Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за січень 2020 р.
 
 1. Акімова Л.  Механізм державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні : Монографія / Л. Акімова. – К. : "Центр учбової літератури", 2018. – 324 с. – К-2 [34С3 / А39].
          У монографії досліджено проблему державного управління забезпеченням економічної безпеки держави. Розроблено концептуальні засади державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні.
2. Ахтирська Н.  Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: теоретичні та практичні аспекти : Монографія / Н. Ахтирська. – К. : Логос, 2019. – 576 с. – К-2 [34М / А95].
         Розглядаються актуальні проблеми розвитку інституту міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Визначені напрямки  наукових досліджень та законодавчих змін у даній сфері. Запропоновані рекомендації щодо вдосконалення слідчої та судової практики.
 3. Бочарова К.  Запобігання злочинам, пов'язаним з вандалізмом : Монографія / К. Бочарова ; За заг. ред. С.Ю.Лукашевича. – Х. : Право, 2019. – 216 с. – К-2 [34С5 / Б86].
          Монографію присвячено комплексному науковому дослідженню вандалізму, його кримінально-правовим формам, а також розробці комплексу заходів запобігання злочинам, пов'язаним з ним.Дано авторське визначення вандалізму, з'ясовано його характерні ознаки і види, залежно від мети діяльності вандала, визначено склади злочинів, які можуть містити у собі риси вандалізму. Розглянуто міжнародний та зарубіжний досвід запобігання вандалізму.
 4. Віннічук Р.  Господарсько-правове забезпечення перестрахування та ретроцесії в Україні : Монографія / Р. Віннічук. – Х. : Право, 2019. – 328 с. – К-2 [34С4 / В48].
          Монографія є першим в незалежній Україні  господарсько- правовим дослідженням правовідносин перестрахування та ретроцесії. Здійснено аналіз світового і вітчизняного  досвіду формування й розвитку правовідносин  перестрахування та ретроцесії. Досліджено національну систему джерел правового регулювання  відносин перестрахування та в розрізі конкретних актів законодавства України.
5. Гуйван П.  Право на справедливий суд: сутність та темпоральні виміри за міжнародними стандартами : Монографія / П. Гуйван. – Х. : Право, 2019. – 584 с. – К-2 [34М / Г93].
          У монографії здійснено  комплексне дослідження правової природи права людини на справедливий суд. Праналізовано сутнісні його засади, визначено їхній вплив на забезпечення чесного та справедливого правосуддя. Вивчено юридичні механізми, запроваджені Європейською Конвенцією з прав людини і основоположних свобод, та прецедентний інструментарій, що використовується при практичному застосуванні конвенційних принципів Європейським судом з прав людини.
 6. Дністрянський С.  Загальна наука права і політики. Т.1 / С. Дністрянський. – Л. : Видавництво Українського католицького університету, 2019. – 428 с. – К-2 [34 / Д58].
          Досліджується поняття  права та його соціальні основи, які обумовлюють значення та роль права у суспільстві. Вивчаються основні форми права,  такі як: звичаї, законодавство, наукова доктрина та судова практика. Дано аналіз історії права та держави від античних часів до першої третини ХХ століття.
 7. Кучерук О.  Пам'ятники від слова пам'ять : Історичні розвідки / О. Кучерук. – К. : Парлам. видавництво, 2019. – 376 с. – К-2 [9(С2) / К95].
          У книзі зібрано історії окремих пам'ятників і пам'ятних місць столиці України міста Києва. Дослідження грунтується на розвідках, апробованих  у формі статей у фаховій періодиці. Текст широко ілюструється планами і фотографіями, як відомими, так і нещодавно виявленими.
 8. Кучерук О.  Петро Могила: дослідження та спостереження / О. Кучерук. – К. : Парламентське видавництво, 2019. – 168 с. – ("Славетні постаті України"). – К-2 [293 / К95].
           Висвітлено окремі питання могилознавства, зокрема проблеми використання П.Могилою герба, заходи зі створення ним  на підставі тогочасної європейської практики Лаврської школи, історію поховання князя Володимира Святого в Десятинній церкві та "віднайдення " його мощей митрополитом П.Могилою, здійснено аналіз заповіту П.Могили. Вміщено низку маловідомих ілюстрацій.
9. Мальський М.  Міжнародний виконавчий процес: теорія та практика : Монографія / М. Мальський. – К., Дрогобич : Коло, 2019. – 470 с. – К-2 [34М / М21].
          Монографія присвячена питанням теорії та практики міжнародного виконавчого процесу, проаналізовано міжнародні акти і національне законодавство, які регламентують примусове виконання  рішень судів та інших органів, що ускладнене іноземним елементом. Досліджено місце міжнародного виконавчого процесу в правовій системі.
10. Парахонський Б.  Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл / Б. Парахонський, Г. Яворська. – К. : НІСД, 2019. – 560 с. – К-2 [355 / П18].
          Монографію присвячено проблемам онтології війни і миру в контексті досвіду України у протидії російській гібридній війні, яка стала довгостроковим чинником деструктивних впливів на українську політичну, економічну та соціальну реальність.
 11. Румунська та молдавська національні меншини в Україні: стан, тенденції та можливості співпраці : Збірник науково-експертних матеріалів / за наук. ред. Ю.А.Тищенко. – К. : НІСД, 2019. – 112 с. – К-2 [902.7 / Р86].
            В аналітичній доповіді  досліджено стан забезпечення культурно-освітніх та інформаційних прав румунської і молдавської національних меншин в Україні, окремі аспекти забезпечення  освітніх , мовних прав української діаспори в Румунії та Республіці Молдові. Сформульовано пріоритетні напрямки подальшої співпраці у двосторонніх відносинах  в контексті  дослідженого питання.
 12. Трансформація української національної ідеї / Упоряд. О.Доній. – К. : Наш формат, 2019. – 464 с. – К-2 [1МИ3 / Т65].
            Уперше в книзі формулюється найчіткіша дефініція української національної ідеї, розкриваються її три попередні етапи та моделюється наступний, четвертий, "конкурентний"  етап.
 13. Україна в культурному та політичному просторі Європи : Монографія. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 319 с. – К-2 [327 / У45].
            Розглянуто питання інтеграції України у європейський культурний, науковий і політичний простір у різні періоди історії. Особливу увагу приділено проблемам становлення релігії та церковної організації; впливу європейських мистецьких форм на культурне життя України, міжнародним відносинам України у ХХ- на початку ХХІ ст.
14. Українська революція 1917-1921 років в ілюстраціях / Упоряд. О.Кучерук. – К. : Парламентське видавництво, 2019. – 200 с.: іл. – К-2 [9(С2)21 / У45].
           У видання зібрано ілюстрації, які відтворюють розвиток і події Української революції 1917-1921 років, історію УНР доби Центральної Ради і Директорії, важливі миті життя Української держави та Західноукраїнської Народної Республіки.
15. Шепітько М.  Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові підходи до формування засобів протидії : Монографія / М. Шепітько. – Х. : Право, 2018. – 408 с. – К-2 [34 С5 / Ш48].
        У монографії розглянуто наукові засади формування системи протидії злочинам у сфері правосуддя, кримінальну політику, кримінально-правові та криміналістичні засоби протидії у цій сфері. Досліджено філософське, історичне, соціологічне та юридично-психологічне  підгрунтя формування системи протидії злочинам у сфері правосуддя.