С3 / К93].
            У монографії висвітлено адміністративно-правові, кримінально-правові та кримінологічні засади забезпечення правопорядку в прикордонній сфері. На підставі вивчення законодавства, наукових джерел та правозастосовної практики охарактеризовано ознаки, систему та завдання суб’єктів, які забезпечують і беруть участь у забезпеченні правопорядку в прикордонній сфері. Встановлено та обґрунтовано глобальні загрози, що впливають на правопорядок у цій сфері, здійснено аналіз відповідних адміністративних правопорушень і злочинів, а також низки кримінологічних аспектів злочинності в прикордонній сфері, надано рекомендації щодо удосконалення законодавства задля забезпечення правопорядку в цій сфері.
 7. Марутян Р.  Інтелектуально-ресурсне забезпечення державного управління у сфері національної безпеки України : Монографія / Р. Марутян. – К. : ЦП "Компринт", 2020. – 410 с. – К-2 [М29].
             У монографії досліджено інтелектуально-ресурсне забезпечення державного управління у сфері національної безпеки України, відповідно до чого проаналізовано теоретико-методологічні та історичні засади формування та розвитку інтелектуальних ресурсів державного управління у сфері національної безпеки.
8. Менджул М.  Принципи сімейного права (сутність та проблеми застосування) / М. Менджул. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – 420 с.: табл. – К-2 [34С45 / М50].
          Монографія є комплексним дослідженням сутності та проблем застосування принципів сімейного права. Висвітлено основні концепції щодо розуміння поняття та ознак принципів сімейного права. Досліджено види принципів сімейного права, а також їх місце в системі правових принципів.Особливу увагу приділено аналізу способів фіксації та особливостей застосування принципів сімейного права в Україні, США, Канаді та державах ЄС. Проаналізовано досвід ЄС щодо проведення уніфікації принципів сімейного права.
 9. Проблеми реалізації стратегії державної міграційної політики України : Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – К. : НІСД, 2019. – 108 с. – К-2 [321(С2) / П78].
             Збірник містить тези доповідей, підготовлених до науково-практичної конференції «Проблеми реалізації державної міграційної політики України», організатором якої виступив Національний інститут стратегічних досліджень. Опубліковані матеріали присвячені широкому спектру проблем у сфері міграції, зокрема, регулюванню трудової міграції за кордон, удосконаленню законодавства про громадянство, інтеграції іммігрантів та запобіганню нелегальній міграції в Україну, розвиткові міграційної статистики тощо.http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/problemi-realizacii-strategii-derzhavnoi-migraciynoi-politiki-ukraini.pdf.
10. Токар М.  Громадські організації України в системі публічно-управлінських відносин : Монографія / М. Токар. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2020. – 412 с. – К-2 [34С3 / Т51].
          Досліджено феномен "громадянської організації" в сучасній системі розвитку публічно-управлінських ідносин. Проаналізовано теоретико-методологічні принципи державної політики, спрямованої на сприяння розвитку громадських організацій в Україні з погляду на характер публічних взаємин влади і громадянського суспільства.Також акцентована увага на публічно-управлінських інноваціях, які дослідник пропонує до впрвадження в публічній співпраці держави й громадських організацій.
 11. Шаров О.  Економічна дипломатія : Монографія / О. Шаров ; Національний інститут стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2019. – 560 с. – К-2 [327 / Ш26].
         Автор ставить собі на меті висвітлити здебільшого ті проблеми, з якими довелося стикнутися особисто під час написання наукових розвідок і практичної діяльності в системі Міністерства закордонних справ, Національного банку України та інших державних і приватних установах (де довелося займатися питаннями корпоративної або громадської дипломатії). http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/sharov_monografiya_ekonom_dyplomatiya_print_new.pdf.
 12. Швидка Т.  Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації : Монографія / Т. Швидка. – Х. : Право, 2020. – 376 с. – К-2 [33С5(С2) / Ш35].
         Монографія присвячена комплексному дослідженню конкурентної політики держави та відповідно - проблемі модернізації національного конкурентного законодавства. Окрему увагу приділено історії становлення й сучасному стану. Обгрунтовано доцільність розробки та прийняття в цій сфері трьох кодексів, кожен з яких регулює гомогенні за своєю природою відносини: Конкурентного кодексу України, Конкурентного процедурного кодексу України та Кодексу України про конкурентні правопорушення.