Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за березень 2018 р.
 

             1. Аваков А.  Ленин с нами? / А. Аваков. – Х. : Фолио, 2017. – 157 с. – К-2 [32С(С2) / А18].
       После Революции Достоинства, эпохи "ленинопада" и Закона о декоммунизации читатель получает возможность вспомнить прямые цитаты вождя и идеолога коммунизма в СССР и, возможно, по-новому оценить свое отношение к Ленину - как достоверной исторической личности, так и мифу советской пропаганды.
              2. Баймуратов М.  Європейська хартія локальної демократії від "А" до "Я" : Науково-практичний коментар Європейської хартії місцевого самоврядування / М. Баймуратов, Б. Кофман, С. Панасюк. – К. : Ін-т законодавства, 2017. – 274 с. – К-2 [34М / Б18].
         Видання висвітлює правову природу міжнародних стандартів місцевого самоврядування та їх значення в конституційному праві держави. Наведено авторський переклад тексту Європейської хартії місцевого самоврядування, а також зроблено комплексний аналіз якості нормативного (законодавчого) закріплення (відображення) принципів Хартії в законодавстві України.
               3. Барабаш О.  Юридично значуща поведінка людини: загальнотеоретичні аспекти / О. Барабаш. – Л. : ПАІС, 2017. – 416 с. – К-2 [34 / Б24].
          Монографія підготовлена на основі новітніх досягнень юриспруденції та інших гуманітарних наук з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду, сучасної практики.Проаналізовано правомірну та протиправну поведінку як самостійні різновиди, конкретизуючі сутність юридично значущої поведінки.
                   4. Гирич І.  Михайло Грушевський: конструктор української модерної нації / І. Гирич. – К. : Смолоскип, 2016. – 840 с. – К-2 [9(С2) / Г51].
          У книзі знаного грушевськознавця Ігоря Гирича надруковані його найголовніші праці про життя та діяльність великого історика і громадсько-політичного діяча – Михайла Грушевського, написані у 1990-х – 2010-х роках. Наголос у студіях зроблено на суспільно-політичний аспект діяльності історика, його внеску в ідеологію українського руху кінця ХІХ – початку ХХ ст.
                  5. Давидюк М.  Як працює путінська пропаганда / М. Давидюк. – К. : Смолоскип, 2016. – 200 с. – К-2 [002 / Д13].
           На кого розрахована путінська пропаганда та як вона працює; що таке гібридна війна і як це пов’язано з поняттям «русского міра»; хто відповідає за пропаганду на технічному рівні та як саме діє пропагандистська журналістика; хто є союзником Росії в питаннях ідеології та звідки слід чекати небезпеки; нарешті — чи можна протистояти інформаційній війні та якими методами найкраще боротися з гібридним сепаратизмом Кремля. 
                  6. Забезпечення правопорядку в Україні засобами кримінальної юстиції : монографія. – К., 2017. – 372 с. – К-2 [34C5 / З-12].
          Висвітлено теоретичні та практичні питання забезпечення правопорядку в Україні засобами кримінальної юстиції. Розглянуто проблеми забезпечення правопорядку шляхом криміналізації та декриміналізації суспільно небезпечних діянь, кримінально-правової охорони права людини на недоторканість приватного життя.
       7. Іванова Л.  Національна ідентичність і державницька ідея в Україні (остання чверть ХVIII- 60-і рр. ХІХ ст.) : Історичні розвідки / Л. Іванова. – К. : Фенікс, 2017. – 368 с.: іл. – К-2 [9(С2) / І-20].
           У цьому виданні на основі широкого кола архівних та друкованих джерел реконструйовано складні процеси — етапи, тенденції, розвиток, форми, персонали українського національного відродження з акцентом на протистояння російській імперській ідеології та польсько-шляхетській державницькій концепції. На сторінках книги відтворено український контекст та загальне тло, на якому розгорталась творча діяльність та політичні практики видатних українських інтелектуалів М. Максимовича, М. Костомарова, М. Драгоманова, В. Антоновича, В. Гнилосирова, А. Шиманова, В. Лободи та інших діячів, які стали на захист української цивілізаційної ідентичності в мовно-культурному просторі й політичному поступі.
