Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за травень 2020 р.
 
1. Антонюк Н.О.  Кримінально-правова охорона свободи договору : Монографія / Н. О. Антонюк, О. А. Гринишин. – К. : Алерта, 2020. – 246 с. – К-2 [34С5 / А72].
        У монографії досліджено стан охорони свободи договору у кримінальному праві. Проаналізовано питання щодо можливості визнання свободи договору об'єктом злочину, розкрито зміст та ознаки принципу свободи договору, об'єкта злочину, а також розглянуто проблеми використання у Кримінальному кодексі України термінів, що пов'язані зі свободою договору.
2. Атаманчук Н.  Правові основи непрямих податків в Україні : Монографія / Н. Атаманчук. – К. : Алерта, 2019. – 352 с. – К-2 [336.(С2) / А92].
        Монографію присвячено найбільш проблемним та дискусійним питанням правового регулювання непрямих податків в Україні. Значну увагу приділено порівняльному аналізу особливостей непрямих податків в Україні та в інших країнах, сформульовано пропозиції для усунення прогалин у чинному вітчизняному законодавстві. 
 3. Боецій С.  Розрада від філософії / С. Боецій ; Пер. з латини А. Содомора. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Л. : Апріорі, 2020. – 208 с. – К-2 [1Ф / Б75].
        Філософсько-поетична містерія пізньоантичного філософа, римського вченого і державного діяча  Северина Боеція (бл.480-524) присвячена розв'язанню низки питань: про природу щастя, про Боже провидяння і присутність зла у світі, про свободу волі і передвизначеність.
 4. Економіка земельного ринку: базові засади теорії, методології, практики : Монографія. – Л. : СПОЛОМ, 2019. – 486 с.: рис., табл. – К-2 [333(С2) / Е45].
        Висвітлено особливості землі як економічного ресурсу в суспільних відносинах. Сформульовано поняття та суть земельних ділянок , землеволодіння та землекористування в Україні як товару в ринковій економіці. Досліджено законодавчо-нормативне забезпечення земельного ринку, інфраструктуру земельного ринку.
 5. Касьянов Г.  Past Continuous: Історична політика 1980-х-2000-х: Україна та сусіди / Г. Касьянов. – К. : Антропос-Логос-Фільм, 2018. – 420 с. – К-2 [32С(С2) / К23].
          Автор подає панораму масштабних зсувів у сфері  історичної політики в Україні на посткомуністичному просторі і в Європі у 1980-ті - 2000-ні роки. Проаналізовано дії головних акторів історичної політики: держави, громадських організацій, міжнародних інститутів, засобів масової інформації, істориків. Проаналізовано конфліктогенний потенціал історичної політики. 
 6. Кудь А.  Цифрові активи та їх економіко-правове регулювання у світлі розвитку технології блокчейн : Монографія / А. Кудь, М. Кучерявенко, Є. Смичок ; А.Кудь, М.Кучерявенко, Є.Смичок. – Х. : "Право", 2019. – 384 с. – К-2 [336:34 / К88].
        У монографії розглянуто питання сутності та призначення цифрових активів як фундаментального економіко-правового феномену, поява та використання якого стали можливими завдяки розвитку технології розподіленого реєстру (блокчейну) у відповідь на глобальну цифровізацію соціально-економічної системи. Наведено широкий спектр сучасних законодавчих тенденцій, що спостерігаються по всьому світу, аналіз яких дозволяє зробити висновок про об'єктивну актуальність цієї теми.
 7. Медіа та вибори : Збірник документів Ради Європи. – К. : Видавництво "К.І.С.", 2019. – 122 с. – К-2 [34М / М42].
         У збірнику вміщено переклади документів Ради Європи, що стосуються висвітлення виборчих кампаній у медіа. Видання опубліковано в межах проекту Ради Європи "Зміцнення свободи медіа, доступу до інформаціїта посилення системи Суспільного мовлення в Україні".
8. Муц Л.Ф.  Формування та реалізація державної міграційної політики : Монографія / Л. Ф. Муц. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. – 417 с. – К-2 [312(С2) / М92].
           У монографії досліджено сутність та зміст державної міграційної політики; виділено принципи, на яких вона має грунтуватися; розкрито методологічні підходи до її формування. Досліджено нормативно-правове забезпечення міграційних процесів та надано пропозиції з удосконалення державної політики щодо регулювання  міграційних процесів у напрямку її нормативно-правового забезпечення. 
 9. Олійниченко В.  Звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за ч. 4 та 5 ст. 212 КК України : Монографія / В. Олійниченко. – Х. : Право, 2019. – 256 с. – К-2 [34С5 / О-54].
          Монографія присвячена проблемі звільнення від кримінальної відповідальності за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Розглядається історія розвитку законодавства про цей вид звільнення від кримінальної відповідальності, аналізується зарубіжний досвіді з цього питання, формулюються пропозиції щодо вдосконалення чинного закону про кримінальну відповідальність України та практики його застосування.
 10. Сацький П.  Крим: шлях до України (1945-1954 рр.) : Монографія / П. Сацький. – К. : КНЕУ, 2019. – 522 с. – К-2 [9(С2) / С22].
         У дослідженні здійснено аналіз процесу соціально-економічної інтеграції Кримського півострова (Кримська область РРФСР і м. Севастополь до 1954 р.) із Українською РСР.
 11. Святоцька В.  Стандарти організації та професійної діяльності адвокатури: порівняльно-правове дослідження : Монографія / В. Святоцька. – К. : Ін Юре, 2019. – 480 с. – К-2 [34С6 / С25].
         Монографія присвячена комплексному дослідженню стандартів організації та професійної діяльності адвокатури, в якій подається оцінка їхніх подібностей і відмінностей у правових системах, констатується про зглажування розбіжностей  законодавства держав Європейського Союзу у цьому напрямі.
 12. Сенека Л.А.  Моральні листи до Луцілія / Л. А. Сенека. – Пер. з латин. А. Содомори. – Л. : Апріорі, 2020. – 552 с. – К-2 [1Ф / С31].
        Книга містить вперше перекладені українською мовою філософські "Моральні листи до Луцілія" видатного римського мислителя-стоїка Сенеки (бл. 4 до Р.Х. -65 по Р.Х.). Філософсько-етичні погляди, розвинуті у "Листах" належать до витоків християнської ідеології.
13. Соціологічні виміри громадянського суспільства в Україні / за наук. ред. О.Резніка. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2019. – 288 с. – К-2 [316(С2) / С69].
          На основі узагальнення сучасних теорій та аналізу даних багатьох емпіричних досліджень автори розглянули феномен громадянського суспільства на теренах України крізь призму його соціологічних вимірів - поширення громадянських цінностей, членства у громадських організаціях, громадянських практик, волонтерської самоорганізації, екологічного руху тощо.
14. Цицерон М.Т.  Про закони. Про державу. Про природу богів / М. Т. Цицерон ; Пер. з лат. В.Литвинова. – Л. : Апріорі, 2020. – 392 с. – К-2 [34 / Ц75].
           До видання увійшли три знакові філософські  та суспільно-політичні трактати видатного римського філософа, оратора, письменника, державного діяча Марка Тулія Цицерона (106-43 рр. до н.е.), які і сьогодні є актуальними.
15. Шлюб. Діти. Розлучення. Поділ майна та інші відповідні питання : Законодавство. Судова практика. Зразки документів / Упоряд. С.Г.Туманов. – Х. : Право, 2020. – 336 с. – К-2 [34С45 / Ш68].
        : У книзі розглянуто практичні проблеми виникнення і припинення шлюбно-сімейних правовідносин за законодавством України.