Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за червень 2018 р.
 
          1. Бесчастний В.  Нариси з міжнародного та зарубіжного трудового права і права соціального забезпечення : Монографія / В. Бесчастний, М. Клемпарський, О. Назимко ; За заг. ред. проф. В. Бесчастного. – Х. : Право, 2017. – 176 с. – К-2 [331.1 / Б40].
             Монографія присвячена аналізу міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду регулювання правових відносин у сфері трудового права та права соціального забезпечення.
 
        2. "Від початку до кінця" оптимізація законодавчого процесу та моніторинг реалізації прийнятих законів. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 149 с. – К-2 [34(С2) / В42].
           Видання є другою частиною дослідницько-прикладного проекту з питань підвищення ефективності процесу прийняття парламентом законодавчих рішень. На основі аналізу пропозицій Місії Європейського Парламенту з оцінки потреб під головуванням П. Кокса та дискусій у рамках програми ЄС "Діалог Жана Моне" задля миру та демократії запропоновано комплексні рекомендації стосовно розробки цілісної Концепції законодавчого процесу "від початку до кінця".
            3. Волковський В.  Політична філософія в Україні ХІХ століття / В. Волковський. – К. : Академперіодика, 2017. – 264 с. – К-2 [32 / В67].
             Книга присвячена аналізові політично-філософської думки України ХХІ ст. із застосуванням методологічних підходів історії ідей, історії понять і слів.Аналіз сфокусовано на слові "суспільність", через багатозначність та концептуальну плідність якого автор підходить до дослідження історії ідеї суспільності.
               4. Захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства : Конвенція Ради Європи. – К. : К.І.С., 2017. – 68 с. – К-2 [34М / З-38].
               Конвенція націлена на запобігання сексуальній експлуатації та сексуальному насильству щодо дітей, які стали жертвами сексуальних злочинів та притягнення винних до відповідальності. Охоплює превентивні заходи; кримінальні правопорушення; заходи безпеки та допомоги дітям-жертвам і їхнім родинам; процедури для розслідування та судового процесу "доброзичливого до дітей".
             5. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами : Відкрита для підпису в Стамбулі (Туреччина)11 травня 2011 р. – К. : К.І.С., 2017. – 80 с. – Проект Ради Європи "Боротьба з насильством щодо жінок та дітей в Україні". – К-2 [34М / К64].
              Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротбу з цим явищами, CETS № 210 (Стамбульська конвенція) є першим юридично зобов'язальним документом по боротьбі з насильством жінок та домашнім насильством в Європі. Документ містить цілий спектр зобов'язань, націлених на запобігання насильству, захист жертв, притягнення винних до відповідальності, реалізацію скоординованої політики і сприяння міжнародному співробітництву.
            6. Корона, або Спадщина Королівства Руського. – К. : Вид-во ТОВ "Українська прес-група", 2017. – 696 с. – (Бібліотека газети "День"; Україна Incognita). – К-2 [9(С2) / К68].
               Книга ставить на меті переосмислити витоки і саму природу української державності. Це - спроба поставити надважливе питання: з якого етапу Україна починає своє "літочислення"?
           7. Крушинський С.  Подання доказів у кримінальному судочинстві України : Монографія / С. Крушинський. – Хмельниц. : Хмельницький університет управління та права, 2017. – 247 с. – К-2 [34С65 / К84].
             Монографію присвячено комплексному аналізу проблем подання доказів у кримінальному судочинстві України.Проаналізовано законодавство України, практику його застосування  та наявні у кримінальній процесуальній докторині  наукові позиції щодо інституту подання доказів у кримінальному провадженні.
            8. Малаков Д.  Київ столітньої давнини / Д. Малаков, А. Прибєга. – К. : Фенікс, 2017. – 320 с.: іл. – К-2 [9(С2) / М18].
             Видання пропонує читачеві екскурсію в місто ХХ століття. Подорож побудована на ретельно підібраній колекції поштівок з краєвидами Києва столітньої давнини.
            9. Надьон В.  Суб'єктивний обов'язок як елемент змісту цивільних правовідносин : Монографія / В. Надьон. – Х. : Право, 2017. – 392 с. – К-2 [34С4 / Н17].
             У монографії розглянуто правову природу суб'єктивного цивільного  обов'язку та розкрито класифікаційні ознаки цієї категорії; виокремлено підстави виникнення, зміни та припинення суб'єктивного цивільного обов'язку; визначено правові заходи, спрямовані на добровільне або примусове виконання суб'єктивного цивільного обов'язку.
           10. Пунда О.  Адміністративно-правова охорона особистих немайнових прав : монографія / О. Пунда. – Ірпінь, 2017. – 542 с. – К-2 [34С4 / П88].
              У монографії комплексно досліджено теоретичні проблеми адміністративно-правової охорони особистих немайнових прав. Визначено природу, різновиди та зміст цих прав. Подано власні теоретичні конструкції, спрямовані на забезпечення чіткості юридичного понятійного апарату.
            11. Розгон О.  Договори у сімейному праві України : Монографія / О. Розгон. – К. : Ін Юре, 2018. – 301 с. – К-2 [34С45 / Р64].
             У монографії комплексно досліджуються теоретичні та практичні проблеми, пов'язані з особливостями вчинення договорів у сфері сімейного права. Відображені сучасні доктрини та концепції у сфері сімейного права. Висвітлено спірні проблеми сімейного права , надані пропозиції щодо вдосконалення законодавства.
 
              12. Сафончик О.  Шлюбні правовідносини в Україні: проблеми теорії і практики : Монографія / О. Сафончик. – О. : Фенікс, 2018. – 378 с. – К-2 [34С45 / С21].
               У монографії на підставі системного узагальнення чинного національного законодавства, юридичної практики та зарубіжного законодавчого досвіду досліджено теоретичні та практичні проблеми виникнення і припинення шлюбно-сімейних правовідносин за законодавством України.
            13. Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії : Національна доповідь / Ред. кол.: С.І.Пирожков, О.М.Майборода, Ю.Ж.Шайгородський та ін.;Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К. : НАН України, 2016. – 284 с. – К-2 [32С(С2) / Ц57].
              Колективна праця присвячена актуальним проблемам суспільно-політичного розвитку в умовах цивілізаційних трансформацій. Авторами здійснено дослідження передумов , стану та перспектив реалізації нового етапу цивілізаційного розвитку України в контексті суспільно-політичних змін, визначено ризики і можливі загрози Українській державі та національній ідентичності.
              14. Цивільний кодекс Галичини. 1797. – Івано-Франків. : Вавилонська бібліотека, 2017. – 272 с. – К-2 [34С4 / Ц58].
               Цивільний кодекс для Галичини (та Бковини) 1797 є першою в історії кодифікацією приватного права в сенсі сучасного логіко-правового вчення. Цим документом закладено основу для наступних праць з кодифікації, що призвело до появи Загального Цивільного кодексу німецьких наслідних земель Австрійської монархії. Це українське видання кодексу є вагомим зверненням до історичного досвіду кодифікації на українських земялх.