              8. Квітка С.  Державне управління формуванням партнерських відносин між владою та бізнесом в умовах соціальних перетворень : монографія / С. Квітка. – Д. : ГРАНІ, 2017. – 2017. – К-2 [34С3 / К32].
         Визначено особливості політичного впливу бізнесу на державу й суспільство в країнах розвинутої демократії і в умовах системної трансформації в Україні. Комплексно розглянуті теоретичні підходи до обгрунтування місця бізнесу в сучасному демократичному суспільстві, особливості його партнерства з публічною владою та громадянським суспільством.
            9. Отрош М.  Місце і роль католицької церкви у міжнародному правопорядку : Монографія / М. Отрош. – К.,О. : Фенікс, 2017. – 596 с. – К-2 [293 / О-86].
          Проаналізовано місце і роль Католицької церкви у міжнародному правопорядку від перших століть християнства до ІІ Ватіканського собору і в післясоборний період. Висвітлено правову природу Католицької церкви та її міжнародно-правову доктрину. 
              10. Почепцов Г.  Від покемонів до гібридних війн: нові комунікативні технології ХХІ століття / Г. Почепцов. – К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2017. – 260 с. – К-2 [002 / П65].
          Нова книга Георгія Почепцова присвячена гібридно-інформаційним війнам. Повернення старого світу не буде й не може бути. Наш світ змінюється швидше, ніж ми самі. Його роблять інакшим нові технології – насамперед такі інформаційно-комунікативні, як інтернет. Якщо старі технології вибудовували вертикаль влади або релігії, де голос знизу не міг бути почутим нагорі, то сучасні технології дають право бути почутими усім. Це створює досить серйозне випробування для влади, адже вона звикла, що чути мають тільки її. Але ми також хочемо бути почутими.
               11. Пунда О.  Адміністративно-правова охорона особистих немайнових прав : монографія / О. Пунда. – Ірпінь, 2017. – 542 с. – К-2 [34С(С2) / П88].
        У монографії комплексно досліджено теоретичні проблеми адміністративно-правової охорони особистих немайнових прав. Визначено природу, різновиди та зміст цих прав. Подано власні теоретичні конструкції, спрямовані на забезпечення чіткості юридичного понятійного апарату.
               12. Роль громадянського суспільства у формуванні державної етнонаціональної політики єдності у багатонаціональному Закарпатті: конституційно-правовий аспект : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18-19 травня 2017 року, м. Ужгород, Закарпатська обл. Україна. – Ужгород, 2017. – 240 с. – К-2 [34С(С2) / Р68].
           У збірнику представлені матеріали доповідей, виступів та повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції "Роль громадянського суспільства у формуванні державної етнонаціональної політики єдності у багатонаціональному Закарпатті: конституційно-правовий аспект".
                13. Світ про Україну та українців / Упор. В. Кирилич. – К. : Смолоскип, 2016. – 456 с. – К-2 [9(С2) / С24].
          Зміст книги «Світ про Україну та українців» складають заяви, коментарі, витяги з документів, роздуми про Україну та українців державних діячів, політиків, дипломатів, представників міжнародних організацій, учених, письменників і митців іноземних країн, а також – духовенства різних церков. Окремим компонентом видання є стислі повідомлення іноземної періодики про Україну та фотоілюстративний матеріал.
                  14. Шаповал В.  Феномен конституційного права / В. Шаповал. – К. : Ін-т законодавства, 2017. – 423 с. – К-2 [34С(С2) / Ш24].
            Запропоновано аналіз конституційно-правового регулювання в Україні у контексті теорії і практики світового конституціоналізму. Розглянуто доктринальні питання змісту та форм конституційного права загалом і Конституції (Основного Закону) як головного джерела цієї галузі.
               15. Шатіло В.  Теоретичні проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний і світовий досвід) / В. Шатіло. – К. : Юридична думка, 2017. – 364 с. – К-2 [34С(С2) / Ш28].
             Висвітлюються концептуальні проблеми теорії конституційного механізму державної влади. Показано генезу становлення наукових знань про механізм державної влади у вітчизняній та зарубіжній політико-правовійдумці.Розкривається конституційно-правова природа механізму державної влади як інституту сучасного конституційного права.