Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за липень-серпень 2017 р.
 

        
        1.Авдєєнко В.  Проект "Україна". Київський патерик.17 непростих питань української історії. / В. Авдєєнко ; Пер. з рос. О.Концевич. – Х. : Час читати, 2016. – 219 с. – К-2 [9(С2) / А19].
         
Ким насправді були літописні поляки? Хто автор "Слова о полку Ігоревім"? Куди поділися хазари і звідки взялися козаки? Про все це - і не тільки - докладно в книзі Віктора Авдєєнка.


     
        2.Барікова А.  Електронна держава: нова ефективність урядування : Монографія / А. Барікова. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 224 с. – К-2 [34С3 / Б24].
       
   Книгу присвячено актуальним питанням реформування інформаційної сфери в Україні з огляду на процеси євроінтеграції, а саме: електронній демократії та електронному урядуванню. У праці використано зарубіжний досвід правової регламентації функціонування електронного урядування та електронної демократії, публічного управління у сфері обігу та охорони інформації.      
        3.В'ятрович В.  За лаштунками "Волині-43" / В. В'ятрович. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 304 c. – К-2 [9(С2) / В99].
         
Протистояння між поляками і українцями в 1942-1947 роках під час та після Другої світової війни на території сучасної Західної України та Східної Польщі - Холмщини, Волині, Галичини, Закерзоння- автор розкриває завдяки невідомим раніше документам української та польскої армій, звітам німецької окупаційної влади та радянських партизан.    
          4.Гуржій О.І.  Гетьманська Україна. 1676-1764 / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Арій, 2016. – 320 c.: іл. – ((Таємниці історії)). – К-2 [9(С2) / Г95].
          
У книзі висвітлюється перебіг подій на території України (у межах сучасного політико-адміністративного устрою) , які мали місце протягом останньої чверті ХVII- середини 60-х років ХVIII ст., тобто про періоди гетьманування І.Мазепи та К.Розумовського.

  

       
         5.Кульгінський Є.  Розвиток державного управління системою охорони суспільного здоров'я України в контексті європейської інтеграції : Монографія / Є. Кульгінський. – К. : СТ-ДРУК, 2016. – 396 с. – К-2 [610(С2) / К90].
          
У монографії актуалізовані питання сприяння благополуччю, здоров"ю й скороченню нерівності в охороні здоров"я в процес формування всіх політичних рішень.Розкрито сутність формування нової соціальної парадигми в державному управлінні охороною здоров"я та розглянуто розвиток державного управління системою суспільного здоров"я України в контексті Європейської інтеграції.

 


     
         6.Міжнародна термінологія у сфері міграції : Українсько-англійськиий тлумачний словник / Посилення управління міграційними процесами та співпраці з питань реадмісії у Східній Європі (MIGREGO). – К. : БЛАНК-ПРЕС, 2015. – 100 с. – К-2 [312(С2)(03) / М58].
           
У словнику представлені основні тлумачення основних термінів і понять, найбільш часто вживаних на міжнародному рівні в роботі міграційних органів.

     
          7.Наш Крим: неросійські історії українського півострова : Зб. ст. / Український інститут національної пам'яті; Упоряд. С.Громенко. – К. : К.І.С., 2016. – 315 с. – К-2 [9(С2) / Н37].
         
Збірник української історичної публіцистики прагнуть показати минуле острова у всій його складності та різноманітності на основі матеріалів, які охоплюють період від становлення Кримського ханства і до відновлення української незалежності у 1991 році.

      
          8.Пірен М.  Європейські цінності - детермінанта змін в сучасній Україні : Навч. посібник-практикум / М. Пірен. – Чернів. : Друк-Арт, 2016. – 256 с. – К-2 [327 / П33].
         
У навчальному посібнику-практикуму розглянуто сутність європейських цінностей як базової основи суспільно-політичних змін демократичного характеру. Головну увагу приділено перезавантаженню мислення політико-владної еліти України усіх рівнів на компетентнісний підхід до самоосвіти щодо утвердження нового демократичного врядування.

  
          9.Проект "Україна". Австрійська Галичина / Упоряд. М.Литвин. – Х. : Час читати, 2016. – 410  с.: іл. – К-2 [9(С2) / П79].
         
Книга - публікації істориків, географів, літературознавців, письменників і публіцистів про час і простір підавстрійської Галичини від кінця ХVIII до Першої світової війни, розпаду Дунайської монархії.

      

      
         10.Реєнт О.  Україна в імперську добу (ХІХ - початок ХХ ст.) / О. Реєнт. – К. : Арій, 2016. – 320 с.: іл. – ((Таємниці історії)). – К-2 [9(С2)1 / Р33].
         
У монографі досліджуються сторінки історії України у складі двох імперій ХІХ поч. ХХ століття. Головну увагу приділено аналізу тогочасного становища українських земель в Австрійській і Російській імперіях.

    
          11.Реєнт О.П.  Українські визвольні змагання 1917-1921 років / О. П. Реєнт. – К. : Арій, 2016. – 280 с. – (Таємниці історії). – К-2 [9(С2)2 / Р31].
        
Автор висвітлює добу українських визвольних змагань початку ХХ століття, створення національних урядів, існування Української Народної Республіки часів Центральної Ради й Директорії, Української гетьманської держави та Західноукраїнської Народної Республіки.

       
          12.Самбір О.Є.  Суброгація в цивільному праві України : Монографія / О. Є. Самбір ; за наук. ред. Р.О.Стефанчука. – Хмельниц. : ФОП Мельник А.А., 2016. – 160 с. – К-2 [34С4 / С17].
       
   Монографія присвячена визначенню сутності поняття, підстави суброгації, її ознак та особливостей цивільно-правового регулювання на основі досвіду наукових досліджень, правового закріплення та правозастосовного захисту у вітчизняній правовій дійсності та інших системах приватного права..


       
           13.Світова гібридна війна: український фронт. – К. : НІСД, 2017. – 496 c. – К-2 [327 / С24].
           
У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібр идної війни в пер спективі р осійської агр есії пр оти Укр аїни. Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен – як новітній вид глобального протистояння. Детально розглянуто причини та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному. Аналізуються локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими напрямами. Зроблено загальний висновок про доведення Україною своєї спроможності як держави, що відстоює свій суверенітет у боротьбі з агресором.  – http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/HW_druk_fin+site_changed.pdf.


       
          14.Сковорода В.  Повна академічна збірка творів / В. Сковорода ; За ред. проф. Л.Ушкалова. – Х. : Майдан, 2016. – 1400 с. – К-2 [1ФС(С2) / С44].
            Ця книга - перше видання творів великого українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722-1794), здійснене в належному академічному форматі. Воно стає цінним джерелом для філософів, літературознавців, мовознавців, культурологів, педагогів та інших фахівців, які вивчають творчість Сковороди.


     
          15.Смолій В.А.  Українська національна революція XVII ст. (1648 - 1676 рр.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Арій, 2016. – 480 c.: іл. – (Таємниці історії). – К-2 [9(С2) / С51].
     
    На грунтовній джерельній  базі та з урахуванням досягнень вітчизняної та зарубіжної думки зроблено спробу представити феномен Української революції ХVІІ ст. в сукупності та взаємодії його політичних, соціальних, економічних і ментально-свідомісних складових, а також показати її роль і місце в українській  та європейській історії.