Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за серпень 2018 р.
 
          1. Білоусов Є.  Актуальні проблеми господарсько-правового забезпечення економічної безпеки України : Монографія / Є. Білоусов. – Х. : Право, 2017. – 240 с. – К-2 [34С4 / Б61].
           Монографію присвячено дослідженню  питань господарсько-правового забезпечення економічної безпеки України, концептуалізації економічної безпеки як найбільш значущої для вітчизняного господарства права категорії через визначення її поняття, параметрів і чинників, загроз та засобів їх подолання, актуалізації проблеми побудови системи економічної безпеки держави як основи забезпечення національних економічних інтересів, яка дозволить створити законодавство, спрямоване на стабілізацію економіки України.
        2. Гринів В.  Етимологічно-онтологічний словник української мови : Історія українських слів з давніх-давен до сьогодення / В. Гринів. – К. : ТОВ "Друкарня "Рута", 2018. – 616 с. – К-2 [4У(03) / Г85].
           На відміну від наявних етимологічних словників етимологічно- онтологічне дослідження В.Гриніва сягає першоджерел слова. Автор спирається на здатність звукового резонатора людини реконструювати якнайширший спектр звуків навколишнього середовища. В словнику пояснюється походження майже 6000 найбільш уживаних в сучасній українській мові кореневих слів.
          3. Джавадов Х.  Проблеми ефективності цивільного судочинства : Монографія / Х. Джавадов. – К. : Юридична думка, 2018. – 334 с. – К-2 [34С64 / Д40].
            Монографія присвячена дослідженню проблем ефективності цивільного судочинства. Аналізуються наукові погляди на поняття ефективності, обгрунтовується і розвивається авторський підхід до визначення цієї категорії, досліджується її структура та виявляється специфіка окремих складових. Досліджуються проблеми ефективності окремих судових процедур в цивільному судочинстві.
         4. Коваленко А.  Розслідування посягань на життя та здоров'я журналістів : Монографія / А. Коваленко. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2018. – 268 с. – К-2 [34С5 / К56].
           В монографії розглянуті основні питання розслідування посягань на життя та здоров'я журналістів. Запропоновано загальнотеоретичні підходи до побудови методики розслідування досліджуваних злочинів, висвітлено  концептуальні підходи до формування криміналістичної характеристики таких посягань та її елементний склад.
          5. Комарницький В.  Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" : Наук.-практ. коментар / В. Комарницький, М. Єрофеєв ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС, 2018. – 153 с. – К-2 [333:34 / К63].
         Видання містить постатейний коментар до Закону України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" у редакції станом на 01 квітня 2018 року.
         6. Кушнарьов І.  Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація : Монографія / І. Кушнарьов. – К. : Юридична думка, 2018. – 408 с. – К-2 [32С(С2) / К96].
           Досліджується політична корупція як деструктивний неформальний політичний інститут. Визначено форми політичної корупції та шляхи протидії їм у зарубіжних державах та в  Україні. Розкрито матрицю політично-корупційних дій і варіативність їх проявів. Показано особливості політичної корупції в Україні. Обгрунтовано роль антикорупційних цінностей в системі політико-правової ментальності. Досліджено характеристики антикорупційної політико-правової культури, особливості її формування в Україні.
         7. Особливості політичних конфліктів у сучасній Україні та світі : Монографія / Г.П.Щедрова, І.А.Єремєєва, Д.В. Прошин, Р.М.Ключник, Н.М.Волвенко; За ред. Г.П.Щедрової. – Д. : Університет Альфреда Нобеля, 2018. – 148 с. – К-2 [32С(С2) / О-75].
           У монографії здійснено комплексний аналіз особливостей сучасних політичних конфліктів в Україні та світі. Автори докладно висвітлюють теорію питання і сучасні умови перебігу політичних конфліктів в Україні та в нинішній системі міжнародних відносин. Значна увага приділяється антропологічному та комунікативному виміру політичних конфліктів, мультикультуралізму і проблемам міжнародної міграції в контексті соціально-політичних змін.
          8. Сибірцев В.  Інституціональні основи регулювання ринків праці : Монографія / В. Сибірцев. – Х. : Смугаста типографія, 2017. – 429 с. – К-2 [331.6(С2) / С34].
          Монографія присвячена вирішенню наукової проблеми, пов'язаної із розробкою теоретичних і методологічних положень, наукових рекомендацій щодо державного регулювання ринків праці в умовах інституціонального реформування національної економіки.
            9. Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України" (2014-2017 рр.) / За заг. ред. д.і.н. проф. Кудряченка А.І. – К. : ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2017. – 556 с. – К-2 [327 / У45].
            Збірник наукових праць містить тексти аналітичних записок, підготовлених і переданих до органів державної влади України з  конкретними пропозиціями щодо можливостей, шляхів, способів та інструментів розв'язання актуальних проблем сучасності, передусім, у сфері входження України до світового співтовариства та імплементації ефективного зарубіжного досвіду в нашій країні.
           10. Шутак І.  Розвиток теорії та практики юридичної техніки / І. Шутак. – Х. : Право, 2018. – 368 с. – К-2 [34 / Ш95].
            Систематизовано наукові розробки спеціалістів у галузі юридичної техніки та обгрунтовано, що знання системи методів і засобів, професійних юридичних правил і процедур ,які використовуються для забезпечення письмової побудови, конструктивності та досконалості нормативно-правових актів, необхідні для підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизації та розробки проектів нормативно-правових актів.
            11. Яремчук С.  Депутатська діяльність на місцевому рівні / С. Яремчук. – Чернів. : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 296 с. – К-2 [34С1(С2) / Я72].
             У посібнику міститься інформація про депутатську діяльність на місцевому рівні. Проаналізовано статус, основні гарантії і повноваження депутатів місцевих рад. Розглянута діяльність депутатів місцевої ради як представників інтересів територіальної громади.
            12. Lukanov Y.  The Press: How Russia Destroyed Media Freedom in Crimea / Y. Lukanov ; Ред. Т. Печончик; Центр інформації про права людини. – Kyiv : KBC, 2018. – 176 p. – К-2 [Ф3(4Укр) / L96].
              Луканов Ю. Пресувальна машина: як Росія знищувала свободу слова в Криму. — Київ: КБЦ, 2018. англ. мов.
           Ця книга розповідає про згортання свободи слова і переслідування журналістів у Криму після його окупації Російською Федерацією. У виданнізадокументовано свідчення більше двох десятків журналістів, редакторів, власників ЗМІ та представників міжнародних організацій про побиття, пошкодження і вилучення техніки, незаконні затримання, насильницькі зникнення, тортури, погрози, відмови у акредитації, внесення до «чорних списків», відкриття сфабрикованих кримінальних справ, штрафи та інші види тиску і залякування по відношенню до представників ЗМІ в Криму.
            13. Ukrainian Prism: Foreign Policy 2017. – Kyiv, 2018. – 224 р. – К-2 [Ф4(4Укр) / U35].
          Українська призма: Зовнішня політика 2017. англ. мов. 
        Загальна оцінка в 2017 році за реалізацію зовнішньої політики підвищилась. Серед позитивів, які прослідковуються, можна однозначно відзначити активізацію роботи інституцій, які формують та реалізовують зовнішню політику за пріоритетними напрямами. Втім, залишається традиційно низьким рівень стратегічного бачення розвитку зовнішньополітичних напрямів. Тому не дивно, що саме питання стратегічного бачення є одним із головних серед наших рекомендацій.