Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за серпень 2020 р.
 
1. Буняк В.  Європейська конвенція з прав людини та кримінальне право / В. Буняк ; відп. ред. В.С.Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2020. – 156 с. – К-2 [34М / Б91].
           У роботі здійснено аналіз застосування Європейським судом з прав людини фундаментальних принципів кримінального права. Розглядається роль актів надзаконного кримінального права. 
2. Гапоненко В.  Система інституційних чинників політичної демократизації в Україні : Монографія / В. Гапоненко. – К. : КНЕУ, 2020. – 311 с. – К-2 [32С(С2) / Г19].
          Досліджено основні чинники демократизації сучасної політичної системи України. Висвітлено основні напрямки вивчення ролі політичних інститутів у процесі трансформації політичного режиму. Удосконалено класифікацію демократичних політичних інститутів. Визначено критерії демократії.
3. Гриценко О.  Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище / О. Гриценко ; НАН України; ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса; Нац. академія мистецтв України, Ін-т культурології. – К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2019. – 320 с. – К-2 [32С(С2) / Г82].
        У монографії проаналізовано сучасний етап процесу декомунізації в Україні з двох методологічно відмінних песпектив - як заходи державної політики і як соціокультурне явище. Стисло оглянуто також попередній вітчизняний досвід декомунізації. 
4. Гуржій Т.т.і.  Трудова міграція в Україні : Монографія / Т. та ін. Гуржій ; Т.О.Гуржій, В.Г.Кравченко, Л.В.Ніколаєва. – К. : КНТЕУ, 2019. – 256 с. – К-2 [331.6(С2) / Г95].
           Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем адміністративно-правового регулювання трудової міграції в Україні, її змісту та сучасних тенденцій.З'ясовано правову природу та особливості трудової міграції, охарактеризовано правовідносини й законодавство, що її регулює, розкрито адміністративно-правовий статус трудових мігрантів в Україні, запропоновано шляхи вдосконалення законодавчого та державного регулювання трудової міграції. 
5. Денисенко М.  Православна церква в Україні: Століття розділень / М. Денисенко. – Пер. з англ. Д.Морозова, Ю.Вестель, А.Вестель. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2019. – 376 с. – К-2 [293 / Д33].
         В книзі представлений  виважений і всебічний аналіз Православ'я в Україні з початку ХХ століття донині. На базі архівного й опублікованого матеріалу автор досліджує динаміку розгортання і внутрішньоцерковних подій, і взаємин українських Церков з державами, в яких вони опинилися впродовж цієї бурхливої доби.
6. Дурман М.  Формування та реалізація державної регуляторної політики в Україні : Монографія / М. Дурман. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 484 с. – К-2 [33С5(С2) / Д69].
          У монографії узагальнено та обгрунтовано сутність, зміст  і процеси формування та реалізації державної регуляторної політики, в тому числі й з використанням передового зарубіжного досвіду, та розроблено науково-практичні рекомендації органам публічної влади щодо вдосконалення означених процесів на сучасному етапі українского державотворення. 
 7. Євроатлантичний сектор України : Національна доповідь. – К. : НАН України, 2019. – 328 с. – К-2 [327 / Є22].
           У доповіді розглянуто питання світоглядної, духовно-культурної спорідненості України та євроатлантичної спільноти, ціннісних засад і органічного зв'язку української та західноєвропейської ідентичності, цивілізаційної суб'єктності та суверенитету Української держави. Особливу увагу приділено висвітленню європейських стандартів та їх забезпеченню в процесі євроатлантичної інтеграції України до ЄС і НАТО.
8. Кримінальне законодавство України ХІХ - ХХ століть : Збірник нормативно-правових актів. В 6-ти т. Т.2. : Уложеніє о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ.1845 р.Част.1. Ст.1-1113. – Репр. вид. – К. : ОВК, 2020. – 472 с. – К-2 [34C5 / К82].
         В даному унікальному виданні вперше представлені тексти Кримінального уложення Австрійської Імперії, Угорського кримінального уложення, Кримінального уложення Республіки Польща у перекладі на українську мову.
 9. Ключковський Ю.  Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні : Монографія / Ю. Ключковський. – К. : Ваіте, 2018. – 908 с. – К-2 [34С11(С2) / К52].
          Монографія присвячена дослідженню системи принципів виборчого права, їх змісту  і ролі для галузі виборчого права. Принципи виборчого права розглядаються у контексті загальнотеоретичної проблеми принципів права, їх значення як вищих імперативних правових вимог. 
 10. Копча В.  Правозахисна функція держав Центральної Європи : Монографія / В. Копча. – Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2020. – 396 с. – К-2 [34И / К65].
         Монографія є першим дослідженням правозахисної функції держав Центральної Європи. Запропоновано теоретичну модель механізму формування функцій сучасної держави та авторське розуміння поняття правозахисної функції  держави як складової конституціоналізму. Удосконалено концепцію ролі правосуддя у державі, заснованій на верховенстві права, законодавчі та інституційні засоби забезпечення судової незалежності.
