Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за січень 2018 р.
 
  1. Власюк О.  Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни / О. Власюк, С. Кононенко. – К. : НІСД, 2017. – 304 с. – К-2 [32С(С2) / В58]. 
              Виокремлено й витлумачено актуальні теоретико-методологічні та пов'язані з ними ідеологічні питання подальшої розбудови системи національної безпеки України за умов зовнішньої агресії і втрати частини території держави.
    2. Горбулін В. Хроніки передбачень: 2006 -2017 /В. Горбулін. – Х.: Фоліо, 2017. – 255 с.
        Автор конструює архітектоніку найновітнішої історії світу і водночас з високою журналістською майстерністю проводить цікаві історичні паралелі, створюючи дизайн майбуття.
   3. Донцов Д. Ідеологія. Націоналізм. Незримі скрижалі Кобзаря. Маса і провід. Дух отари і дух просвітництва / Д. Донцов ;Упоряд.Ю.П.Винничук. – Х. : Фоліо, 2017. – 571 с. – К-2 [1МИ3 / Д67].
          Книга українського ідеолога Дмитра Донцова посідає особливе місце в історії політичної думки ХХ століття, оскільки вилущують з нас почуття меншовартості, формують патріотизм і тлумачать усі історичні помилки.
    4. Единбурзький погляд на історію демократії від давніх часів до майбутніх можливостей / За ред. Б.Айзехена., С.Стоквелла; Пер. з англ. Р.Машкової, О.Хоменко. – Х. : Фоліо, 2017. – 639 с. – К-2 [32 / Е33].    Наукова праця присвячена історії поширення та згортання демократії в історичній та порівняльній перспективі. Вона увібрала в себе результати досліджень демократичних практик у різні епохи та у різних куточках світу.
     5. Журавльова Г.  Принцип рівності та заборони дискримінації у конституційному праві : Монографія / Г. Журавльова. – Запоріжжя : Статус, 2017. – 324 с. – К-2 [34С(С2) / Ж91].
        Монографія присвячена аналізу забезпечення принципу рівності та заборони дискримінації  у конституційному праві, дослідженню витоків, еволюції та сучасних тенденцій розвитку принципу рівності та заборони дискримінації, формальних та змістовних аспектів цього принципу, розкрито окремі аспекти заборони дискримінації та доктрини стверджувальних дій держав. У монографії запропоновано конкретні шляхи вдосконалення законодавства та практики його реалізації.
     6. Калакура В.  Міжнародне сімейне право: принципи та особливості колізійного і уніфікаційного регулювання : Монографія / В. Калакура. – К. : Алерта, 2017. – 434 с. – К-2 [34М / К46].
        У монографії досліджено теоретичне підгрунтя правового регулювання в міжнародному сімейному праві; принципи міжнародного сімейного права, загальні засади та проблеми застосування колізійних норм; з'ясовано особливості колізійного регулювання окремих видів сімейних відносин в українському та іноземному  законодавстві. Обгрунтовано та сформульовано рекомендації щодо удосконалення національного та уніфікаційного регулювання в міжнародному сімейному праві.
     7. Коваленко Т.  Реалізація принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні: проблеми законодавчого забезпечення : Монографія / Т. Коваленко. – К. : Правова Єдність, 2017. – 672 с. – К-2 [333:34 / К 56].
        У монографії обгрунтовано методологічні основи законодавчого забезпечення реалізації принципу законності крізь призму юридичних дефектів у механізмі правового регулювання земельних відносин в Україні.
      8. Проект "Україна". Галичина та Волинь у складі міжвоєнної Польщі / В.Вісин, Р.Голик, В.Голубко та ін.;Авт.-упоряд. М.Р.Литвин. – Х. : Фоліо, 2017. – 444 с.: іл. – К-2 [9(С2) / П79]. 
        Книга присвячена роздумам істориків про суспільно-політичне й культурно-освітнє життя Галичини і Волині між двома світовими війнами, під польською займанщиною, в часи українсько-польських протистоянь - від війни 1918-1919 років до Волинської трагедії 1943-го, в ході яких гинули як поляки, так і українці.
     9. Проект "Україна". Повстання Війська Запорозького 1630 року : Документи і матеріали / Упоряд., передм., прим. Т.Ковальця. – К. : ВІК, 2017. – 352 с.:іл. – К-2 [9(С2)13 / П79]. 
       У збірнику вміщено археографічні публікації історичних документів та матеріалів, які стосуються козацького повстання під керівництвом Тараса Федоровича та Тараса Бута. До видання увійшли різноманітні джерела: акти, кореспонденція, свідчення очевидців, матеріали сеймиків та сейму Речі Посполитої, літописні згадки, присвячені цьому козацькому виступі, та інші матеріали.
     10. Системна криза міжнародної безпеки: Близькосхідно-Чорноморський простір : аналіт. доп. / О. О. Резнікова, А. О. Місюра, С. В. Дрьомов,К. Є. Войтовський. – К. : НІСД, 2016. – 52 c. – (Національна безпека, вип. 12). – К-2 [34С33 / С40].
       Досліджено міжнародний досвід застосування силових і ненасильницьких методів урегулювання сепаратистських конфліктів, а також досвід використання міжнародних форматів для врегулювання збройних сепаратистських конфліктів. Здійснено аналіз ефективності застосування окремих методів і способів протидії сепаратизму. Визначено сутність сепаратистського конфлікту на Донбасі як елемента гібридної війни, яка ведеться Російською Федерацією проти України. Запропоновано шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі з урахуванням способіві методів, які підтвердили на практиці свою ефективність.
       11. Стаканов Р.Д.  Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : Монографія / Р. Д. Стаканов. – Ужгород, 2017. – 550 с. – К-2 [33И / С77]. 
       У монографії вперше проведено комплексне дослідження регіонального регулювання міжнародної трудової міграції в умовах формування глобального ринку праці.
      12. Стрєльцова О.  Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія і практика : Монографія / О. Стрєльцова ; За наук. ред. О.В.Марцеляка. – К. : Алерта, 2017. – 532 с. – К-2 [34С(С2) / С84].
       У монографії досліджено теоретичні та прикладні аспекти конституціалізації процесу асоціації України з ЄС. Визначено сутнісні риси конституціоналізації національної правової системи та проаналізовано наднаціональний вимір процесів конституціоналізації на прикладі правопорядку ЄС.
       13. Туліна Е.  Правові засади використання рослинного світу : Монографія / Е. Туліна. – Х. : Право, 2017. – 216 с. – К-2 [333:34 / Т82].
       Монографія присвячена дослідженню становлення й розвитку такого інституту екологічного права, як інститут права використання рослинного світу. У роботі проаналізовано: поняття, форми й види використання рослинного світу, суб'єкти правовідносин у сфері використання, їх права й обов'язки, підстави й порядок виникнення, зміни та припинення правових відносин у цій царині.