Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за березень 2020 р.
 
         1. Головко О.  Медіабезпека людини: засади інформаційно-правової політики : Монографія / О. Головко. – К. : Видавничий дім "АртЕк", 2019. – 168 с. – К-2 [002(С2) / Г61].
          В монографії здійснено міждисциплінарне дослідження феномену медіабезпеки людини. Проаналізовано політичні, філософські та правові проблеми забезпечення медіабезпеки людини з огляду на становлення інформаційного суспільства, розширення спектру інформаційно-психологічних небезпек та утвердження нового фомату ведення війни згідно концепції DIVE wars.
             2. Карнавацька С.  Інтерпретація міжнародного права: доктрина і практика : Монографія / С. Карнавацька. – К.-Чернів. : Чернівец. нац. ун-т ім. ю.Федьковича, 2019. – 504 с. – К-2 [34М / К24]. Монографія присвячена аналізу дискусійного в теорії міжнародного права питання -  інтерпретації міжнародного права. 
             3. Конституції України ХІХ - ХХІ століть. : Збірник нормативно-правових актів. – К. : ОВК, 2020. – 510 с. – К-2 [34С(С2) / К69].
           Книга є збірником нормативно-правових актів  Конституцій України ХІХ-ХХ століть. У виданні вперше представлені тексти Конституцій Австрійської імперії і Республіки Польща, що діяли на українських землях, у перекладі на українську мову. Авторами надана загальна характеристика представлених нормативних актів.
           4. Кухарєв О.  Теоретичні та практичні проблеми диспозитивності в спадковому праві : Монографія / О. Кухарєв. – К. : Алерта, 2019. – 498 с. – К-2 [34С4 / К95].
          У монографії викладено теоретичні та практичні проблеми диспозитивності в спадковому праві, запропоновано шляхи їх усунення, розроблено пропозиції з удосконалення чинного спадкового законодавства України. Ретельно проаналізовано судову та нотаріальну практику, а також спадкове законодавство зарубіжних країн.
            5. Кушакова-Костицька Н.  Філософсько-правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні : Монографія / Н. Кушакова-Костицька. – К. : Логос, 2019. – 346 с. – К-2 [002(С2) / К96].
          На філософсько-правовому рівні досліджено історію, закономірності, особливості регулювання і функціонування інформаційного суспільства як в Україні, так і в інших країнах, проаналізовано його вплив  на світоглядні, правові, соціальні, політичні, моральні, культурно-освітні та інші виміри життєдіяльності соціуму.
            6. Лукасевич-Крутник І.  Теоретичні засади правового регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг у цивільному праві України : Монографія / І. Лукасевич-Крутник. – Т. : ФОП Паляниця В.А., 2019. – 474 с. – К-2 [34С4 / Л84].
           В монографії запропоновано концептуально нові підходи до вдосконалення  механізму регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг, розв'язання важливих теоретичних та прикладних проблем у цій сфері.
             7. Про суд і судову справу (Реформа судочинства під час Української революції 1917-1921 років) / Упоряд. О.Л.Копиленко, Є.Р.Бершеда, І.М.Мищак; Ін-т законодавства України. – Репринт. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2019. – 208 с. – (Із першоджерел ; Вип. ХІ). – К-2 [34С6 / П94].
            У виданні використані газетні публікації, що зберігаються у фондах Державної наукової архівної бібліотеки (м.Київ) та відділі газетних фондів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.
             8. Рафальський О.  Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О. Рафальський. – К. : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2018. – 400 с. – К-2 [32С(С2) / Р26].
          Монографія присвячена дослідженню етнополітичних складових консолідації українського суспільства. Розкриваються методологічні та теоретичні засади дослідження процесів сучасних трансформацій з урахуванням особливостей розвитку етнонаціональної політики, практики реалізації. Здійснено політологічний аналіз внутрішньо- та зовнішньополітичних впливів на етнополітичну ситуацію в Україні.
             9. Ромат Є.  Маркетинг у публічному управлінні : Монографія / Є. Ромат, Ю. Гаврилечко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 288 с. – К-2 [34С3 / Р69].
           У монографії досліджуюються проблеми публічного маркетингу. Роглянуто поняття суб'єктів та об'єктів публічного маркетингу, його функції, основні типи маркетингових комунікацій у публічному управлінні та особливості формування механізму публічного управління.
            10. Стасюк О.  Адміністративно-правові засади правозахисної функції держави в Україні: теорія формування та практика реалізації : Монографія / О. Стасюк. – К.,Х. : ДНДІ МВС України, Мачулін, 2019. – 318 с. – К-2 [34С33 / С77].
            У монографії досліджено адміністративно-правові засади реалізації правозахисної функції держави в Україні. Розглянуто проблеми і перспективи розвитку адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції держави.
            11. Угода про Коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна". Підсумки реалізації в оцінках експертів : Інформаційно-аналітичні матеріали до проекту "Коаліційна угода для нового Парламенту України - 2019" / Центр Разумкова. – К., 2019. – 60 с. – К-2 [34С1(С2) / У26].
          У представленому матеріалі здійснена спроба оцінити стан виконання угоди за визначеними напрямами реформ. Закцентована увага на тих положеннях Угоди, які залишилися не виконаними, або де реалізація передбачених заходів не привела до очікуваних результатів.
           12. Україна після виборів: суспільні очікування, політичні пріоритети, перспективи розвитку / Центр Разумкова, Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. – К. : Видавництво "Заповіт", 2019. – 138 с. – К-2 [34С11(С2) / У45].
              У виданні містяться результати проекту Центру Разумкова та Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, під час якого детально вивчено та проаналізовано очікування громадян  від дій нової влади та оцінки її перших дій через кільіксні та якісні дослідження, проаналізовано партійні програми різних партій.
             13. Українські реформи після Революції Гідності : Що зроблено, чому не більше та що робити далі / Ред. І.Міклош, П.Кухта; Переклад. М.Новохацька; SAGSUR. – К. : SAGSUR, 2019. – 214 с. – К-2 [32С(С2) / У45].
            У виданні вміщені результати діяльності членів SAGSUG стосовно аналізу процесу українського реформування. Увага закцентована на найбільш актуальних проблемах, викликах та змінах, що мають системне значення при переході від олігархічної корумпованої системи до функціональної ринкової економіки.