Регулювання містобудівної діяльності 

станом на 24 січня  2011 року
 
Видання нормативного характеру (Україна)
1. Україна. Закони. Земельний кодекс України : станом на 1 верес. 2008 г. - Х.: Одіссей, 2008. - 118, [1] с. - (Серія "Закони України"). - А679197
2. Україна. Закони. Закон України «Про планування і забудову територій»: за станом на 14 квіт. 2009 р. / Верхов. Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2009. - 36, [2] с. - (Серія «Закони України»). - А683895
3. Україна. Закони. Закони України "Про основи містобудування", "Про курорти": за станом на 15 верес. 2006 р. / Верхов. Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2006. - 36, [3] с. - (Закони України). - А662402
4. Україна. Закони. Закон України. Про Генеральну схему планування території України: прийнятий... 7 лют. 2002 р. № 3059-III // Відомості Верховної Ради України. -  2002. -  № 30. - Ст. 204.
5. Україна. Закони. Закони України Про основи містобудування, про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування : за станом на 10 лип. 2001 р. / Верхов. Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2001. - 21, [2] с. - (Закони України). - А617390
6. Україна. Закони. Закон України Про архітектурну діяльність: прийнятий... 20 трав. 1999 р. № 687-XIV // Відомості Верховної Ради України. -  1999. - № 31. -  Ст. 246.
7. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації: постанова... 20 трав. 2009 р. № 522 // Офіц. вісн. України. – 2009. -  № 39. -  Ст.. 1322.
8. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування: постанова... 20 трав..2009 р. № 489 // Офіц. вісн. України. – 2009. - № 37. – Ст. 1260.
9. Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції Містобудівного кодексу України: розпорядження... 18 лип. 2007 р. № 536 // Уряд. кур'єр. - 2007. – 1 серп. (№ 136). - (Орієнтир. -  № 27. - С.15-16).
10. ДБН А. 2.3-1-99*. Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення - К.: Держ. ком. буд-ва та архіт. України, 2004. - 13, 13 с. - (Державні будівельні норми України). - Ст554
11. ДБН Б 2.2-1:2008. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування - Чин. від 01.07.2008. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - III, 15 с. - (Державні будівельні норми України). - Ст2779
12. 10. ДБН Б. 1.1-5:2007. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації - К.: Мінрегіонбуд України, 2007-     - (Державні будівельні норми України). - Ч. 1: Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації - На заміну ВСН ГО 38-83 (розд. 1, 2, 3, 7); Чин. від 01.04.2008. - 2007. - 18 с.; Ч. 2: Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації - Чин. від 01.04.2008. - 2007. - 20 с. - Ст3060-1,2
13. ДБН Б. 1.1-6:2007. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району - Чин. від 01.04.2008. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 18 с. - (Державні будівельні норми України). - Ст2775
14. ДБН Б. 2.2-2-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування - Чин. від 01.01.2009. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 14, [2] с. - (Державні будівельні норми України). - Ст2922
15. ДБН В. 1.2-12-2008. Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки - чин. від 01.01.2009. - К.: Мінрегіонбуд України, 2008. - 34, [2] с. - (Державні будівельні норми України). - Ст3293
16. ДСТУ 33.106:2005. Страховий фонд документації. Об'єкти культурної спадщини. Документація на об'єкти архітектури та містобудування для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги - Чин. від 01.01.2007. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - III, 29 с. - (Національний стандарт України). - Ст1998
17. ДСТУ 33.203:2005. Страховий фонд документації. Об'єкти культурної спадщини. Порядок створення страхового фонду документації на об'єкти архітектури та містобудування - Чин. від 01.01.2007. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - III, 20 с., включ. обкл. - (Національний стандарт України). - Ст1995
Видання нормативного характеру (Російська Федерація)
18. Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Российской Федерации: [нов. ред.] - [4-е изд.] - М.: Ось-89, 2005. - 95, [1] с. - А644448