 11. Маринів А.  Системно-структурна організація місцевого самоврядування у Французькій Республіці : Монографія / А. Маринів. – Х. : Право, 2020. – 208 с. – К-2 [34И(И4)Фр / М26].
         У монографії охарактеризовано історичний розвиток системно-структурної організації місцевого самоврядування Франції, з'ясовано її сучасну правову основу. Розкрито зміст конституційно-правового статусу територіальних колективів  у Франції. Визначено можливості вдосконалення організації місцевого самоврядування в Україні з погляду використання французського досвіду децентралізації.
 12. Нариси історії розвитку земельних відносин, землеустрою, кадастру в країнах різних континентів : Монографія / Іванишин В.А., Волкова О.О., Горлова Г.М. та ін. – Черніг. : ЧНТУ, 2019. – 236 с. – К-2 [333:34 / Н28].
         В монографії викладені матеріали з розвитку земельних відносин, землеустрою, кадастру в європейських, азіатських, піденноамериканських (Бразилія), африканських (Алжир) країнах та Австралії.
13. Публічна служба : Навчальний посібник / за заг. ред. С.М.Серьогіна. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – 384 с. – К-2 [34С3 / П88].
           На основі широкого кола джерел розкривається зміст публічної служби, обгрунтовуються теоретичні засади публічної служби, визначаються її системні характеристики. Здійснюється системний аналіз професіоналізму державних службовців як умови та ресурсу забезпечення меритократичності управління. Узагальнюються підходи до модернізації публічної служби в контексті реформування державного управління.
14. Публічне управління та національна безпека : Монографія. – К., 2019. – 328 с. – К-2 [34С3 / П88].
            В монографії викладено особливості публічного управління та його впливу на безпеку особистості, суспільства і держави в системі національної безпеки. Розкрито засади взаємодії суспільства і влади. Проаналізовано проблеми національної безпеки України. Розглянуто принципи  адміністрування у сфері суспільних відносин крізь призму "освіта-економіка-держава".
15. Смолій В.  Крим і Донбас: проблеми й перспективи інтеграції в модерний український проект : Аналітична записка / В. Смолій, Л. Якубова ; НАН України, Інститут історії України. – К. : Інститут історії України, 2019. – 116 с. – К-2 [32С(С2) / С51].
          Проаналізовано практику ідеологічної інвазії РФ на Донбасі та в Криму; узагальнені наслідки експансії РФ та надані пропозиції стосовно їхнього подолання. Здійснено спробу реконцептуалізувати властиві регіонам форми соціальної та міжетнічної взаємодії, окреслено сучасні тенденції, перспективи й потенційні загрози процесу українського націєтворення.
16. Соловйов С.  Стратегічні комунікації в публічному управлінні : Монографія / С. Соловйов. – Х. : Точка, 2019. – 374 с. – К-2 [34С3 / С60].
           У монографії розглянуто теоретичні засади стратегічних комунікацій у публічному управлінні. Проаналізовано виникнення, обгрунтовано роль і місце стратегічних комунікацій  у системі публічного управління. Запропоновано модель соціальних сигналів для підвищення довіри громадян до місцевих органів влади.
17. Степико М.  Українська ідентичність у глобалізованому світі / М. Степико. – Х. : Майдан, 2020. – 258 с. – К-2 [1МИ3 / С79].
            Монографія є науковим дослідженням впливу глобалізаційних процесів на існування та розвиток держав-націй, особистісну і колективну ідентичність. Особливу увагу приділено проблемам українського національного будівництва.
18. Тихий В.  Вибрані праці з конституційного і кримінального права / В. Тихий ; Упоряд. А.А.Яковлев, О.М.Сарнавський. – Х. : Право, 2017. – 848 с.: іл. – К-2 [34С(С2) / Т46].
          Вибрані наукові праці включають роботи автора: монографії, наукові статті, тези наукових доповідей, навчальні посібники, конспекти лекцій, розділи підручників і науково-практичних коментарів.
19. Трепак В.  Протидія корупції в Україні: теоретико-прикладні проблеми : Монографія / В. Трепак. – Л. : Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 444 с. – К-2 [34C5 / Т66]. 
         Монографію присвячено темі протидії корупції на сучасному етапі розвитку України. Досліджено корупцію як юридичну категорію та соціальне явище, яке є головною внутрішньою загрозою національній безпеці України.Проаналізовано види, сфери поширення та особливості корупції, здійснено криміналогічну характеристику корупційних діянь та суб'єктів їх вчинення. Визначено елементи системи протидії корупції та заходи з її удосконалення, виходячи з реалістичної мети такої протидії - мінімізації корупції до суспільно допустимого рівня.
20. Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991- 2018 рр.) : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2020. – 352 с. – К-2 [32С(С2) / У45].
          У збірці наукових праць проаналізовано політичні процеси в Україні, роль політичних акторів та суб'єктів політики у процесі вироблення стратегій розвитку держави періоду незалежності. Окрема увага приділена  питанню ролі лідерів та політичних еліт  у політичних процесах в Україні.