Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за листопад 2017 р.
 
   1. А як у них? Світові парламентські практики / Н. Бабинська, А. Константинівська, О. Рибій, А. Бондарчук ; Ред. А.Бондар; Упоряд. О.Неберикут. – К., 2016. – 80 с. – К-2 [34И / А11]
            Громадянська мережа ОПОРА пропонує вам подорож парламентами світу. Ми зібрали парламентські практики з різних куточків планети. Вони дозволять вам дослідити, як голосують члени парламенту, як звітують, як обираються, як спілкуються з виборцями, а також багато іншої цікавої інформації. Десь парламентері більшість часу проводять в округах, десь голосують вигуками, десь їм заборонено переходити з фракції у фракцію, а десь – користуватись важким та насиченим ароматом парфумів. Парламенти світу такі ж різноманітні, як і країни. І практики, які вони використовують під час законотворення, роботи з виборцями тощо варто знати, аби враховувати найкращий досвід. 
  2. Базов О.  Юрисдикція Європейського суду з прав людини: доктрина та практика : Монографія / О. Базов. – К., 2017. – 424 с. – К-2 [34М / Б17].
            У монографії досліджуються актуальні питання юрисдикції Європейського суду з прав людини. Юрисдикція ЄСПЛ розглядається як система компептенційних повноважень цього Суду та процесуальних форм її реалізації.
  3. Джунь В.  Соціологія конституційного права : Монографія. Кн. перша : Теоретико-методологічні основи / В. Джунь. – К., 2015. – 379 с. – К-2 [301(С2) / Д42].
           Нині українські правознавці лише констатують недоліки конституційного механізму без ґрунтовного аналізу причин його соціальної неадекватності. В Україні до цього часу практика запозичення із зарубіжного досвіду доктринальних та регулятивних елементів конституціоналізму грунтувалася, фактично, на методі спроб і помилок. Тому й не дивно, що в нашій країні постійно «буксують» конституційні реформи або дають зовсім неочікуваний для її творців соціально-політичний результат.Робота автора є першою спробою системно поєднати теоретико-методологічний апарат соціології та юриспруденції для всебічного пізнання конституційно-правових реалій та дійсно наукового прогнозування в конституцієзнавстві.
     4. Здоров А.  Український Жовтень: Робітничо-селянська революція в Україні (листопад 1917 - лютий 1918 р.р.) : Монографія / А. Здоров. – О. : "Астропринт", 2007. – 272 с. – К-2 [9(С2)21 / З-46].
          Хто встановив в Україні вперше Радянську владу: російські більшовики чи українські робітники й селяни? Чи була в Україні соціалістична революція? Чому більшовизм переміг на початку 1918 р. Українську Центральну Раду, яка ще влітку 1917 р. спиралася на підтримку півтора мільйонів українських солдатів? Усі ці питання автор розглядає на основі широкого спектру історичних джерел (спогади, опубліковані та архівні документи, статистичні дані).
 5. Ліпкан В.  Сутність і порядок вирішення службових спорів / В. Ліпкан, О. Мовчун ; В. Ліпкан,О. Г. Мовчун / за заг. ред. В. А. Ліпкана. – К., 2017. – 312 с. – К-2 [34С3 / Л61].
         Монографію присвячено дослідженню сутності та порядку вирішення службових спорів. Висвітлено сутність публічно-службових відносин, визначено їх місце в предметі адміністративного права. Сформульовано поняття службового спору, розкрито його сутність, здійснено класифікацію таких спорів, охарактеризовано суб'єктів службового спору, визначено його предмет та підстави. Окремо розкрито вирішення службових спорів без звернення до суду (позасудовий порядок), також охарактеризовано процес вирішення службовихспорів в порядку адміністративного судочинства. Вироблено конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення вирішення службових спорів в адміністративному праві. 
 6. Лученко Д.  Механізм оскарження в адміністративному праві / Д. Лученко. – Х. : Право, 2017. – 440 с. – К-2 [34С3 / Л87].
        Досліджено механізм оскарження як спосіб захисту прав і законних інтересів приватних осіб у відносинах із суб"єктами публічно-владних повноважень. Охарактерізовано європейські стандартиоскарження, висвітлено досвід реформування і розвитку законодавства про судове й адміністративне оскарження в пострадянських країнах.