Книги, брошури, статті
19. Авдєєва М. С.  Проблеми розвитку архітектури і містобудування в Україні на сучасному етапі // Вісник. - Х., 2009. - N14. - С.3–7. - Бп15634-14(2009)
20. Аникеев В.В. Градостроительные проблемы совершенствования административно-территориального устройства / В.В.Аникеев, В.В.Владимиров. - М.: [Эдиториал УРСС], 2002. - 116, [1] с. - (Труды Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН)). - (Теоретические основы градостроительства). - А635156
21. Апатенко Т. Н.  Способы размещения современных объектов градостроительства в исторической среде // Коммунальное хозяйство городов. - К., 2009. - Вып. 90: Серия: Архитектура и технические науки. - С. 64–71. - Бп13734-90
22. Атаманчук В. В.  Містобудівні аспекти енергозбереження // Містобудування та територіальне планування. - К., 2006. - Вип.25. - С.31-37. - Бп14923-25
23. Балик Т.  Нормативно-правова складова інституційного забезпечення містобудівного розвитку // Наука молода. - Т., 2007. - Вип. 8. - С.115-120. - Бп16200-8
24. Балик Т. В.  Шляхи підвищення ефективності використання організаційно-економічного механізму містобудування в розрізі регіональної політики // Економічні науки. - Луцьк, 2007. - Вип.4, ч.1 (13): Серія: Регіональна економіка. - С. 4-12. - Бп16344-4/1(13)
25. Білик М.С. Теорія і практика формування містобудівних систем / [ред. Н.Гаврішко]; Укр. акад. архіт., Акад. буд-ва України. - 2-е вид., відред. і допов. - Т., 2005. - 319 с.: іл., табл., портр. - А660917
26. Бландіньєр Ж.-П. Проблеми містобудування та благоустрою території // Економіка. Фінанси. Право. - 2001. - №3. - С.3 - 6.
27. Бондаренко Р. І.  Комплексний характер пам’яток архітектури та містобудування за матеріалами Зводу пам’яток історії та культури України // Праці Центру пам’яткознавства. - К., 2009. - Вип. 15. - С.48–62. - Бп13810-15
28. Быстряков И. Актуальные проблемы развития градостроительства в свете социально-экономических преобразований в Украине // Досвід та перспективи розвитку міст України. - К., 2005. - Вип.9: Наукові дослідження в містобудуванні. - С.46-58. - Бп16259-9
29. Васильченко Д. Верховна Рада взялася за будівельну реформу: [законопроект "Про регулювання містобуд. діяльності] // Дзеркало тижня. - 2010. – 4  10 груд. (№ 45). - С.8.
30. Вершинин В. Проблемы совершенствования государственного контроля в сфере градостроительной деятельности в условиях административной реформы: [Рос. Федерація] // Государство и право. - 2007. - № 7. - С.101-107.
31. Вечерський В.В. Спадщина містобудування України: теорія і практика іст.-містобуд. пам'яткоохорон. дослідж. населених місць. / НДІ теорії та історії архіт. і містобудування. Головне упр. містобудування і архіт. Київ. міськдержадмін. - К.: Головкиївархітектура, 2003. - 558, [2] с.: іл., табл. - В53207
32. Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем / [НАН України. Ін-т регіон. дослідж.]; [Передне слово М.М.Дьомін] - К.: Вид. дім. А.С.С., 2004. - 395 с.: іл., табл. - А641068
33. Глеба В.Ю. Правові засади державної політики у галузі містобудування // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 19. - С.106-110.
34. Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы градоведения : сб. науч. тр.: [V міжнар. наук.-практ. конф. "Місто, регіон, держава: економіко-правові проблеми містознавства"] / НАН Украины, Ин-т экон.-прав. исслед. - Донецк: Юго-Восток, .... - Т. 1: - 2007. - 345 с.: ил., табл. - Текст рус., укр.; Т. 2: / [редкол.: В.К Мамутов (отв. ред.) и др.] - 2007. - 231 с.: табл. - Библиогр. в конце ст. - Текст укр., рус. - А679593-1,2
35. Градостроительство в век информатизации: сб. науч. ст. Отд-ния градостр-ва. / Рос. акад. архитектуры и строит. наук; [ред. Д.Ю.Ломакина] - М.: [Едиториал УРСС], 2002. - 205, [1] с.: ил., табл., [4] л. ил. - В53912
36. Гусаков В.  Містобудування: стан і стратегія розвитку // Місцеве та регіональне самоврядування України. - К., , 1995. - Вип.3/4 (12-13). - С.27-32. - Бп13986-3/4(12-13)
37. Долішній М. Стан, проблеми та шляхи вдосконалення містобудівної діяльності в Україні /М. Долішній, М. Габрель. // Регіон. економіка. - 2003. - № 4. - С.104 - 110.
