Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за липень 2020 р.
 
             1. Зловживання на ринку капіталів: економіко-правові аспекти / За ред. О. Г. Кошового, В. М. Тертишника, Н. М. Шелудько. – Д. : ЛІРА, 2019. – 532 с. – К-2 [336(С2) / З-68].
        Уперше у вітчизняній економічній і правовій літературі досліджено природу і особливості деформацій фондового ринку як складової ринку капіталів у взаємозв'язку з системою відповідальності за зловживання ринком. Розкрита сучасна доктрина й представлений системний аналіз з урахуванням міжнародного досвіду, стану чинного та перспективного законодавства України.
 
           2. Кодекс України з процедур банкрутства. Господарський процесуальний кодекс України. – К. : Юрінком Інтер, 2020. – 352 с. – (Законодавство України). – К-2 [34С4 / К57].
          У виданні поєднано найбільш запитувані кодекси, які застосовуються нині в господарській діяльності. Подано Господарський процесуальний кодекс, прийнятий  6 листопада 1991 року, № 1798-XII, в редакції від 16 листопада 2019 року. Він пов’язаний з 8348 документами, зокрема, зі всіма кодексами України.  Текст звірений з базою даних Верховної Ради України «Законодавство України».Також подано Кодекс України з процедур банкрутства, прийнятий 18 жовтня 2018 року, № 2597-VIII, в редакції від 21 жовтня 2019 року. Він пов’язаний з 41 документом, зокрема, з ПКУ, ЦК, ГК, ЗК, ГПК тощо.    Текст звірений з базою даних Верховної Ради України «Законодавство України».
           3. Пожидаєва М.  Платіжні системи: теоретичні засади та фінансово-правове регулювання в Україні : Монографія / М. Пожидаєва. – К. : Юрінком Інтер, 2020. – 348 с. – К-2 [336(С2) / П46].
          У монографії обґрунтовані теоретичні засади організації та функціонування платіжних систем в Україні й окреслено фінансово-правове регулювання цих платіжних систем. Розкрито зміст такої фінансово-правової категорії як платіжна система. Розглянуто фінансово-правовий статус та юридичні межі діяльності платіжних систем, а також сучасні питання правового порядку застосування платіжних інструментів. Проаналізовано забезпечення фінансових публічних інтересів у платіжному просторі України в умовах дії міжнародних стандартів, Угоди про Асоціацію з ЄС та основних напрямів реформування вітчизняного законодавства у сфері регулювання платіжних систем і переказу коштів. Сформульовано нові для фінансово-правової науки висновки та пропозиції. Також запропоновано вдосконалення фінансово-правового регулювання відносин у процесі користування платіжними системами.
             4. Почепцов Г.  Войны новых технологий / Г. Почепцов. – Х. : Фолио, 2020. – 602 с. – К-2 [002 / П65].
           Сегодня мир ушел от обычных войн с применением оружия к войнам нетрадиционным: гибридным, смысловым и другим, но от этого они не становятся менее опасными, так как сохраняют свою цель — захват чужой территории или чужого разума. Их не видно, но они меняют восприятие мира. И все то, чего достигают в результате победы таких войн, трудно или невозможно изменить, поскольку нетрадиционные войны разработаны так, чтобы помешать принять правильное решение.
             5. Правове підпорядкування публічної адміністрації основним правам і свободам: сутність, засоби, перспективи вдосконалення : Монографія / В.І.Борденюк, С.Д.Дубенко, В.І.Мельниченко та ін. – К. : НАДУ, 2018. – 192 с. – К-2 [34С3 / П68].
           Монографія присвячена комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем державно-управлінської науки - забезпеченню підпорядкування публічної адміністрації основним правам і свободам. Обгрунтовано ключову роль правотворчої діяльності у забезпеченні підпорядкування публічної адміністрації основним правам і свободам людини і громадянина.
             6. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання). Т.15. / За заг. ред. В.О.Зайчука; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : Ін-т законодавства ВР України, 2019. – 636 с. – К-2 [34(С2) / П78].
            У збірці містяться наукові висновки та узагальнення щодо законопроектів, які стосуються пріоритетних сфер суспільних відносин і були включені до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
            7. Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні : Монографія / За заг. ред. Т. Е. Василевської; НАДУ. – К. : НАДУ, 2018. – 256 с. – К-2 [34С3 / П78].
            У монографії розкрито теоретичні засади та шляхи формування сучасної системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні, висвітлено проблеми управління персоналом у контексті реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, акцентовано увагу на професійно-етичній складовій реформування державної служби та стратегічній цінності іміджу публічних службовців.
             8. Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації : Монографія. – Л. : ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України", 2019. – 501 с. – К-2 [33С5(С2) / С77].
           Визначено детермінанти сучасної моделі ендогенного зростання регіонів, які узгоджуються з цілями концепції сталого розвитку, інклюзивного зростання та враховують сучасні закономірності регіонального розвитку, зокрема: просторова концентрація економічної активності; продуктивність економічних ресурсів; якість і мобільність людського потенціалу; ступінь екологізації економіки регіонів; якість системи управління регіональним розвитком. Обґрунтовано концептуальні засади взаємозв’язку фінансової децентралізації як інструменту регулювання (умови) та розвитку регіонів.
             9. Теньков С.  Помилки в юридичних документах: попередження та уникнення. Коментар. Роз'яснення. Судова практика : Наук.-практ. посіб. / С. Теньков. – К. : Юрінком Інтер, 2020. – 256 с. – К-2 [34С4 / Т33].
          У книзі за матеріалами судової практики наводиться системний аналіз найбільш поширених і небезпечних помилок у юридичних документах (договори та документи, що оформлюють їх виконання, процесуальні судові документи, податкові та трудові). Крім розгляду самих помилок, автор пропонує найбільш оптимальні варіанти їх уникнення та запобігання, розглядаються можливі альтернативні варіанти. 
            10. Хандій О.  Соціальні ресурси розвитку економіки: важелі державного регулювання : Монографія / О. Хандій. – К. : Інститут економіки промисловості НАН України, 2019. – 436 с. – К-2 [33С5(С2) / Х19].
          Обґрунтовано провідну роль соціальних ресурсів у забезпеченні сталого економічного зростання, досягненні національних і глобальних Цілей сталого розвитку. Розглянуто міжнародний досвід управління соціальними ресурсами в моделях соціальної політики європейських країн. Розкрито теоретико-методоло-гічні та правові засади державного регулювання використання соціальних ресурсів при реалізації реформи децентралізації; визначено інституційні та організаційні чинники формування і залучення соціальних ресурсів. .