Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за лютий 2020 р.
 
         1. Акімов О.  Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні : Монографія / О. Акімов. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 370 с. – К-2 [34С3 / А39].
              У монографії досліджено проблему концептуальних основ системогенезу професійної діяльності державних службовців  в Україні. 
              2. Галущенко Г.  Теорія та практика застосування іноземного права : Монографія / Г. Галущенко. – К. : Алерта, 2019. – 312 с. – К-2 [34М / Г16].
        Книга є комплексним дослідженням питань застосування норм іноземного права. У ній розкрито теоретичні та практичні проблеми вибору, становлення  змісту та застосування норм іноземного права відповідно до різного ряду колізійних прив'язок, а також відповідних міжнародних універсальних договорів у цій сфері. 
             3. Карпенко М.  Військові злочини: питання теорії, законодавства і практики : Монографія / М. Карпенко. – К. : ЗВО "Національна академія управління", 2019. – 458 с. – К-2 [34С5 / К26].
            У монографії висвітлені питання витоків та генези кримінальної відповідальності за військові злочини на теренах України з часів Київської Русі по сьогодення. Розглянуті питання методології та стану дослідження військових злочинів, їх системи; питання військового правопорядку . Проведено порівняльно-правовий аналіз системи військових злочинів за КК України та інших держав світу.
             4. Кобзан С.  Формування ринку нерухомості: практичні аспекти та особливості оцінки : Монографія / С. Кобзан. – К. : Юрінком Інтер, 2019. – 212 с. – К-2 [34С4 / К55].
          У монографії досліджуються практичні питання функціонування ринку нерухомості. Зроблено аналіз методології оцінки нерухомості та особливості  реалізації методичних підходів з оцінки нерухомого майна на практиці. Визначено практичні аспекти застосування механізмів інвестування на ринку нерухомості.
           5. Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування : Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 11 грудня 2018 р.). До 70-річчя створення Інституту держави і права ім. В.М.Корецько НАН України. – К. : Видавництво "Юридична думка", 2018. – 500 с. – К-2 [34С3 / К65].
          У збірнику вміщені доповіді та виступи учасників конференції, які стосуються визначення природи, змісту, форми, механізмів реалізації контролю в умовах демократії. Особливе місце відведено ролі контрою в забезпеченні захисту прав людини і легітимації публічної влади.
            6. Петруха С.  Державне антикризове регулювання аграрного сектору економіки України : Монографія / С. Петруха. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 524 с. – К-2 [333(С2) / П31].
            У монографії обгрунтовано теоретико-методологічні засади і практичні рекомендації щодо напрямів та механізмів антикризового регулювання аграрного сектору економіки України з урахуванням необхідності забезпечення його сталого розвитку  в умовах глобальних кризових викликів і активізації євроінтеграційних процесів.
            7. Політичні конфлікти та кризи: мобілізаційні чинники громадської активності : Монографія. – Д. : Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. – 200 с. – К-2 [32 / П49].
          У монографії здійснено комплексний аналіз мобілізаційних чинників громадянської активності під час політичних конфліктів і криз в Україні та світі. Значну вагу приділено геополітичному виміру політичних конфліктів у сучасному світі. Проаналізовано Brexit як чинник політичного життя Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з точки зору його конфліктогенного потенціалу, розглянуто безпекову політику об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації в Україні.
             8. Романюк П.  Конституційно-правові засади інституту представницького мандата в Україні / П. Романюк. – Х. : ТОВ "Видавництво "Права людини", 2019. – 192 с. – К-2 [34С11(С2) / Р69].
          Монографія присвячена дослідженню конституційно-правових засад інституту  представницького мандата в Україні. Автором досліджено теоретичні та практичні аспекти реалізації представницького мандата крізь призму його конституційно-правових засад у вітчизняній та зарубіжній конституційній практиці, обгрунтовано необхідність вдосконалення конституційно-правового вдосконалення  у цій сфері.
             9. Сердюк Н.  Розбудова України як соціальної, правової держави: теорія та практика : Монографія / Н. Сердюк. – К. : "Видавництво Людмила", 2019. – 420 с. – К-2 [34(С2) / С91].
            Автором узагальнено наявні міркування та ідеї, які потребують подальшого дослідження й обгрунтування спеціалістами з приводу шляхів подальшого розвитку цивілізації і вибору народом України свого шляху в цьому процесі  та для використання їх у практичній діяльності.
             10. Тимечко І.  Територіальна громада у транскордонному просторі: чинники, закономірності, пріоритети розвитку : Монографія / І. Тимечко. – Л. : ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України", 2019. – 444 с. – К-2 [34С1(С2) / Т41].
            У монографії представлено результати дослідження теоретичних і прикладних аспектів життєдіяльності територіальної громади у транскордонному просторі. Обгрунтовано концептуальні положення, розкрито сутність та особливості життєдіяльності  територіальної громади. Запропоновано розробку концептуальних засад розвитку територіальної громади у транскордонному просторі.
            11. Юрченко Е.  Право сільськогосподарського землекористування в Україні: теоретичні та практичні аспекти : Монографія / Е. Юрченко. – К. : Алерта, 2019. – 234 с. – К-2 [333:34 / Ю83].
            Монографія присвячена комплексному дослідженню права сільськогосподарського землекористування в Україні. У роботі з'ясовано види прав сільськогосподарського землекористування,їх ознаки, особливості, суб'єкти, об'єкти та зміст, визначено сучасну систему  прав сільськогосподарського землекористування та обгрунтовані шляхи їх вирішення. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення законодавства України в цій сфері.
              12. Якубова Л.  Інтеграція Донбасу і Криму vs дезінтеграція України: історичний досвід, сучасні виклики : Аналітична доповідь / Л. Якубова. – К. : Інститут історії НАН України, 2019. – 333 с. – К-2 [32С(С2) / Я49].
           В монографії визначені суперечності та проблеми українського націєтворення в умовах пришвидшення глобалізації та системної дестабілізації під впливом російської воєнної та ідеологічної експансії.