38. Дудина-Вовчок Н. А.  Восстановление культурной среды Украины и культурологические аспекты градостроительства // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. - К., 2001. - С.111-116. - В52067
39. Дьомін М. М.  Актуальні проблеми законодавчого забезпечення містобудування і землекористування в Україні // Містобудування та територіальне планування. - К., 2004. - Вип.17. - С.85-95. - Бп14923-17
40. Дьомін М. М.  Актуальні проблеми містобудування за межами першого десятиліття незалежності України // Містобудування та територіальне планування. - К., 2001. - Вип.9. - С.6-14. - Бп14923-9
41. Журавльов М. А.  Містобудівна класифікація історичних міст України з метою організації в них зон туризму // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - К., 2007. - Вип.17. - С.129-136. - Бп14392-17
42. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій / М-во з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Всеукр. НДІ цивіл. захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техноген. та природ. характеру МНС; за заг. ред. В. В. Могильниченка. - К.: КІМ, 2007-  Т. 3: Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування / [О.М.Євдін та ін.] - 2008. - 151 с.: іл., табл.  - Б328869-3
43. Зитте К. Художественные основы градостроительства / пер. с нем. Я.А.Крастиньша; [ред. Е.И.Астафьева] - М.: Стройиздат, [1993] - 255, [1] с.: ил., табл. - А564499
44. Іванова Є.О. Доступність регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2007. - 18 с. - Р587576
45. Іськова Ю. Авторське право на твори архітектури та містобудування: [законодавство України та США] // Юрид. газета. - 2009. - 2 черв. (№ 22). - С.1, 14-15; 9 черв. (№ 23-24). - С.21.
46. Каракаш И. И.  Экологические требования законодательства к градостроительству // Экологические проблемы городов и рекреационных зон. - Одесса, 1999. - С.49-54. - А598040
47. Карий О.І. Стратегічне планування розвитку міста - 2-е вид., перероб. і допов. - Львів: ЗУКЦ, 2007. - 316 с.: іл., табл. - Б325723
48. Квасніцька О. Містобудівне законодавство України: проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 7. - С.12-15.
49. Клюшниченко Є.  Розвиток містобудування в Україні та завдання щодо його вдосконалення // Містобудування та територіальне планування. - К., 1998. - Вип.1. - С.35-38. - Бп14923-1
50. Клюшниченко Є.Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст - К.: НДІП містобудування, 1999. - 348 с.: іл., табл. - А639753
51. Колотюк Н. А.  Законодавче та нормативне забезпечення містобудівної діяльності в сфері оцінки нерухомості // Містобудування та територіальне планування. - К., 2003. - Вип.14. - С.67-76. - Бп14923-14
52. Кравченко В.І. Житлове будівництво і розвиток міст: нові тенденції. / В.І.Кравченко, К.В.Паливода; Міжнар. ін-т фінансів. - К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2006. - 117 с.: іл., табл. - (Вирішуємо житлову проблему; Ч. 3). - Б324119
53. Краківська хартія. Принципи консервації архітектурно-урбаністичної (містобудівельної) спадщини // Вісник. - Львів, 2002. - Ч.12. - С.3-7. - Бп14340-12
54. Кривов'язюк І.В. Організаційно-економічні механізми розвитку містобудування : (за матеріалами м. Луцька) / І.В.Кривов'язюк, Т.В.Балик; Луцьк. держ. техн. ун-т. - Луцьк: Надстир'я, 2005. - 145, [1] с.: іл., табл. - А651894
55. Кривов'язюк І.В. Управління містобудівними процесами в регіонах: теорія, методологія та практика реалізації. / Ігор Кривов'язюк, Тетяна Балик; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Львів: Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 2009. - 204 с.: іл., табл. - (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). - А685560
56. Ксеневич М.Я. Містобудівні основи сталого розвитку міста Києва / Голов. упр. містобудування та архіт. та ін. - К.: Головкиївархітектура, 2002. - 168, [1] с.: іл., карти. - В52883
57. Ксеневич М.Я. Просторова організація і сталий розвиток міст-центрів (моделювання, нормування та методика на прикладі Донецька - Макіївки) / Укр. акад. архіт. - К.: НДІП містобудування; Вінниця: Тезис, 2001. - 159 с.: іл., табл. - А613889
58. Кузнецов С. Г. Територіальне планування і розвиток міст / С.Г. Кузнецов, І. І. Ананян, Л. М. Богак. - Донецьк: Норд-Прес, 2008. - 334 с.: табл., іл. - А682198
59. Кулинич П. Синхронизація даних реєстрів прав на нерухомість та створення містобудівного кадастру: правові питання // Земельне право України: теорія і практика. - 2010. - № 2. - С.5-14.
