Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Профіль комплектування документного фонду 
Бібліотеки Верховної Ради України (БВРУ)
 

I. Загальні положення

Профіль комплектування документного фонду БВРУ визначається статусом цього фонду, як науково-інформаційної основи діяльності Верховної Ради України. 
    Профіль комплектування документного фонду БВРУ реґламентується: 

1) Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, відповідними постановами Кабінету Міністрів України; 

2) правилами, інструкціями, розпорядженнями та рекомендаціями Міністерства культури і мистецтв України з питань організації роботи бібліотек, формування та збереження бібліотечних фондів; 

3) державними стандартами України з питань бібліотечної та архівної справи, які визначають видову структуру документів відповідних галузей. 

Профіль комплектування документного фонду БВРУ – основний документ, який відображає політику комплектування фонду, принципи комплектування, критерії відбору документів, види і типи комплектуючих документів, є системою документного потоку документного фонду БВРУ. 

Політика комплектування фонду визначається Законами України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (від 20 липня 2000 р.), “Про державну таємницю” (від 21 січня 1994 р.), “Про інформацію” (від 2 жовтня 1992 р.), "Про обов'язковий примірник документів" (від 9 квітня 1999 р.)

Основними принципами комплектування документного фонду БВРУ є селективність (відбір) комплектуючих документів, конгруентність (вичерпність) відбору документів в межах предметно-тематичної класифікації (предметно-тематичного рубрикатора), систематичність поповнення фонду документами відповідної тематики, використання всіх джерел комплектування та докомплектування. 

    Критеріями відбору документів визначені наступні: 

1) цінність (перевага одного документа над іншим відповідно до ознак, статусу документного фонду БВРУ); 
2) профільність (тематична відповідність того чи іншого документа). 

Видова та типова структура документів  визначена згідно "ДСТУ 30.17-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення", "ДСТУ 27.32-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення", "ГОСТ 13.1.105-91. Микрофиши. Типы" та інших інструктивно-методичних матеріалів з бібліотекознавства та архівної справи. 

Профіль комплектування документного фонду БВРУ є робочим документом. До положень профілю можуть вноситись доповнення та поправки в залежності від змін, які відбуваються в структурі документного фонду. 

II. Тематика комплектування

    Тематику комплектування документного фонду БВРУ складають наступні розділи знань: 

1) суспільні і гуманітарні науки:
– суспільні науки в цілому, 
– соціологія, 
– статистика, 
– демографія, 
– історія, історичні науки, 
– економіка, економічні науки, 
– політика, політичні науки, 
– право, юридичні науки (в т.ч. історія парламентаризму), 
– культура, наука, освіта, 
– філософія, 
– психологія, 
– інші підрозділи суспільних і гуманітарних наук;
2) документи універсального змісту; 

3) документи з інших галузей знань, що відповідають профілю діяльності парламентських комітетів та структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України; 

4) документи з галузей знань у відповідності до завдань функціонування та розвитку документного фонду БВРУ. 

III.  Види комплектування

    Видами комплектування документного фонду БВРУ визначені наступні: 

    1) поточне комплектування; 
    2) ретроспективне комплектування; 
    3) рекомплектування.
IV.  Джерела комплектування

Джерелами комплектування документного фонду БВРУ визначені такі: 

1) обов’язковий примірник документів України; 
2) купівля; 
3) передплата на вітчизняні і зарубіжні періодичні та продовжувані видання; 
4) обмін документами з іншими бібліотечними установами України та зарубіжжя; 
5) дари окремих осіб; 
6) дари установ, громадських та політичних об’єднань; 
7) дари авторів, видавців, інших виробників документів; 
8) бази даних документів, представлених у глобальній мережі Інтернет; 
9) копіювання документів.
V. Мова та місце виходу в світ документів для комплектування

Документний фонд БВРУ комплектується документами незалежно від мови та місця виходу в світ документа. 

