Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за березень 2017 р.
 
          1. Державне бюджетування в Україні: сутність та основні детермінанти / З. Варналій, К. Коваленко, С. Онищенко, І. Савич ; за ред. З.С. Варналія. – К. : Знання України, 2016. – 395 с. – К-2 [336.1(С2) / Д36]. 
         У монографії досліджено теоретичні засади та практичні аспекти державного бюджетування.
      2. Канигін Ю. Людина та суспільство в історичному вимірі (Системна історіографія) / Ю. Канигін, В. Кушерець. – К. : Знання України, 2017. – 323 с. – К-2 [9(С2) / К19]. 
         Відповіді на складні історичні питання та про розвиток всесвіту, а також про роль України в історії читач знайде у цій книзі.
        3. Капінус Р. Акти глав держав як джерела адміністративного права : моногр. / Р. Капінус. – К. : Юридична думка, 2016. – 180 с. – К-2 [34С3 / К20]. 
       Монографія присвячується актуальним проблемам теорії та практики актів глав держав у сфері адміністративного права.
        4. Книга пам'яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули, захищаючи суверенітет, територіальні цілісність та недоторканість України. Кн. 1. : Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська та Закарпатська області / М-во оборони України, Нац. військово-іст. музей України ; заг. ред., упоряд. Я. Тинченко. – К. : Лат & К,, 2016. – 392 с. – К-2 [355С(С2) / К53]. 
           Видання підготовлено за ініціативи Міністерства оборони з метою збереження пам"яті про військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на Сході нашої держави впродовж 2014-2016 року (дані про загиблих внесено станом на 1 травня 2016 року). До 1-го тому видання увійшла інформація про загиблих з Вінницької, Волинської , Дніпропетровської , Донецької, Житомирської, Закарпатської області.
        5. Кот О. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : моногр. / О. Кот. – К. : Алерта, 2017. – 494 с. – К-2 [34С4 / К73].  
             Представлена монографія є спробою проведення системного аналізу засад здійснення та захисту суб"єктивних цивільних прав з метою формування цілісного уявлення про ці категорії в науці цивільного права.
       6. Попова Т. Стратегічні комунікації / Т. Попова, В. Ліпкан. – К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2016. – 416 с. – К-2 [002(С2) / П58]. 
         Словник є першим в Україні виданням, в якому розглядається з позицій системного підходу та сучаних інформаціологічних та комунікативних стратегій феномен стратегіних комунікацій. 
       7. Правовий захист викривачів / За заг.ред. Нестеренко О.В., Шостко О.Ю. – Х. : Права людини, 2016. – 94 с. – К-2 [34С(С2) / П68]. 
         У виданні представлено правовий захист викривачів.
        8. Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 року. – К. : Нац. акад. прокуратури України, 2016. – 148 с. – К-2 [34С(С2) / П78]. 
        У збірнику вміщено виступи і тези учасників круглого столу "Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців , а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення АТО".
         9. Розумний М. Виклики національного самовизначення / М. Розумний ; Передмова Володимир Павлович Горбулін. – К. : Видавництво Національного інституту стратегічних досліджень, 2016. – 196 с. – К-2 [32С(С2) / Р65]. 
         Національне самовизначення тлумачиться як складний процес самоорганізації спільноти, що стала на шлях модернізації. Цей процес включає в себе націоналізацію колективної свідомості, демократизацію політичного життя та інтеграцію в існуючі міжнародні зв’язки і комунікації. Кожне з цих завдань вимагає від національних лідерів та еліт інноваційного підходу, волі та унікальних інтелектуальних рішень. Деякі з таких ідей та рішень пропонуються автором для публічного обговорення та апробації. В основу книги лягли авторські публікації в періодичних виданнях та фахових наукових виданнях. Книга адресована людям з активною громадянською позицією, а також науковцям гуманітарних та суспільствознавчих спеціальностей.
       10. Романюк Я. Застосування цивільно-правових норм у цивільному судочинстві України (питання теорії і практики) : моногр. / Я. Романюк. – К. : Ін Юре, 2016. – 536 с. – К-2 [34С64 / Р69]. 
        Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних питань застосування цивільно-правових норм у цивільному судочинстві.
      11. Рубащенко М. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України : моногр. / М. Рубащенко. – Х. : Право, 2016. – 286 с. – К-2 [34С5 / Р82]. У монографії досліджено проблеми кримінальної відповідальності за посягнення на територіальну цілісність і недоторканість України.
        12. Усенко П. З "новоросійського" плацдарму (приукраїнська акваторія Великої війни: Чорне море, 1914-1917) / П. Усенко ; Ін-т історії НАН України. – К., 2016. – 194 с. – К-2 [9(С2)176 / У74]. 
         Видання адресовано зацікавленим мариністикою читачам, насамперед дослідникам Південої (Полуденної) України.
         13. Херпен М.Х.В. Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна: незасвоєні уроки минулого / М. Х. Херпен. – Х. : Віват, 2016. – 304 с. – К-2 [327 / Х39]. 
        Книжка "Війни Путіна" - це глибокий аналіз воєнних подій у Чечні, Грузії та України, що  забрали тисячі життів.
        14. Хотинська-Нор О. Теорія і практика судової реформи в Україні : Монографія / О. Хотинська-Нор. – К. : Алерта, 2016. – 428 с. – К-2 [34С6 / С89]. 
         У монографії досліджено теоретико-правові та практичні аспекти реалізації судової реформи в Україні. З'ясовано сутність реформаторських процесів у судовій системі, закономірності перебігу судової реформи, її роль у формуванні громадянського суспільства.
       15. Шандра В. Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVIII початок- ХХ ст.) / В. Шандра. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2016. – 344 с. – К-2 [34С(С2)(09) / Ш20].   
        З"ясовуються роль і місце соціально-історичних форм самоврядування, що їх продемонстрували станові органи влади українського міста - цехові, ремісничі та міщанські управи.