60. Куць Є. С. Урбанізовані території: методологія та практика планування і управління. / Є.С.Куць, С.В.Куць. - [Мелітополь: НДПІ містобудування, 2003] - 253 с.: іл., табл. - В54012
61. Лахтюк Л. Прокурорський нагляд у сфері містобудування // Вісн. прокуратури. - 2009. - № 2. - С.51-55.
62. Лиховид І. Закон "зелені" зони вже не захищає: "мій будинок у парку" - ознака аристократизму чи плебейства?: [ухвалений Верховною Радою України закон "Про регулювання містобуд. діяльності"] /Інна Лиховид, Оксана Миколюк // День. - 2011. - 20 січ. (№ 8). - С.1, 6.
63. Лукьянченко А.А. Градообслуживающая сфера города: сущность и проблемы управления. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исслед. - Донецк: [Юго-Восток], 2001. - 19 с. - А610858
64. Манцевич Ю. Проблеми регулювання розвитку територій засобами містобудування в нових соціально-економічних умовах /Ю. Манцев, А. Степаненко. // Регіон. економіка. - 2002. - №4 (26). - С.99-107.
65. Марценюк О.М. Методичні підходи до комплексного оцінювання міського середовища при розробці генерального плану міста в умовах зміни містобудівної політики // Держава та регіони Серія Державне управління. - 2010. - № 4. - С.131-133.
66. Мироненко О.В. Ерго-дизайнерські засоби удосконалення архітектурного середовища міста (на прикладі малоповерхової житлової забудови) : автореф. дис.... канд. архіт.: 18.00.01. / Мироненко Олег Вікторович; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. - Х., 2009. - 20 с. - Р601592
67. Митягин С.  Задачи и направления градостроительной реформы // Досвід та перспективи розвитку міст України. - К., 2003. - Вип.5: Методичні аспекти міського та регіонального планування. - С.26-42. - Бп16259-5
68. Наумов С. М.  Окремі питання правового регулювання відчуження нерухомого майна під час проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку. - Суми, 2008. - Ч.1. - С.18-23. - А674593-1
69. Опімах О. В.  Естетика містобудування // Містобудування та територіальне планування. - К., 2005. - Вип.22. - С.206-209. - Бп14923-22
70. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спеціальний випуск: Організація комфортного середовища життєдіяльності міських поселень. : зб. наук. пр.: [ст., присвяч. 45-річній діяльн. ін-ту КиївЗНДІЕП] / Укр. зон. н.-д. і проект. ін-т по цивіл. буд-ву, м. Київ, ВАТ "КиївЗНДІЕП"; під заг. ред. В.В. Куцевича. - К.: КиївЗНДІЕП, 2008. - 257 с.: іл., табл. - В58781
71. Планування територій на місцевому рівні: Громада, Влада і Бізнес. / [Федорченко М.С., Янов О.В., Перекупський Ю.П. та ін.; за ред. Федорченка М.С., Янова О.В.]; ІРЦ "Реформування земел. відносин в Україні" - К.: ІРЦ "Реформування земел. відносин в Україні", 2008. - 319 с.: іл. - Б327672
72. Плешкановська А. М.  Містобудівні критерії забезпечення сталого розвитку населених пунктів // Коммунальное хозяйство городов. - К., 2002. - Вып.36: Сер. Архитектура и технические науки. - С.22-25. - Бп13734-36
73. Плешкановська А.М. Функціонально-планувальна оптимізація використання міських територій - К.: Ін-т Урбаністики, 2005. - 190, [1] с.: іл., табл. - Б325140
74. Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ - XXI ст.) / Нац. ун-т "Львів. політехніка" - Львів, 2007. - 207 с.: іл. - В56833
75. Приймаченко О.В. Містобудівні принципи і методи утримання вулично-дорожньої мережі міста : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.20. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2007. - 16 с. - Р588728
76. Проблемы стратегического развития города: теория и практика. / [Богачев С. В. и др.]; НАН Украины, Ин-т экон.-прав. исслед. - Донецк: Вебер, Донец. отд-ние, 2009. - 269 с.: ил., табл. - А684775
77. Репин Ю.Г. Пространственный город : теория и практика. / Ю. Репин. - К.: Феникс, 2009. - 267, [2] с.: ил., табл. - В59878
78. Сакович О. Принудительное отчуждение объектов недвижимости по законодательству Чехии: [відчуження земел. ділянок та будівель в зв'язку з містобуд. діяльністю за законодавством Чехії] // Журн. зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2008. - Вып. 2. - С.42-44.