VI.  Кількісний склад документів для комплектування

Документний фонд БВРУ комплектується одним примірником документу, окрім: 

1) офіційних документів (2  прим.)
 
VII.   Видовий склад документів для комплектування
Видовий склад документів для комплектування документного фонду БВРУ складають: 
1) видання (твори друку), їх копії та відбитки з видань; 
2) машинозчитувані документи. 
VIII. Комплектування виданнями (творами друку)

    8.1. Комплектування документного фонду БВРУ здійснюється наступними видами видань (творами друку): 
    1)   відповідно до цільового призначення: 

– офіційними (законами, указами, постановами, розпорядженнями, рішеннями, програмами, інструкціями), 
– науковими (монографіями, авторефератами дисертацій, тезами доповідей наукових конференцій, матеріалами конференцій, збірниками наукових праць), 
– науково-популярними (нарисами, тематичними збірками, серіями, вибраними творами, оглядами), 
– учбовими (підручниками, учбовими посібниками), 
– громадсько-політичними, 
– довідковими (енциклопедичними виданнями, словниками, довідниками);
    2) відповідно до аналітико-синтетичного перероблення інформації: 
– інформаційними, 
– бібліографічними (покажчиками, списками, оглядами), 
– реферативними (реферативними журналами, збірниками, інформаційними листками), 
– оглядовими (реферативними, аналітичними, прогностичними оглядами), 
– дайджестами;
    3) відповідно до знакової природи інформації: 
– текстовими, 
– картографічними (карти, атласи);
    4) відповідно до складу основного тексту: 
– моновиданнями, 
– збірниками;
    5) відповідно до структури видання: 
– серіальними, 
– однотомними, 
– багатотомними, 
– зібраннями творів, 
– вибраними творами;
    6) відповідно до періодичності видання: 
– неперіодичними, 
– серіальними, 
– періодичними, 
– продовжуваними;
    7) відповідно до матеріальної конструкції видання: 
– книжковими, 
– журнальними, 
– газетними;
    8) відповідно до обсягу: 
– книгами, 
– брошурами;
    9) відповідно до тиражу: 
– багатотиражними, 
– малотиражними;
    10) відповідно до першого видання чи перевидання: 
– першими (виданнями, що випускаються вперше), 
– перевиданнями, 
– доповненими, 
– виправленими, 
– переробленими, 
– розширеними, 
– стереотипними.
    8.2. Документний фонд БВРУ комплектується наступними видами періодичних і продовжуваних видань: 
1) газетами (громадсько-політичними, спеціалізованими, спеціальними випусками); 
2) журналами (громадсько-політичними, науковими, науково-популярними, реферативними); 
3) продовжуваними збірниками; 
4) бюлетенями (нормативними, інформаційними); 
5) експрес-інформацією.
IX.  Комплектування машинозчитуваними документами

    Документний фонд БВРУ комплектується машинозчитуваними документами, а саме: 

1)  документами на оптичних носіях інформації (аудіо компакт-дисками (СD-ROM), DVD-дисками, магнітооптичними дисками).


Офіційна інформація 
                    Закони

    Конституція України 
    Про авторське право і суміжні права  ( Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/main/3792-12#Text
    Про бібліотеки і бібліотечну справу ( Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр  
    Про видавничу справу   ( Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/318/97-вр
    Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту (Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1780-19 )   
    Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні  ( Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2782-12
    Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки: ( Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/317-19 
    Про захист персональних даних ( Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/paran3#n3
    Про захист суспільної моралі ( Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1296-15
    Про інформацію  (Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
    Про колективні договори і угоди  ( Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
    Про культуру    (Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
    Про обов'язковий примірник документів  ( Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/rada/main/595-14#Text
    Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті (Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-19#Text )
                
               Питання інформатизації у правовому полі
    
    Про Концепцію Національної програми інформатизації ( Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75/98-вр
    Про національну програму інформатизації ( Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр
    Про телекомунікації  ( Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1280-15
    Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”