 7. Марчук Є.  На шляху до НАТО / Є. Марчук. – К. : Київ-Париж-Дакар, 2016. – 608 с. – К-2 [327 / М30].
         Автор пропонованої увазі публіки книги – український державний і політичний діяч Євген Марчук, один з чільних політичних діячів України, котрі послідовно борються за втілення євроінтеграційного курсу України. Книга містить публікації в ЗМІ щодо можливого вступу України до НАТО  за період з 1999 по 2016-й роки..
 8. Національне зібрання Норвегії. – Oslo : Адміністрація Стортинга, 2015. – 35 с. – К-2 [34И(И4)(Нор) / Н35].
         Мета цієї брошури - розповісти про завдання та регламент роботи Стортинга. Наша демократія ґрунтується на участі нас усіх у суспільному житті. Протягом останніх років ми спостерігаємо, що менше людей проявляє політичну активність та користується своїм правом голосу. Тому важливо сприяти усвідомленню нашої демократичної форми правління. З тим, щоб брати участь в управлінні, здійснювати вплив, необхідно знати, як це робити. Сподіваємось, що ця брошура дасть відповіді на ті запитання, які людина, що цікавиться політикою, задає собі про завдання і форми роботи Стортинга.
 9. Панова А.  Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні : Монографія / А. Панова. – Х. : Право, 2017. – 256 c. – К-2 [34С65 / П16]
          У роботі досліджено актуальні питання теорії і практики визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні. Зокрема, підстави, процесуальний порядок та правові наслідки визнання доказів недопустимими. Проаналізовані правові позиції Європейського суду з прав людини, а також зроблено узагальнення правозастосовної практики щодо підстав, порядку та правових наслідків визнання доказів недопустимими. Здійснено порівняльно-правове дослідження процесуального порядку визнання доказів недопустимими, сформульовано низку науково обґрунтованих висновків та пропозицій, спрямованих на удосконалення його чинного правового регулювання.. 
 10. Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П. Гай-Нижник. – К. : "МП Леся", 2016. – 348 с. – Видано за рахунок коштів Благодійного фонду ім. Івана Григоровича Лозового. – К-2 [9(С2) / Р75].
        У пропонованому збірнику містяться матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення», яка відбулася 2016 року в Києві. Автори статтей виклали власний погляд на історичні витоки та паралелі російської агресії проти України, дали наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували російсько-українську війну, що розпочалася в 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України.
 11. Світова гібридна війна: український фронт / В.Горбулін. – К. : НІСД, 2017. – 496 c. – К-2 [327 / С24].
         У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібр идної війни в пер спективі р осійської агр есії пр оти Укр аїни. Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен – як новітній вид глобального протистояння. Детально розглянуто причини та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному. Аналізуються локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими напрямами. Зроблено загальний висновок про доведення Україною своєї спроможності як держави, що відстоює свій суверенітет у боротьбі з агресором.
 12. Трохимчук С.  Вічна українська революція : До 100-ліття Української національної революції / С. Трохимчук. – Л., 2017. – 78 с. – К-2 [9(С2)21 / Т76].
         У збірнику розміщені публікації автора, присвячені Українській революції, висвітленню її генези та історії, питанням загальнонаціонального відзначення її столітнього ювілею.
 13. The World Hybrid War: Ukrainian Forefront / Horbulin V. – Kharkiv : Folio, 2017. – 158 p. – К-2 [327 / T44]. 
         Світова гібридна війна: український фронт / В.Горбулін. Англ. мовою
 
 14. Ukraine in Figures in 2016 : Statistical Publication / Ed. O.Osaulenko; State Statistics Service Ukraine. – К. : Avgust Trade, 2017. – 239 p. – К-2 [У9(4Укр) / U - 35].
       Україна у цифрах 2015: короткий статистичний довідник. Англ. мовою
 15. White book - 2016. The frmed forces of Ukraine. Rusnak I. / Ministry of Defence of Ukraine. – Kyiv, 2017. – 111 p. – К-2 [355С(С2) / W63].
         Біла книга 2016. Збройні сили України : Щорічник / Голова робочої групи І.Руснак; Міністерство оборони України. - К. : Вид-во "Преса України", 2017. - 112 с. - Дванадцяте видання щорічника "Біла книга -2016. Збройні сили" присвячене питанням реформування Збройних Сил України. У виданні висвітлюються поточний стан Збройних сил та головні напрями подальшого військового будівництва.Англ. мовою.