79. Самойленко Є. Поняття та сутність зонування земель: проблеми поєднання підходів містобудівної та юридичної науки // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 6. - С.27-30.
80. Семенов В.Н. Благоустройство городов / [предисл. В.Н.Белоусова] - 2-е изд., стер. - М.: УРСС, 2003. - 184, [8] с.: ил., [17] л. ил. - В54041
81. Семенов В.Т. Формирование устойчивого развития мегаполисов. Урбанистические аспекты / В. Т. Семенов, Н. Э. Штомпель; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. - Х.: ХНАГХ, 2009. - 331, [8] с.: ил., табл. - А698869
82. Симонович В. Е.  Территориальная деятельность и градостроительство в современных условиях // Современные проблемы строительства. - Донецк, 2007. - N5 (10): Юбилейный выпуск. - С.31-35. - Бп14689-5(10)
83. Сирунян А. Градостроительное право Республики Армения: прав. акты даны по состоянию на 1 нояб. 2000 г. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ереван: Асогик, 2000. - 166, [4] с. - А610731
84. Скригулець О.В. Вдосконалення правового регулювання містобудівної діяльності // Митна справа. - 2010. - № 6, ч. 2. - С.247-252.
85. Ступень М.Г. Використання земель населених пунктів - Львів: [Львів. держ. аграр. ун-т], 2000. - 356, [2] с.: табл. - А602442
86. Тімохін В. О.  Історія й еволюція містобудування // Вісник. - Львів, 2009. - N656: Архітектура. - С.85–96. - Бп2543-656
87. Тімохін В.О. Гармонічність еволюційної динаміки самоорганізації містобудівних систем : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра архіт. 18.00.01. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2004. - 34 с. - Р565526
88. Тютюнник Ю.Г. Объекты индустриальной культуры и ландшафт / Ю.Г.Тютюнник; [предисл. В.М.Пащенко]; НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ) - К.: Изд.-печ. комплекс Ун-та "Украина", 2007. - 151, [1] с.: ил. - А673187
89. Устінова І. І.  Екологічні засади функціонування та розвитку містобудування систем // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. - Одесса, 2007. - Вып. 9–10: Теория и практика. - С.28–35. - Бп15268-9-10
90. Устінова І.І.. Еколого-містобудівне обґрунтування сталого розвитку урбанізованих територій України : автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.04. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2005. - 19 с. - Р576506
91. Фильваров Г. И.  Градостроительство и экология городской культуры // Коммунальное хозяйство городов. - К., 2005. - Вып.66. - С.28–33. - Бп13734-66
92. Філіпповський В.М. Захист громадою свого життєвого середовища від незаконної забудови / В.М.Філіпповський, В.В.Щербаченко, М.С.Кружилін; Східноукр. центр громад. ініціатив "Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії" - Луганськ: Янтар, 2007. - 163 с.: іл. - А673584
93. Ходько Н. К.  Урбанизация в условиях постиндустриального развития: новые тенденции // Вісник. - Х., 2002. - N543: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи, вип.14. - С.68-76. - Бп2601-543/14
94. Холл П. Городское и региональное планирование / пер. с англ. Новикова В.А.; под ред. Ильинского Г.В. - М.: Стройиздат, 1993. - 246, [1] с.: ил. - А567579
95. Шебек Н.М. Гармонізація планувального розвитку міста / Н. М. Шебек; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К.: Основа, 2008. - 213 с.: іл. - А682483
96. Шляхи впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах / Ін-т трансформації сусп-ва; [за заг. ред. О. І. Соскіна] - К.: Вид-во Ін-ту трансформації сусп-ва, 2008. - 63 с.: іл., табл. - Б328485
97. Юрьева Т. П.  Социально-экономические аспекты урбанизации в Украине // Коммунальное хозяйство городов. - К., 1998. - Вып.15. - С.176-177. - Бп13734 15
98. Яцуба В. Мінрегіонбуд дає старт дерегуляції будівельної діяльності в Україні: [законопроект "Про регулювання містобуд. діяльності"] // Уряд. кур'єр. - 2010. - 7 груд. (№ 229). - С.6-7.


2011 © Апарат Верховної Ради України
Інформаційне управління
Відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення

2011 © Hаціональна паpламентська бібліотека Укpаїни